forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

polisin-dunyasiAnadolu Ajans?, TSK ile ortakla?a gerçekle?tirdi?i ''Ocak-Mehmetçi?in Dünyas?'' projesinin ard?ndan ?imdi de Emniyet Genel Müdürlü?ü'nün katk?lar?yla ''Güven-Polisin Dünyas?'' foto?raf sergisini açacak.

AA'n?n Emniyet Genel Müdürlü?ü'nün katk?lar?yla ba?latt??? dev proje kapsam?nda haz?rlad??? sergi, 10 Nisan Polis Haftas? etkinlikleri kapsam?nda ATO Kongre ve Sergi Saray?'nda aç?lacak.

Serginin haz?rl?klar?n? sürdüren AA ekipleri, ?imdiye kadar Türk Polis te?kilat?na ba?l? birimlere ait 40 ayr? mekanda 18 bin foto?raf ve saatler süren video çekimleri yapt?.

Çok özel foto?raf ve görüntüler çekildi

 Halk?n huzuru ve güveni için çal??an polis te?kilat?n?n ?imdiye kadar bilinmeyen birçok özel projelerine tan?kl?k eden AA ekipleri, çok özel foto?raf ve görüntü çekimleri yap?ld?.

Türk Polis Te?kilat?'n?n, her türlü arazi ko?ullar?nda görev yapabilen, fiziki güç ve teknik kapasiteleriyle dikkati çeken özel harekatç?lar?n zorlu e?itimlerinden devletin s?cak yüzünü göstermeye çal??an toplum destekli polisin faaliyetlerine kadar birçok alanda çekimler yapan AA ekipleri, bu çal??malarda özel çekim teknikleri kulland?.

Özel harekattan çevik kuvvete tüm birimler yer al?yor

AA'n?n deneyimli ekiplerinin çekti?i foto?raf ve görüntülerde, polisin mesle?e ba?lamadan önce e?itim gördü?ü Polis Koleji ve ard?ndan buradan mezun olduktan sonra e?itimlerini sürdürdü?ü Polis Akademisi, özel harekatç?lar?n operasyon haz?rl?klar?, yak?n koruma kurslar?, havac? ve deniz polisinin asayi? faaliyetleri, trafik uygulamalar? ve çevik kuvvet ekibinin e?itim çal??malar? gibi 20 ayr? konu yer al?yor.

Suç ve suçlularla mücadelede son y?llarda önemli ba?ar?lara imza atan polisin kulland??? baz? yeni teknik yöntemler ve araçlar da AA'n?n çekimlerinde öne ç?kan konular aras?nda yer al?yor. Kriminal laboratuvar ortam?nda ve olay yerinde, suç ve suçlular?n tespiti için kullan?lan baz? teknikler ile bunun yan? s?ra özellikle da?larda teröristlerin kulland??? s???naklar?n tespiti için yeti?tirilen özel e?itimli köpekler de ilk kez görüntülendi.

Polis Haftas?'nda sergilenecek

AA, Türk Polis Te?kilat?'n? anlatan foto?raflardan önemli bir bölümünü Polis Haftas? kutlamalar? kapsam?nda 10 Nisan'da sergileyecek. AA ekiplerinin haftalar süren büyük çal??mas?n?n ürünü olan sergi için AA ar?ivinden de yararlan?ld?. Sergide 112 foto?raf yer al?rken polisin halk?n huzuru ve güvenli?i için yapt??? çal??malardan pek çok önemli enstantane de ilk kez kamuoyu ile payla??lacak.

Sergi süresince, AA kameramanlar?n?n çekti?i görüntülerden olu?an video klipler de fuaye ve salondaki ekranlardan ziyaretçilerin be?enisine sunulacak.

 ''Ocak Mehmetçi?in Dünyas?'' Sergisini 5 bin ki?i ziyaret etti

Anadolu Ajans?'n?n, Genelkurmay Ba?kanl???'n?n katk?lar?yla haz?rlad??? ve Gelibolu Yar?madas? Tarihi Milli Park?'ndaki Çanakkale Destan? Tan?t?m Merkezi'nde be?eniye sunulan ''Ocak-Mehmetçi?in Dünyas?'' foto?raf sergisini bir haftada yakla??k 5 bin ki?i ziyaret etmi?ti.

Türk Silahl? Kuvvetleri'nin askeri boyutlar?n?n yan? s?ra insani yönlerini tan?tan, 28 ayr? mekanda çekilen 35 bin kare foto?raf ve saatler süren video çekimleri aras?ndan özenle seçilen 160 foto?raf?n yer ald??? sergi sona erdi.

Serginin aç?l???n? 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin y?l dönümü etkinlikleri kapsam?nda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Necdet Özel, baz? bakanlar ile kuvvet komutanlar? yapm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri