forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmetaltan-skyturkFethullah Gülen'le Amerika'da görü?en 5 gazeteciden biri olan Mehmet Altan görü?meyle ilgili detaylar? SkyTürk360'da anlatt?...

 

Mehmet Altan, SkyTürk 360 kanal?nda yay?nlanan "Gündem ve Ekonomi" program?nda Do?an Ak?n ve Murat Sabuncu'nun sorular?n? yan?tlad?.

ABD'ye Gazeteciler ve Yazarlar Vakf? taraf?ndan ça??r?ld?klar?n? belirten Mehmet Altan, seyahatin ABD'de bulunan Balkan as?lll? göçmenlere yönelik proje geli?tirme çabas? ile alakal? oldu?unu belirtti.

Altan, nüfusunu artt?rarak lobi faaliyetlerine ba?lama giri?iminde oldu?unu belirtti?i ABD'li Balkan as?ll?lar ile yap?lan görü?melerin ard?ndan, Fethullah Gülen ile bir görü?me gerçekle?tirildi?ini söyledi.

Altan, ABD'ye gitmeden önce Fethullah Gülen ile görü?menin kesin olarak kendisine aç?klanmad???n?, ihtimal dahilinde oldu?unun söylendi?ini belirtti.

GÜLEN ERDO?AN'I ELE?T?RD? M??

Murat Sabuncu ile Do?an Ak?n'?n "Fethullah Gülen 'Türkiye diktatörlü?e gidiyor güç zehirlenmesi var' dedi mi" sorusu üzerine Altan, "Orada konu?ulanlar?n yaz?lmamas? karar? var. Bu sorulara kö?esi olan arkada?lar yan?t versin. Ben konu?mam. Konu?mama karar? var çünkü. Ama ?unu söyleyeyim; Fethullah Gülen, görü?mede iktidara yönelik ele?tiriler getirdi. Kayg? ve endi?elerini de anlatt?. Ama bunlar? ben söyleyeyemem.'' dedi.

BARI? SÜREC? TERS TEPMES?N

Mehmet Altan bar?? süreci ile ilgili olarak, silahlar?n susmu? olmas?ndan memnun oldu?unu dile getirerek, "Önemli olan bar???n kal?c? olmas?. Bu 9. ate?kes. Kal?c? bar?? için demokratikle?me gerek. Mesela yak?nlarda Uludure'nin 500. gününü geride b?rakt?k. Hat?rlanmad?, hiç bir ?ey yap?lmad?. Buna ra?men kal?c? bar?? ancak gerçek demokrasi ile olur diyenlere bar?? sabotajc?s? muamelesi yap?l?yor" ?eklinde konu?tu.

TARAF'TA YAZACAK MI?

Oral Çal??lar ve bir çok kö?e yazar?n?n Taraf gazetesinden ayr?lmas?n?n ard?ndan ?u anki hali ile Taraf hakk?nda görü?leri sorulan Altan, "Yeni genel yay?n müdürü var. Ona sorun. Mesela geçenlerde 114 ki?i bar?? ve özgürlük aç?klamas?nda bulundu. Bu aç?klamay? Taraf'tan ba?ka man?etten veren var m?yd?? ??te sorunuzun cevab?" ?eklinde cevaplad?. Taraf'ta yazmay? planlay?p planlamad??? sorulmas? üzerine Altan, "Taraf'ta yazmayaca??m" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri