forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Dindar olmay? isterim ama ben dindar de?ilim...

Aktif .

akif-bekiSerdar Turgut'un kendisi için yazd??? yaz?da: "Dindar Akif Beki'nin kindar yönü" cümlesine "Ben dindar olmay? isterdim, ama kendimi dindar olarak nitelendirmedim" diye yan?t verdi.

Radikal yazar? Akif Beki dün ak?am TVNet'de Veyis Ate?'in sundu?u "Habere Bak??" program?na konuk oldu. Habertürk yazar? Serdar Turgut'un kendisi için yazd??? yaz?da: "Dindar Akif Beki'nin kindar yönü" cümlesine "Ben dindar olmay? isterdim, ama kendimi dindar olarak nitelendirmedim" diye yan?t verdi.

Veyis Ate?: Serdar Turgut sizin için “?çinden geldi?i s?n?f?n temel özelli?i kindarl?kt?r” diyor.

A.Beki: Hangi s?n?fm?? o? Dindarl?k diye bir s?n?f tabir ediyor. Dindarl?k bir temenni. Ben dindar olmay? isterdim. Ama hiçbir zaman kendimi dindar olarak nitelendirmedim. Hangi s?n?f?n içinden gelmi?im? Serdar Turgut dindarlar?n boynuna neden kindarl?k diye bir yaftay? as?yor? Bu yaftay? hak etmek için o s?n?f ne yapm??? ?imdi bu yaz? için geriye dönüp bir bakmak laz?m. Ba?bakanl?k Bas?n Mü?avri iken masan?n di?er taraf?na geçip medya yöneticilerinin di?er yüzünü de gördüm. Bana kindar diyen ki?i, o dönemlerden bir kinin intikam?n? m? ta??yor diye ona bir bakmak laz?m.

Veyis Ate?: O dönemler çok mu can yakt?n?z?

A.Beki: Çok dü?man kazand?m.

Veyis Ate?: Neden?

A.Beki: ??imin tabiat? gere?i… Türkiye’de üç bin kö?e yazar? ve medya yöneticisi var. Ancak uça?a 6/8 ki?i binebiliyor. Gerisi ne olacak? ?imdi bu söyleyece?imi az önce ad?n? and???n?z arkada? anlar. Grubunda sözle?mesi dolmak üzere iken Ba?bakanla yanyana foto?raf vermek için, koltu?unun alt?nda dosyalarla sanki dan??manm?? gibi Ba?bakana öneriler sunmak için, oradan oraya ko?turan bir tipti. ?imdi bunlar?n benden bir alaca?? var. Vaktinde uçak bileti niyetine yaz? yazm?? adamlar var. ?imdi de internet medyas? hakk?nda yazd?klar?m üzerinden benden intikam almaya çal???yorlar. Ben internet medyas? hakk?nda yazd?klar?m?n arkas?nday?m. Elini vicdan?na koyan hiç kimse o yaz?mda bir yanl??l?k bulamaz. ?nternet medyas?n?n daha iyi olmas?n? isterim. Bu mesle?in gelece?i orada. Kabul edelim ki bu günlerde durumlar? pek parlak de?il.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri