forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

trt-logoTRT Yönetimi, Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan “Siz seyrettiniz onlar götürdü” ba?l?kl? haberle ilgili ?u aç?klamay? yapt?... 

''Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 2009 y?l?nda reklam alma hizmetlerini özelle?tirmi? ve bu yöntemle reklam gelirlerini yüzde 350 artt?rm??t?r. 

TRT ile TRT ad?na reklam alan firma aras?nda hukuki bir ihtilaf ç?kt??? do?rudur. 

Ancak; haberde yaz?ld??? gibi TRT’nin Say??tay raporlar?n? gizledi?i ve gereken ihtarlar? çekmedi?i kesinlikle yaland?r. 

TRT, reklam toplama hizmetlerini alan firmadan bugüne kadar 166 milyon TL tahsil etmi?tir. ?htilaf konusu olan 81 milyon TL’ye de; faiz ve ceza miktar?n? da eklemi?tir. 

TRT; firma ile anla?mazl??a dü?ünce gereken resmi ihtarlar? göndermi? ve sonuç alamay?nca da; Ankara mahkemelerinde dava açm??t?r. Konu yarg?dad?r ve yarg?lama sonucu beklenmektedir. Ticari bir anla?mazl?k kar??s?nda; TRT kurumu tüm hukuk yollar?n? denemi? ve tek bir ihmal noktas? b?rakmam??t?r.''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri