forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

iu iletisim?stanbul Üniversitesi (?Ü) ?leti?im Fakültesi’nin Stüdyolar?, televizyon kanal? “Akademi TV”, radyosu “Radyo ?leti?im” ve “Canl? Yay?n Arac?”, günün ?artlar?na uygun son teknolojiye sahip donan?mla ba?tan sona yenilendi.

 

Yeni stüdyolar?n aç?l?? töreni, ?stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, ?Ü ?leti?im Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Aydemir Okay’?n kat?l?m?yla, ?leti?im Fakültesi’nin Konferans Salonu’nda, gerçekle?tirildi. Kat?lan konuklarla birlikte stüdyolar?n ve canl? yay?n arac?n?n incelendi?i aç?l?? töreninde, yeniden yap?lanma sürecinde katk?lar? bulunan, üniversitenin daire ba?kanlar? ve yüklenici firman?n yetkililerine plaket verildi. Aç?l?? töreninde, Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Anadolu Ajans? ?stanbul Bölge Müdürü Mustafa Ekici, RTÜK ?stanbul Bölge Temsilcisi Murat Soysal ve RATEM Ba?kan? Dursun Güleryüz de haz?r bulundu.

Yeni yap?lanma kapsam?nda, ?Ü ?leti?im Fakültesi TV Stüdyosu’nun fiziksel yap?s? de?i?tirilerek; “Yay?n Stüdyosu”, “Prodüksiyon” ve “Post-prodüksiyon” birimleri, ayn? çat? alt?nda, “ayr? ayr?” yap?land?r?ld?. Yay?n Stüdyosu’nda “çok amaçl? dekor sistemi” kuruldu. Analog cihazlar?n yerini dijital cihazlar?n almas?yla stüdyo, tamamen dijital yay?nc?l??a geçti. Prodüksiyon Birimi, fakülte ö?rencilerinin uygulama ödevlerini ve kendi projelerini gerçekle?tirmek için gereksinim duydu?u cihazlar?, onlara sunabilmek için olu?turuldu. Dijital kameralar?yla Türkiye’nin altyap?s? en güçlü fakülte stüdyolar?ndan biri haline geldi. Post-prodüksiyon Birimi ise tam olarak sektördeki çal??ma biçiminin “birebir simülasyonu” olarak haz?rland?. Hollywood filmlerinin post-prodüksiyonlar?nda kullan?lan yaz?l?mlar? kullanan bir yap?ya kavu?tu. Fakültenin televizyonu Akademi TV, internet üzerinden standart çözünürlüklü (SD) yay?n yapacak. TV’nin kapal? devre yay?n? ise, yüksek çözünürlüklü (HD) olacak.

?Ü ?leti?im Fakültesi’nin radyosu Radyo ?leti?im, ulusal yay?n yapan birçok radyonun donan?m?na e?de?er nitelikte yeniden yap?land?r?ld?. Analog sistemden dijital sisteme geçen Radyo ?leti?im, ilk defa, profesyonel bir radyo yay?n otomasyon program?na sahip duruma getirildi. Bugün internet üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz olarak dinlenebilen Radyo ?leti?im’in yay?n?na, I-phone ve di?er ak?ll? telefonlar arac?l???yla ula??labiliyor. Fakültenin tamamen yenilenen Naklen Yay?n Arac? ise 3G donan?m?yla, canl? radyo ve TV yay?n? yapabilir düzeyde hizmet veriyor.

Aç?l?? töreninde konu?an ?stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, “Son teknolojiyle donanan stüdyolar?m?z?n, ?leti?im Fakültemizin bugüne kadar gösterdi?i ola?anüstü performans? daha da art?raca??na inan?yorum. Yüz ak?m?z olan bu geli?mi? stüdyonun kurulmas?nda eme?i geçen tüm yetkililere, ö?rencilerimize ve hocalar?m?za te?ekkür ediyorum.” dedi 

Aç?l?? töreninde yenilenen stüdyolar? ayr?nt?lar?yla tan?tan ?Ü ?leti?im Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Aydemir Okay, “Yakla??k 2 y?ll?k yo?un bir çal??man?n sonucunda, ?leti?im Fakültemizin fiziki tadilat?yla e? zamanl? olarak sürdürülen radyo, televizyon ve naklen yay?n arac?n?n yenileme çal??malar?n? tamamlaman?n mutlulu?unu ve gururunu ya??yoruz. ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi; yenilenen altyap?s?yla, Türkiye’nin altyap?s? en güçlü fakültelerinden biri haline geldi. Yeni stüdyolar?m?zla hayal gücünün s?n?rlar?n? kald?rd?k. Ben ?imdi tüm ö?rencilerimize ‘hayal kurun ve onlar? gerçekle?tirin’ diyorum çünkü art?k hayallerini gerçekle?tirmek için önlerinde hiçbir engel kalmad?.” dedi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri