forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Oral Çal??lar

Ahmet Altan sonras?nda Taraf'a büyük umutlarla gelen Genel Yay?n Yönetmeni Oral Çal??lar istifa etti. 

??te Çal??lar'?n kamuoyuyla payla?t??? istifa aç?klamas?...

"1 ?ubat 2013 tarihinde ba?lad???m Taraf gazetesi genel yay?n yönetmenli?inden istifa ettim.

“Akil insanlar” heyetiyle Kastamonu gezisindeyken, gazetenin sahibi Ba?ar Arslan, bana dan??madan ve haber vermeden, Yaz? ??leri Müdürü Kurtulu? Tayiz'i görevden ald?. Ben de kendisine bu yapt???n?n görevime ve yaz?i?lerine müdahale oldu?unu, kabul etmeyece?imi söyledim. O gün istifa ettim, ad?m? künyeden ç?kartt?rd?m. Bilgim d???nda ad?m künyeye yeniden koyuldu.

Ben Ba?ar Arslan'?n müdaheleci tutumundan vazgeçmesini beklerken, o Genel Yay?n Koordinatörü Markar Esayan'? da görevden ald?.

Taraf gazetesi benim yönetimimde ve yaz? i?lerindeki arkada?lar?n dirayetli çal??malar?yla, “çözüm ve bar?? süreci”ne kararl? destek vermek; kad?n konusunda, ötekile?tirilen kesimler konusunda pozitif ayr?mc?l??a özen gösterebilmek için elinden geleni yapt?.

Çok say?da yazar gazeteye yeniden döndü, aram?za yeni yazarlar kat?ld?. Gazetedeki arkada?lar?mla tam bir uyum içinde çal??t?k. ?lan geliri ikiye katland?. Sat??lar artt?.

Yazarlar?m?z?n önemli ço?unlu?u, bar?? sürecine yürekten destek verdi.

Gazetedeki krizin, Türkiye'de belirginle?en yeniden safla?man?n bir parças? oldu?unu, bir di?er ifadeyle söylemek gerekirse,
“bar?? süreci” konusundaki farkl? yakla??mlardan kaynakland???n? söyleyebilirim. Hükümetin ad?mlar?n? tehlikeli bulan kesimler, çat??malar?n bitmesinden endi?e eden bir ruh hali içine girdiler.

Taraf'?n da bu aç?dan onlar?n endi?e ve rahats?zl?klar?na sözcülük etmesini isteyenler, gazeteye müdahale ettiler. Gazete, yaz? i?leri ve ben; tam bir uyum içinde, “ama”s?z olarak bar??? savunmakta ?srarl? olduk.

??in esas?, bu bir bar?? kar??t? operasyondur...

Bunca pat?rt?n?n alt?nda yatan as?l gerçek budur."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri