forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

davut-dursunRTÜK Ba?kan? Davut Dursun, "Ben bilmem e?im bilir" adl? yar??mada, "Bebe?im beni ba?kas?yla dü?ün" diyen kad?n?n sözleri için verilen, 503 bin liral?k cezaya kar?? ç?kt?.

Dursun, "E?ini motive etti, genel ahlakla ilgisi yok" dedi. 

RTÜK’ün oy çoklu?u ile ald??? bu karara Ba?kan Davut Dursun muhalefet ?erhi yazd?. Bu sözler nedeniyle Kanal D’ye para cezas? verildi?ini hat?rlatan Dursun, ?öyle dedi:

"Kanal D yay?n kurulu?una, 24.11.2012 tarihinde "Ben Bilmem E?im Bilir" ad?ndaki programla ilgili, yasada yer alan ’Toplumun millî ve manevî de?erlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmas? ilkesine ayk?r? olamaz’ hükmünün ihlali nedeniyle para cezas? uygulanmas? yönündeki ço?unluk karar?na kar??y?m. Yar??ma format?ndaki yay?nda bayan yar??mac?, ’Bebe?im beni ba?kas?yla dü?ün, kötü bir ?ey dü?ün bana sinirlen, beni ba?ka ?ekilde dü?ün’ demi?tir. Bu sözleri, yar??may? kazanma amac?yla e?ini motive etmek ve cesaretlendirmek için kullanm??t?r. E?i de bir olumsuzluk dü?ünmemi?, ?ikâyeti de olmam??t?r"

Yar??mada, erkek yar??mac?lar?n gergin bir lastik ile ba?lanarak masan?n üzerine konan yumurtalar?, 90 saniyede e?inin tahmin etti?i say?da almas? istenmi?ti. Hande-Berk çifti aras?nda da cezaya konu ?u diyaloglar ya?anm??t?:

HANDE: Bebe?im beni ba?kas?yla dü?ün, kötü dü?ün bana sinirlen.

SUNUCU: Öyle bir gaza getirdin ki adam masay? al?p götürecek.

HANDE: Her ?eyi dü?ündüm, güzel oldu. Etkili oldu mu hayat?m?

SUNUCU: G?c?k oldun mu?

BERK: En son dönerken yuh dedim ya, belki duymu?lard?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri