forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet-atalayMehmet Atalay, Bas?n ?lan Kurumu'nun 350 milyonluk gelirinden internet medyas?n?n da pay almas? için kollar? s?vad?. 

Bas?n ?lan Kurumu'nun Genel Müdürü Mehmet Atalay, gazeteci kökenli bir bürokrat. ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Spor Etkinlikleri Genel Müdürlü?ü ile kazand??? bürokrat kimli?i Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü ile devam etti. 

Yapt??? çal??malarla kamuoyunda ismini daha s?k duymaya ba?lad???m?z Atalay, Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü olarak bir dönem aktif yürüttü?ü mesle?ine art?k bürokrat gözüyle bak?yor. Bas?n sektöründe bir dönem kendisinin de ya?ad??? s?k?nt?lar? meslekta?lar?n?n ya?amamas? için her detay? dü?ünüyor.

Atalay, YURT gazetesinde sektörü ve Bas?n ?lan Kurumu'nun çal??malar?n? anlatt?.

Uzun süre gazetecilik yapt?n?z. ?u anda bir bürokrat olarak bas?n ile ili?kilisiniz. Gazetecili?i özlüyor musunuz?

Hiçbir zaman kopmad?m. Tayyip Erdo?an'?n, ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? döneminde dan??man?yken de yazmaya devam ediyordum. Yeni ?afak Gazetesi'nin 3 y?l genel müdürlü?ünü yapt?m. 30 y?ld?r bas?n?n içerisindeyim. Sürekli bas?n kart? sahibi olarak da mesle?imle gurur duyuyorum. Lise y?llar?nda spora yöneldim ve habercili?in o taraf?ndan durdum. Sporun insanlar? kayna?t?rd???na, bar??, sevgi ve karde?li?i peki?tirdi?ine inan?yorum. Gençlik ve Spor Genel Müdürü oldu?um dönemde de siyasi liderlerimizi maçlara davet ederdik.

EN ?DEAL KURUM, B?K

Bas?n ?lan Kurumu nas?l bir i?leyi?e sahip?

Bu ülkede en güzel ideallerle kurulan ve hâlâ anlam?n? koruyan kurulu?lardan bir tanesi. Osmanl? döneminde de padi?ahlar için hiciv yazan gazeteciler vard? ve padi?ah onlardan rahats?zl?k duyard?. Methiyeler yazanlar? da vard?. Onlar da saray?n edebiyatç?lar? olarak kabul edilirdi. Abdülhamid'e kar?? inan?lmaz yaz?lar yaz?l?yordu. Nam?k Kemal'in Hürriyet Kasidesi bunlardan biridir. Tevfik Fikret'in çok a??r ?iirleri vard?. ?slamc? cenahta yer alm??, muhafazakar Mehmet Akif Ersoy'un, muhafazakâr kabul edilen Sultan II. Abdülhamit'i ele?tiren yaz?lar? ve ?iirlerini dü?ünün, o günden bugüne büyük Atatürk döneminde de yine Atatürk'e yak?n olup da milletvekili oldu?u söylenen isimlerden tutun da kar?? cenahta yer alanlar oldu. Rahmetli ?nönü döneminde de devam etti. Hiçbir zaman yanda? medya, kar?? medya tart??malar? bitmedi. Bas?n ?lan Kurumu 1961'de o kadar güzel bir sistemle kuruldu ki hükümete ve o günkü iktidara yak?n oldu?u için ilan ve reklamlar kamu kaynaklar? yanda? bas?na aktar?l?yor itirazlar? da kesildi. Bütün gazeteler yanda? ya da kar?? hiç fark etmez, çal??t?rd??? personel say?s?, yüzölçümü ve tiraj?na ba?l? olarak bir pay al?yor. ?ktidarlar?n de?i?mi? olmas? bu kurumun verdi?i ilanlar? de?i?tirmiyor.

RTÜK KARDE? KURULU? AMA...

Örne?in 28 ?ubat sürecinde de o günkü süreçle ters dü?en gazeteler ilan almaya devam ettiler. Ceza yediler, s?k?nt? ya?ad?lar ama bir ?ekilde ilan ald?lar. Bugün de özerk Bas?n ?lan Kurumu mevcut konjonktürden etkilenmeden hak etti?i oranda ilan vermeye devam ediyor. Bu aç?dan bu kurum gereklidir. Bas?n ?lan Kurumu kuruldu?unda sadece yaz?l? bas?n vard?. Yola devam edilirken TRT kuruldu, ard?ndan di?er kanallar aç?ld?. Bas?n ?lan Kurumu durumdan vazife ç?kar?p televizyonlar?n da kamu ilanlar?n? ve reklamlar?n? düzenleyecek bir çaba harcamal?yd? ve üzerine almal?yd?. Bunu yapmay?nca RTÜK do?du. RTÜK'ten rahats?z de?iliz, karde? kurulu?uz ama Bas?n ?lan Kurumu kamu ilanlar?n? da??tan bir kurulu?, kamu reklamlar? da do?duysa bu reklamlar? da??tmas? gerekiyorsa Bas?n ?lan Kurumu bunu üzerine almal?yd?. Kanun de?i?ikli?i ile yap?lacakt?. Kurum, bu yetkiyi alamay?nca gündemden kopmaya ba?lad?. ?nternet medyas?, sosyal medya da ald? yürüdü. Buna kay?ts?z kalmay?p kurumun yeniden yap?land?r?lmas?na çal???yoruz. Bu yap?lanma içerisinde düzenleyici, denetleyici bir kurulu? olarak özgürlüklere alabildi?ine sahip ç?kan ama bunun ötesinde de bas?n?n seviyesini yükseltecek, e?itimine katk?da bulunabilecek bir donan?ma kavu?mas? laz?m. Bunun için de kanunda bir de?i?iklik yap?lmas? gerekli. ?nternet medyas?n?, yerel televizyonlar?, radyolar? ve bundan sonra ç?kacak olan ?u anda öngöremedi?imiz yeni ileti?im materyalleri ne olursa bunlar? hep birlikte kar??layacak bir düzenlemeye gidilmeli.

KURUM, AYNI ZAMANDA B?L?RK???

Sansür durumunda söz hakk?n?z var m??

Biz bu tip konularda ba?tan sona özgürlüklerden yanay?z. ?antaj, yalan, iftira olmamal?. Kalem elinde diye insanlar?n sa?a sola sald?rmamas? gerekiyor. En özgürlükçü ülke ne kadar özgürse bizim de o kadar özgür olmam?z gerekiyor. ?leti?im fakülteleri, mesle?in duayenleri ile birlikte standartlar? belirleyip, uygulamaya koymak, takibini yapmak, özgürlüklere sahip ç?kmak ve bunu bütün kurum ve kurulu?lara benimsetmeye çal??makta bana göre Bas?n ?lan Kurumu'nun görevleri aras?ndad?r. Bas?n Ahlak Esaslar?na göre 1961'de kurulan Bas?n ?lan Kurumu'nun yasas?nda maddeler var. Bir gazetecinin haberinden, yaz?s?ndan, yorumundan dolay? ?ikayet varsa Bas?n ?lan Kurumu bunu de?erlendirebiliyor, ceza verebiliyor. Bas?n Ahlak Yasas?'na ayk?r?ysa ceza verebiliyor ya da hakaret içermemektir diyerek en az?ndan o yorumun savunucusu da olabiliyor. ?lgili yaz? dava edildi?inde mahkeme, Bas?n ?lan Kurumu'nun verdi?i karar? bilirki?i olarak kabul ediyor. Biz gerçekten esasl? bir çal??ma yap?yoruz.

ÖZGÜRLÜKTEN ZARAR GELMEZ

?kiye ayr?lm?? bas?n?n man?etlerini nas?l buluyorsunuz? Bu ayr??ma ne kadar dozunda?

Her zaman oldu, olmaya da devam edecek. Bunu zenginlik olarak görüyorum. Yeter ki hakaret olmas?n. Bir yolsuzluk yaz?ld?ysa ve do?ruluk pay? varsa 'Helal olsun' diyorum. Bir gazeteci olarak benim de kalemime kimsenin kar??mas?n? istemem, inand???m? yazabilmeliyim. ?fade özgürlü?ü ülkemiz için gereklidir. Çe?itlilik ve renklilik olarak görüyorum. Gazetecilerin her iktidar döneminde ayr??t??? olmu?tur. 28 ?ubat sürecinde Yeni ?afak Gazetesi'nde genel müdürdüm. Yay?nlanmam??, anonsunu yapt???m?z bir yaz? yüzünden gazetemize bask?n düzenlenmi?ti. Gazetemiz kur?unlanm??t?. Derdimiz daha fazla özgürlük. Özgürlükten bu ülkeye zarar gelmez.

Tutuklu gazeteciler için ne dü?ünüyorsunuz?

Yay?nlanmam?? bir yaz? dizimiz yüzünden bizim gazeteye bask? yap?ld?ysa, özgürlüklerimize müdahale edildiyse bugün de edilmesini asla kabul etmem. Bu benim hem Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü olarak hem de gazeteci Mehmet Atalay olarak görü?üm. ?çerideki gazetecilerin en k?sa zamanda kurtulmalar?n? temenni ediyorum ama onlar?n içinde bizim gazetenin bas?lmas?nda, bask? alt?na al?nmas?nda, patronlar?n i?kence görmesinde, Ba?bakan Tayyip Erdo?an'la çal??an bürokratlar?n bir dönem çocuklar?n?n yan?ndan al?n?p götürülmesinde rolü olan gazeteciler de var. Ben hayat?mda hiçbir gazeteciyle, hiçbir meslekta??mla daval?k olmayaca??m dedi?im halde dava açt?m çünkü iftira att?lar ama y?ld?r?m h?z?yla reddedildi. Mesle?i, gazetecilik s?n?rlar? içerisinde yapmak gerekir.

Bas?n ?lan Kurumu'nun bütçesi nedir?

Türkiye'de kamu reklamlar?n?n 1 milyar dolar?n üzerinde oldu?unu dü?ünüyorum. Sadece yaz?l? bas?nla s?n?rl? kald??? için Bas?n ?lan Kurumu'nun kamu ilanlar?n?n y?ll?k toplam? yakla??k 250 milyon civar?nda. 32 ?ubemizden geçmek üzere 350 milyon civar?nda bas?n ?lan Kurumu üzerinden giden ilanlar var. Bunlardan biz yüzde 15 komisyon al?yoruz. Y?ll?k gelirimiz yakla??k 45 milyon, giderimiz de 36 milyon civar?nda. ?lan potansiyeli olarak söyledi?imizde 350 milyon.

Yerel bas?n?n durumu...

Yerel bas?n ulusal bas?ndan daha güçlü. Toplam tiraj 5 milyon civar?nda. Çok dü?ük bir rakam. Nüfusa göre oranlarsak en az 20 milyona ula?mas? laz?m. Yerel bas?n da çok iyi tirajlara sahip de?il ama örnekler var. Türkiye'de okuma al??kanl??? çok dü?ük. Gazetelerin kendi eksiklikleri mutlaka vard?r. Milli E?itimle i?birli?i yaparak okuma al??kanl???m?z? geli?tirmemiz laz?m.

4 B?N GAZETEC? EV SAH?B? OLMAK ?ST?YOR

Bas?n ?lan Kurumu olarak medya mensuplar?n? konut edindirme projeniz var. ?u anda ne durumda?

Konutlar ba?lad?. Biz öncelikle bir tespit yapt?k. Erdo?an Bayraktar TOK? ba?kan?yken görü?mü?tük. Meslekta?lar?m?z aras?nda y?llard?r çal???p ev sahibi olamayanlar var. TOK? Ba?kan? Haluk Karabel olunca onunla da payla?t?k ve yard?mc? olaca??n? söyledi. Bu konuda bir anket çal??mas? yapt?k. ?stanbul'da ya?ay?p da ev sahibi olmak isteyen ne kadar gazeteci var ve ödeme ?artlar? ne olurdu sorular?na verilen cevaplarla TOK?'nin anketine verilen cevaplar örtü?üyordu. 2+1 isteyenlerin oran? ne ç?kt?ysa TOK?'ye ba?vuranlar?n da oran? ayn?. 4 bin 300 meslekta??m?z ?stanbul'da konut sahibi olmak istiyor. ?lk etapta hepsine cevap vermek kolay de?il elbette. Peyderpey kar??lamaya çal???r?z dediler. ?u anda Kaya?ehir'de TOK?'nin konutlar? devam ediyor. Ödüllü bir proje. Yakla??k 300 civar?nda bir konut verecekler bize. Yak?nda fiyatlar? da belli olacak ve ilan edece?iz. Bu evler TOK?'nin sosyal konutlar?ndan biraz daha farkl?. Sosyal konutlar?n her birinden pay isteyece?iz. San?yorum meslekta?lar?m?z?n y?llar içinde sorunlar?n? kar??layaca??z. Anadolu'daki meslekta?lar?m?z?n da böyle bir talebi oldu. Onlar için de konu?tuk TOK?'yle.

4 M?LYON KRED? DA?ITIYORUZ

Bas?n ?lan Kurumu olarak gazetecilere 1963 y?l?ndan bu yana "borç para" ad? alt?nda kredi ödemesi yap?yorsunuz. Miktar? artt?rd?n?z. Yeni bir art?? olacak m??

3 y?l önce göreve ba?lad?k. Miktar 1600'dü. Bu rakam? dü?ük bulduk Ben de gazetecilikte aktifken bu krediden birkaç kez yararlanm??t?m. ??ime de yaram??t?. Gazeteci arkada?lar?m?z?n ödeme durumuna da bakt?k. Art?rabilirdik. Ama bu kez meslekta?lar?m?z ödeme konusunda güçlük çekeceklerdi. Önce 12 taksitle ödüyorlard? sonra 24 taksite ç?kard?k. ?steyen 12 isteyen 24 taksitle ödeyecekler. Daha fazla artt?r?lmas? için talep gelmedi.

KRED?YE TALEP NE ORANDA?

Artt?rmaya ba?lad???m?z anda müthi? bir yüklenme oldu. Bas?n ?lan Kurumu'nun gazetecilere verdi?i kredi 4 milyon civar?ndayd?. Daha sonra 24 milyona kadar ç?kt?. Çok ciddi bir talep. Borçlar?n? bitirdiklerinde yeniden talepte bulunuyorlar ve tekrar al?yorlar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri