forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

arap-medyasiAnadolu Ajans? ve Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü'nün organizasyonuyla Türkiye'de temaslarda bulunan Arap gazeteciler, Türkiye'deki izlenimlerini okurlar?yla payla?t?.

Anadolu Ajans? (AA) ve Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü'nün (BYEGM) organizasyonuyla Türkiye'de temaslarda bulunan Arap gazeteciler heyeti, köklü bir de?i?im sürecinden geçen Ortado?u ve Kuzey Afrika'da "Yeni Türkiye"nin belirleyici bir güç olarak öne ç?kt??? görü?ünde birle?ti.

Arap medyas?n?n en önemli gazete, dergi ve televizyonlar?n?n temsilcilerinden olu?an heyet üyeleri, Türkiye'de siyaset çevreleri, dü?ünce kurulu?lar?, sivil toplum örgütleri ve Türk bas?n?n?n önde gelen aktörleriyle yapt?klar? yo?un temaslar?n ard?ndan kaleme ald?klar? kö?e yaz?lar? ve dizi yaz?lar?yla, izlenimlerini okurlar?yla payla?t?.

Yaz?lar?nda, "Yeni Türkiye", "Türkiye'de Sessiz Devrim" ve "Türkiye Notlar?" gibi ba?l?klar kullanan Arap gazeteciler, "Yeni Türkiye'nin Arap dünyas? taraf?ndan daha yak?n takibe al?nmas? gerekti?ini" belirtti. Arapgazeteciler, yaz?lar?nda Türkiye'ye yapt?klar? ziyaretin önemine yer verdi.

Ankara ve ?stanbul'a bir haftal?k ziyarette bulunan, Arap dünyas?n?n en etkin gazetelerinden El Hayat, ?arku'l Evsat, Ahbar El-Yevm, El-?ttihad, E?-?ark, E?-?uruk ve El-Ahram'?n genel yay?n yönetmenleri ve yazarlar?, Türkiye'nin yeni siyasetinin sadece Ortado?u'da de?il dünyada da büyük de?i?imlere zemin haz?rlayaca??n? belirtti. 

Arap gazeteciler, AA Arapça Yay?nlar'?n Türkiye'nin bölgeye yönelik d?? politas? aç?s?ndan stratejik önem ta??d???n? dile getirdi. AA'n?n bir y?ld?r devam eden Arapça yay?nlar?n?nArap medyas? ve kamuoyunda büyük yank? buldu?unu vurgulayan gazeteciler, bu yay?nlar?n ili?kilerin geli?mesine önemli katk? sa?lad???na i?aret etti. 

 Genel Yay?n Yönetmeni Cabir el-Harmi, "Yeni Türkiye" ba?l??? alt?nda yay?mlad??? dizi yaz?s?nda, "AA'n?n Arapça yay?nlara ba?lamas?n?n, Türkiye'nin Arapdünyas?na yönelik aç?l?m?n?n bir i?areti" oldu?unu vurgulad?. 


"Türkiye, Arap dünyas?yla kendi dilinde ili?ki kurma iste?ini, AA'n?n Arapça yay?nlara ba?lamas?yla gösterdi" diyen Harmi, Anadolu Ajans? Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün AA'n?n 100. y?l vizyonu ve planlar?na ili?kin aç?klamalar?na yaz?s?nda geni? yer verdi. 

Harmi, Ba?bakan Erdo?an'?n Davos'taki "One Minute" ç?k???n?n da Türk-Arap ili?kilerinde bir dönüm noktas? oldu?unu hat?rlatt?.   

"Türkiye el-Cedide"

El-Hayat gazetesi yazarlar?ndan Cihad el-Hazin de "Türkiye el-Cedide (Yeni Türkiye)" ba?l?kl? yaz?s?nda, Türkiye'nin 80 y?l?n?n en iyi dönemini ya?ad???n? ifade etti. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi alan?ndaki ba?ar?lar?ndan övgüyle söz eden Hazin, Ankara'n?n terör sorununu da çözüm yoluna koydu?unu belirtti.

Türkiye'nin Suriye politikas?na da geni? yer ay?ran Hazin, Ankara'n?n ?am'a kesinlikle mezhepçi bir perspektiften bakmad???n?, temel stratejisini, Suriye'nin birli?inin korunmas?, mezhepçili?e kar?? konulmas? üzerine kurgulad???n? yazd?. 

 Türk yetkililerin, uluslararas? toplumun d???nda Suriye krizine tek ba??na müdahale etmeyece?ini sürekli olarak dile getirdi?ine dikkati çeken Hazin, Türkiye'de 400 bin Suriyeli s???nmac?n?n misafir edildi?ini, bu insanlara ba?ka hiçbir ülkenin yapmad??? yard?m ve sa?l?k hizmetlerinin sunuldu?una i?aret etti.

Haberin tamam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri