forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

sakir-ercan-gulTMSF Ba?kan? ?akir Ercan Gül, Digitürk'ü satmak için görü?melere ba?lad?klar?n? söyledi. 

Bloomberg HT'ye de?erlendirmelerde bulunan Gül, Digürk'le ilgili ?u bilgiyi verdi. 

"?irketin yar?s?n?n hissesi Hollandal? bir fona ait yar?s? Çukurova Grubu’na ait. Biz Çukurova Grubu’nun hisselerini satmak için o Hollandal? Grupla beraber görü?meler halindeyiz.

Gül, Çukurova Grubu’nun baz? ?irketlerine el konulmas?na ili?kin yapt??? de?erlendirmede, ?imdiye kadar ?nterbank’tan kaynaklanan alacaklar ile ilgili 90 milyon dolar ödeme yap?ld???n? kaydederek, "80-90 milyon dolar kadar tahsilat sa?lad?k. Ek süre verdik ancak Eim ay?ndan bu yana ödeme yok"

SHOW'U KARAMEHMET TEKL?F ETT?

TMSF Ba?kan? Gül, BMC ve Show TV konusunda teklifin Çukurova Grubu’ndan geldi?ini söyledi. 

Gül, "Uzun zamand?r BMC’nin çal??mad???n? ö?rendik. BMC ve Show TV’nin yönetimine onlar?n talebi do?rultusunda girdik" dedi.

TMSF’nin elindeki yetkileri en optimal tarzda kulland???n? kaydeden Gül, alacakl? kurum olarak en hassas kurumlardan biri olduklar?n? belirtti. Gül, "Amac?m?z ba?c? dövmek de?il, üzüm yemek" dedi.

Kimseyi özellikle üzmemek için, herkesi mutlu etmeye yönelik ad?mlar atmakta olduklar?n? belirten Gül, "BMC 600 milyon liraya yak?n borcu olan bir firma. BMC’de yönetsel problemler oldu?unu dü?ünüyoruz" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri