forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

HAS hizmete girdi...AA altyap?s?n? yeniliyor...

Aktif .

anadolu ajansi 300AA'n?n yeni Haber Ak?? Sistemi, ilk olarak Bo?nakça-H?rvatça-S?rpça servisinde uygulanmaya ba?lad?.

Sistem üzerinden ilk haberi Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç yay?na verdi.

Bosna-Hersek'in ba?kenti Saraybosna'da bulunan ve geçen y?l 11 Mart'ta aç?l??? yap?lan AA Balkanlar Bölge Müdürlü?ü'nü ziyaret eden Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, Anadolu Ajans?'n?n 100. Y?l Vizyonu kapsam?nda çok dilli yay?n için haz?rlanan yeni Haber Ak?? Sistemi'nden (HAS) Bo?nakça-H?rvatça-S?rpça (BHS) servisine ilk haberi yay?nlad?.
 
BHS servisine HAS sistemi üzerinden yay?na verilen ilk haberin "muhabir" k?sm?nda AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, "yay?nc?" k?sm?nda ise Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n ismi yer ald?.
 
Yeni Haber Ak?? Sistemi'nde ilk uygulama AA'n?n Bo?nakça-H?rvatça-S?rpça (BHS) yay?n?nda yap?lm?? oldu. Yeni haber sistemi daha sonra da AA'n?n Arapça ve Türkçe yay?nlar?nda devreye girecek.
 
Ba?bakan Yard?mc?s? Ar?nç'?n ziyareti kapsam?nda, yakla??k bir y?ld?r bölge medyas?na yönelik ücretsiz haber servisi yapan AA BHS servisinin ücretli yay?na geçi?i kapsam?nda gazete, televizyon, radyo ve kurum temsilcileriyle AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, protokol imzalad?.

Abonelere birçok yenilik ve kolayl?k sunuyor

AA taraf?ndan 1 y?ld?r üzerinde çal???lan ve yo?un çabalar sonucu hayata geçirilen yeni haber sistemi, abonelerine birçok yenilik ve kolayl?k sunuyor.

HAS'la AA aboneleri, haber, foto?raf ve videoyu ayn? sistem üzerinden alabilecek. Ayn? zamanda muhabirlere de birçok kolayl?k sa?layan HAS, haber, foto?raf ve görüntülerin daha h?zl? bir ?ekilde abonelere ula?mas?n? sa?layacak.

Anadolu Ajans?'n?n 93 y?ll?k haber üretim, bilgi ve deneyimini günümüz teknolojisiyle yo?rulmas?n?n bir ürünü olan Haber Ak?? Sistemi, AA haber üretim ve da??t?m süreçlerine birçok yenilik getiriyor.

Yeni sistem, Türkçe, Arapça, Bo?nakça ve ?ngilizce ba?ta olmak üzere çok dilli arayüzü ile AA'n?n dünyan?n dört bir yan?na da??lm?? farkl? diller konu?an muhabirlerini birle?tiriyor ve i?letim sistemi ba??ms?z olarak haber üretimi imkan? sa?l?yor.

Yeni sistemin devreye girmesiyle ili?kili haberler anl?k olarak internet ve uydu üzerinden AA abonelerine sunulacak. Uluslararas? standartlarda yay?na olanak sa?layan sistemle tüm dünya medyas? AA'n?n haberlerine anl?k olarak ula?abilecek.

Sosyal medya ile de entegre olan haber sistemi, yeni nesil habercili?e hizmet eden ba?ar?l? bir örnek. HAS'?n devreye al?nmas?yla AA'n?n yeniden yap?lanma sürecinin önemli bir k?sm?n? olu?turan alt yap? reformlar?ndan bir tanesi daha tamamlanm?? olacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri