forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Taraf'?n yeni yay?n yönetmeni Ne?e Düzel, Elif Çak?r'?n kendisi hakk?ndaki iddialar?na yan?t verdi. 

Star Gazetesi yazar? Elif Çak?r, dünkü yaz?s?nda Taraf'?n yeni yay?n yönetmeni Ne?e Düzel'in "Erdo?an'? Yüce Divanda yarg?lataca??m" dedi?ini yazd?. 

"Bundan sonra Erdo?an denilen o adam? Yüce Divan’a gönderecek, yarg?lanmas?n? sa?layacak bir yay?n politikam?z olacak!” Bu sözlerin Taraf gazetesinin çiçe?i burnunda taze genel yay?n yönetmeni olan Ne?e Düzel’e ait oldu?u iddialar? var. Ancak bu sözleri yay?n yönetmeni olduktan sonra de?il olmadan birkaç gün önce konu?tu?u söyleniyor. (Yaz? için t?klay?n

Bu iddia sosyal medyada geni? yer ald?. 

?ddian?n muhatab? Ne?e Düzel ise Taraf Gazetesi'nde bugün k?sa bir aç?klama yaparak Elif Çak?r'?n iddias?n? yalanlad? ve bunun bir psikolojik sava? oldu?unu savundu...

 Düzel'in aç?klamas? ?öyle...

Taraf'ta yönetim de?i?ti ve de?i?ti?i anda bas? gazetecilerden Taraf'a yönelik sava? ba?lad?. Bu psikolojik sava??n kitaplara geçecek ilk örne?ini de dün Elif Çak?r verdi. Star gazetesindeki k?öesinde, benim "Bundan sonra Erdo?an denilen adam? Yüce Divan'a gönderecek, yarg?lanmas?n? sa?layacak bir yay?n politikam?z olacak. Erdo?an'? Yüce Divan'da yarg?lataca??m" dedi?imi yazd?. Bütün yaz?s?n? da bu iddaias?n?n üzerine oturttu. Taraf bir gazete, ben de 34 y?ll?k gazeteciyim. Kimse için böyle bir söz söylemedim, söylemem. Ama herhangi bir konuda elimizde belge varsa onu da saklamam, yay?nlar?m. Taraf ile kavga etmek istiyorsan?z dürüstçe yapacaks?n?z. Ama bunu becerebilece?inizi de pek sanm?yorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri