forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Ayn? projede bulu?tular...

Aktif .

aysenur arslan 300CNN Türk'teki Medya Mahallesi program? bitirilen Ay?enur Arslan da yay?n haz?rl?klar? yapan Kanal +1 ile anla?t?... 

Yay?n Haz?rl?klar? yapan ve ad?n?n Kanal +1 olmas? dü?ünülen kanal?n kadrosunda U?ur Dündar, Haluk ?ahin ve Özlem Gürses gibi televizyon dünyas?n?n yak?ndan tan?d??? isimler var. 

Milliyet Gazetesi Televizyon sayfas? yazar? Ali Eyüpo?lu Kanal +1'deki son geli?meleri kö?esine ta??d?... 

‘10. KÖY’DE BULU?TULAR

Do?ru söyleyenin dokuz köyden kovuldu?u bir yerde olacak budur!  Onlar da ‘10. Köy’de bulu?ur.

Haberci kimlikleri ve ‘iktidar’ olandan de?il, kendilerine göre ‘do?ru’ gördüklerinden yana tak?nd?klar? tav?r nedeniyle ‘ana medya’n?n d??lad??? ünlü televizyonculardan bir k?sm?, yeni bir proje için biraraya geldi.

Kimler mi bunlar?
U?ur Dündar, Haluk ?ahin, Ay?enur Arslan ve Özlem Gürses.
U?ur Dündar’la Haluk ?ahin’in yeni kurulacak bir haber kanal?yla anla?t??? ?eklinde bir y???n haber ve yorum ç?kt?.
O nedenle yeni bir bilgi de?il bu.

‘Medya Mahallesi’ yeniden
‘Medya bombas?’ olarak adland?rabilece?im yeni bilgilere gelince:

Cumhuriyet’te yay?nlanan söyle?isinde partneri Akif Beki için güzel laflar etmedi?i gerekçesiyle CNN Türk’le yollar? ayr?lan Ay?enur Arslan da U?ur Dündar’?n ekibine kat?ld?.

Ay?enur Arslan, ‘Medya Mahallesi’ni yeni kanal?nda art?k tek ba??na yapacak.
U?ur Dündar’?n ekibine katt??? bir di?er televizyoncu da Özlem Gürses.

Hafta içinde U?ur Dündar’?n sunaca?? haberleri hafta sonlar? sunacak olan Özlem Gürses, yeni kanal?nda haftada bir de moderatörlü?ünü üstlenece?i tart??ma program? yapacak.

Ali Eyübo?lu’nun yaz?s?n?n tamam? için t?klay?n

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri