forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Anadolu Ajans? Genel Müdürü Kemal Öztürk, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ba?bakan? Neçirvan Barzani'nye görü?tü. 

Öztürk, AA'n?n Erbil'de büyük bir ofis açarak Kurmanci ve Sorani lehçesinde yay?na ba?layaca??n? ve bölgedeki tüm geli?meleri do?ru ve tarafs?z bir ?ekilde dünyaya yaymak istedi?ini söyledi.

Erbil'deki IKBY Ba?bakanl??? binas?nda gerçekle?en görü?mede Öztürk, AA'n?n Türkiye'nin en büyük, dünyan?n ise en önemli 10 ajans?ndan biri oldu?unu belirterek, 5 dilde haber üretildi?ini anlatt?.

Yakla??k 50 ülkede temsilcisi olan ve bin 200 çal??an? bulunan AA'n?n bölgede daha etkili olmak için bir proje haz?rlad???n? ve Kürtçe yay?n karar? ald???n? dile getiren Öztürk, ?unlar? kaydetti:

"Erbil'de büyük bir ofis açarak, Kurmanci ve Sorani lehçesinde yay?na ba?layaca??z. Bölgedeki tüm geli?meleri do?ru ve tarafs?z bir ?ekilde dünyaya yaymak istiyoruz. Dünyadaki geli?meleri de yine Kurmanci ve Sorani lehçelerinde bölgeye aktaraca??z. Sadece politik haberleri de?il ya?ama dair tüm haberleri yapaca??z."

Öztürk, AA'n?n Ortado?u'da ve Arapça haberlerde çok güçlü bir ajans oldu?una i?aret ederek, "Dünyaya alternatif hat kurmak istiyoruz.  Biz bunu Bosna’da yapt?k" dedi. Kürtçe haberler personelinin e?itiminin tamamlanmas?yla yak?nda test yay?n?na geçilece?ini ve eylül ay?nda abonelere haberlerin sunulmaya ba?layaca??n? belirten Öztürk, "Bu bölgede çok güçlü bir medya oldu?unu biliyoruz. Medyan?n haber ihtiyac?n? kar??lamak istiyoruz" dedi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri