forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Tirajda yeni denetim modeli ?art!

Aktif .

tirajlar-gazetelerTirajlar?n ?i?irme olup olmad??? yeniden tart??maya aç?ld?. Ekrem Dumanl?, "gazetelerin büyük k?sm? tirajlar? ?i?iriyor" derken, Mehmet Ocaktan, yeni bir denetim sistemi önerdi... 

Sözcü Gazetesi'nin ba?latt??? tiraj tart??mas?na önceki gün Ekrem Dumanl? Zaman gazetesindeki yaz?s?nda de?inmi? ve ?unlar? yazm??t?... 

"Gazetelerin mühim bir k?sm? tirajlar?n? maalesef ‘?i?iriyor’. Bunu bas?n camias? biliyor ama reklam verenle ve okurla payla?m?yor. Kaderin cilvesine bak?n ki tiraj konusunda ‘?i?irme’ i?lemini en çok yapanlar, abone sistemine kar?? yalan yanl?? bilgilerle sürekli soru i?areti üretti. ?imdi Türkiye’nin önünde kaç?n?lmaz bir gazete sat?? metodu var: Abone sistemi."

YEN? DENET?M ÖNER?S?

Star Gazetesi Yay?n Koordinatörü Mehmet Ocaktan 'Medyaya aç?k ça?r?' ba?l?kl? bugünkü ba?yaz?s?nda tiraj konusunda güvensizli?i ortadan kald?rmak için 'yeni bir ?irket' önerisinde bulundu.

Ocaktan'?n önerisi ?öyle...

"Bütün ulusal gazeteler, iki ana da??t?m ?irketi olan Turkuvaz ve Yay-Sat, Reklamverenler Derne?i ile farkl? alanlarda faaliyet gösteren medya meslek kurulu?lar?n?n e?it kat?l?m? ve temsilcileri marifetiyle olu?turulacak bir denetim ?irketinin kurulmas?n? öneriyoruz.

Bu ?irket, bütün gazeteler ve matbaalar üzerinde tam yetkiyle çal??ma imtiyaz?na sahip olarak bütün gazete üretimi ve son tüketiciye kadar sat?? sistemini; sat???n bayi veya abone olarak niteli?ini denetleyecektir.

Günlük, haftal?k ve ayl?k raporlar halinde düzenli olarak sonuçlar?n? aç?klayacakt?r.  Sektörün bütün aktörlerinin e?it ?ekilde temsil edildi?i bu organizasyonun raporlar? tek veri olarak kabul edilecektir. 

Böylelikle, hem tiraj hem de eri?im tart??malar? bitecektir. Böylelikle, tiraj güvenli?i sa?lan?rken, ilan da??l?m?ndaki adaletsizlin giderilmesi için de büyük bir ad?m at?lm?? olacakt?r."

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri