forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:TMSFlShow TV

tmsfTasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), alacak tahsili için geçen hafta el koydu?u Show TV'yi ve BMC'yi sat??a ç?karmak için haz?rl?klara ba?lad?.

TMSF'den konuyla ilgili yap?lan aç?klamada, Çukurova Grubu varl?klar?yla ilgili yap?lan inceleme ve ara?t?rmalar?n yo?un bir ?ekilde sürdü?ü belirtildi.

SATI? ?Ç?N HAZIRLIK YAPILIYOR
?irketlerin ticari bütünlük içinde sat??? yap?larak faaliyetlerinin devam?n?n sa?lanaca??na dikkat çekilen aç?klamada, tahsilat yap?lacak 40 ?irket ve 5 gerçek ki?iye ait varl?klarda haciz i?leminin yap?ld???, alacak tahsili için Show TV ve BMC'nin sat??a ç?kar?lmaya haz?rlan?ld??? belirtildi.

 Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu'nun (TMSF), Çukurova Grubu'ndan olan alacaklar?n?n tahsili çerçevesinde Show Tv ve BMC'yi sat??a ç?kartma haz?rl?klar?na ba?lad??? bildirildi.

TMSF'den yap?lan aç?klamada, kamu alacaklar?n? en k?sa sürede ve en yüksek bedelle tahsil edebilmek amac?yla çal??malar?n? sürdüren TMSF'nin, ?nterbank borçlusu Çukurova Grubu'nun do?rudan veya dolayl? sahip olduklar? varl?klarla ilgili inceleme ve ara?t?rmalara yo?un bir ?ekilde devam etti?i kaydedildi.

Aç?klamada, TMSF, Çukurova Grubu'ndan olan alacaklar?n?n tahsilini teminen 5411 say?l? Bankac?l?k Kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak, 16 May?s tarihinde ald??? kararla iki ?irketin yönetimini devral?p, 40 ?irket 5 gerçek ki?i ve bunlara ait menkul ve gayrimenkullere haciz i?lemi yap?ld??? belirtilerek, ?unlar ifade edildi:

"Çukurova Grubu firmalar? ile Fon aras?nda Fon'a devredilen çe?itli bankalara ait alacaklar kapsam?nda ilk olarak 31 Ocak 2003 tarihli Ana Sözle?me, 04 A?ustos 2004 tarihli Ek Sözle?me imzalanm?? ve bu protokoller kapsam?nda borçlu gruptan toplam 2 milyar 147 milyon 601 bin 677 dolar tahsilat sa?lanm??t?r. Çukurova Grubu ile mutabakata var?lamam?? veya çözümü dava sonucuna b?rak?lm?? olan borçlar ile ilgili davalar?n Fon lehine kesinle?enler ile daha sonra olu?an veya tespit edilen toplam 71 milyon 854 bin 498 dolar 496 bin 88 lira Fon alaca??n?n tahsil ve tasfiyesini amaçlayan 01 Ekim 2007 tarihli Ek Protokol imzalanm??t?r. Söz konusu bu protokol kapsam?nda faiz taksit ödemesi dahil toplam 61 milyon 306 bin 71 dolar tahsilat sa?lanm?? olup, 31 Kas?m 2012 vadeli son taksit tutar? toplam? olan 22 milyon 523 bin 971,52 dolar (i?lemi? gecikme faizleri hariç) vade tarihinde ödenmemi? ve protokol ?artlar? gere?i 30 Aral?k 2012 tarihinde Grup temerrüte dü?mü?tür."

Aç?klamada, Çukurova Grubu ile Ça?lar Grubu aras?nda 1996 y?l?n?n ?ubat ay?nda ?nterbank A?'nin sat???na yönelik olarak yap?lan yaz?l? anla?malar uyar?nca, Bankan?n sat?? bedeli olarak Ça?lar Grubuna 249 milyon dolar kredi kulland?r?lm?? ve bu krediler ile Çukurova Grubu'nun ?nterbank A?'ye olan kredi borçlar?n?n kapat?ld??? belirtilerek, "15 May?s 2009 tarihinde Fon ile Çukurova Grubu aras?nda bir geri ödeme sözle?mesi imzalanm?? ve buna göre 398 milyon dolar olarak belirlenen borç tutar? ödeme plan?na ba?lanm??t?r" denildi. Çukurova Grubu'nun her iki protokolle ödeme plan?na ba?lanm?? borç ödeme plan? içerisinde yer alan vadesi geçmi? taksit tutarlar? toplam? 72 milyon 211 bin 472,523 dolar? ve bu tutar?n i?lemi? gecikme faizini ödememi? oldu?undan temerrüte dü?tü?ü ifade edilen aç?klamada, "Söz konusu 15 May?s 2009 tarihli Protokol  kapsam?nda kalan taksit say?s? yedi, 01 Ekim 2007 tarihli protokol kapsam?nda ise bir olup her iki protokolün vadesi geçmi? ve gelecek taksitler toplam? ise yakla??k 455 milyon 339 bin 56 dolard?r. Çukurova Grubu'ndan her iki protokol kapsam?nda bu güne kadar toplam 89 milyon 618 bin 570 dolar tahsilat sa?lanm??t?r" ifadeleri kullan?ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri