forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

kukla basinozgurluguAndy-Ar ara?t?rma ?irketinin 21 ilde 3 bin 473 ki?iyle yapt??? ankete göre halk?n çözüm sürecine deste?i yüzde 60'a yakla?t?.

Diyarbak?r'daki Nevruz kutlamalar?nda okunan Öcalan'?n mesaj?n?n içeri?inin sürece deste?i art?rd??? ifade edildi.

Yüz yüze görü?me yöntemiyle 4 – 10 Nisan tarihleri aras?nda 21 ilde 3 bin 473 ki?iyle yap?lan anketin sonuçlar? aç?kland?. Ankette, çözüm süreciyle ilgili sonuçlar dikkat çekti. Buna göre 'destekliyorum' diyenlerin oran? yüzde 49,5, 'k?smen destekliyorum' diyenlerin oran? yüzde 8,3'e ç?kt?. Süreci desteklemedi?ini söyleyenler ise yüzde 30,6'da kald?.

Ara?t?rmaya göre Diyarbak?r'daki Nevruz kutlamalar?nda okunan Öcalan'?n mektubunun içeri?inin çözüm sürecine olumlu katk? sa?lad???n? dü?ünenlerin oran?, 'k?smen katk?da bulunmu?tur' diyenlerle birlikte yüzde 44,7 oldu. 

Ara?t?rmaya kat?lanlar?n yüzde 46,1'inin akil insanlar konusunda fikrinin olmad??? ortaya ç?kt?. Kat?l?mc?lar?n yüzde 21,3'ünün heyetin sürece faydal? olaca??n?, yüzde 32,6's?n?n ise fayda sa?lamayaca??n? dü?ündü?ü kaydedildi. 

Bu pazar seçim olsa!

Ankete kat?lanlara yöneltilen 'bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusunun cevab? i?e ?öyle kar??l?k buldu: (Karars?zlar da??t?ld?ktan sonra)

AK PART?: 49,7
CHP:23,9
MHP:15,1
BDP:6,8
D??ER:4,5

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri