forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

rtuk-arastirma?halede haks?z rekabet ?artlar? olu?turuldu?u gerekçesiyle yap?lan ba?vuruyu de?erlendiren mahkeme, tematik kanal ihalesinin yürütmesini durdurdu.

TVnet'in yapt??? ihalenin iptal edilmesi yönündeki ba?vuruyu de?erlendiren Ankara 1. Bölge ?dare Mahkemesi Digital Karasal Tematik Yay?n ?halesinin yürütmesini durdurdu.

?halede 11 SD tematik yay?n lisans?, 3 HD tematik yay?n lisans? verilmi?ti.

REKABET OLU?MADI

?ptal talebinin en önemli gerekçesi ihaleye kat?lan televizyon kurulu?lar?na ba?vuru sürecinde rekabet ko?ullar?n? bozacak ?ekilde farkl? muamele yap?ld???n?n ortaya ç?kmas? oldu.

Ülke TV'nin de aralar?nda oldu?u baz? TV kurulu?lar? ödenmi? sermaye ?art?n? yerine getiremedikleri için 'Ulusal' yerine 'Bölgesel' kategoride ba?vuru yapmak zorunda kald?.

Ancak ulusal yay?n ihalelerine kat?lan 4 kanal?n ödenmi? sermaye art?r?m?n? 16 Ocak 2013 tarihinden sonra yapt??? ortaya ç?kt?.

Ülke TV bu haklardan yararlanamazken, 4 kanaldan 1'i HD Genel, 1'i Bölgesel, 2 tanesi ise 'SD Genel' kategorisindeki ihalelere kabul edildi.

Yeni ?afak'?n haberine göre, RTÜK, ayr?ca TVNET'in 'Genel' kategorisinde yapt??? ba?vuruyu 'Tematik' olarak de?i?tirmesine ise izin vermedi.

F?YAT UÇURUMU OLU?TU

RTÜK ihalelerinde olu?an fiyat uçurumlar? da tart??malara yol açt?. HD ve ulusal standart çözünürlüklü ihaleler yo?un rekabete sahne oldu ve 25 milyon TL ila 50 milyon TL bedel kar??l??? sonuçland?.

HD tematik ihalesinde de üç kanal 39 milyon TL kar??l??? ihale hakk? kazand?. Ancak 'standart çözünürlüklü tematik yay?n' ihalesinde rekabet olu?mad? ve ihale taban fiyattan sonuçland?. 11 lisans sadece 1'er milyon TL'den da??t?ld?.

Bu durumda ise ulusal frekans bölgesel frekanstan daha dü?ük fiyata da??t?lm?? oldu.

Çünkü Marmara Bölgesi için gerçekle?tirilen frekans ihalesinde en yüksek teklif ise 2,7 milyon TL olarak gerçekle?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri