forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cocukvemedya?stanbul'da düzenlenecek 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi'nde, çocuklar?n medyan?n olumsuz etkilerinden korunmas? ve olumlu yönlerinden yararlanmas? üzerinde durulacak.

Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n himayesinde, Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü, Çocuk Vakf? ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) i? birli?inde 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi düzenlenecek.

Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ünden yap?lan aç?klamada, yurt içinden ve d???ndan uzmanlar?n kat?laca??, 14-15 Kas?m tarihlerinde ?stanbul'da düzenlenecek 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresinde, çocuklar?n medyan?n olumsuz etkilerinden korunmas? ve olumlu yönlerinden yararlanmas? üzerinde durulaca?? bildirildi.

1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresine 9-18 ya? aras?ndakiler delege olarak kat?labilecek.

Kongreye 31 Temmuza kadar cocukvemedyakongresi@hotmail.com ve info@cocukvemedyakongresi.org elektronik posta adreslerinden ba?vurulabilecek. Bildiri, foto?raf, film, karikatür, atölye çal??mas?, poster ba?vuru CD'leri, Çocuk Vakf? Kültürevi Zafer Soka?? No:17 34371 Ni?anta??-?stanbul adresine gönderilecek.

Kongreye delege olarak kat?l?m? uygun görülenlerin isimleri 15 Eylülde www.cocukvemedyakongresi.org portal?nda aç?klanacak. 

Kongrede çocuk delege olmak için

1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi'nde çocuk delege olabilmek için 9-12, 13-15, 16-18 ya? grubundaki çocuklar sözlü ve yaz?l? görü? bildirerek, foto?raf, film, karikatür, sunum, atölye çal??mas? ve posterle ba?vurmas? gerekecek.

Çocuklar, ''Ben ve ileti?im araçlar?'' ba?l??? alt?nda yapacaklar? ba?vurularda, ileti?im araçlar?n?n olumlu ve olumsuz etkileri hakk?nda görü? bildirebilecek.

Kongreye gönderilecek sözlü ve yaz?l? görü?, foto?raf, film, karikatür, sunum, atölye çal??mas? ve posterlerin çocuklar taraf?ndan ifade edilmi?, yaz?lm??, tasarlanm?? ve gerçekle?tirilmi? olmas? gerekiyor. Çocuk görü?ünü yans?tmayan ve yeti?kinlerin görü? ve yakla??mlar?n? içeren ba?vurular?n ise incelenmeye al?nmayaca?? bildirildi.
 
Çocuk ve yeti?kinlerin yönetece?i bir kongre
 
Çocuk delegeler, kongrede görü? bildirebilecekleri gibi yeti?kinlerle e?it haklara sahip olarak oy kullanabilecek. 
Kongre, çocuk ve yeti?kin divan ba?kanlar? ve divan üyeleri taraf?ndan yönetilecek. Çocuk delege seçilenlerin her biri kongre sözcüsü seçilmi? de olacak.
Kongre sonunda 15'er çocuk ve yeti?kinden olu?acak ve 3 y?l görev yapacak Çocuk ve Medya ?zleme Kurulu seçilecek. Kongre kapan?? bildirisi çocuk ve yeti?kin delegeler taraf?ndan okunacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri