forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Show TVlTMSF

showtvÇukurova Grubu’nun 12 ?irketine el koyan TMSF, ?irketlerle ilgili yol haritas?n? belirledi. ?lk etapta ?irketlerde çal??an personelin gecikmi? alacaklar? ödenecek. 

?nterbank’tan kaynaklanan borçlar nedeniyle Çukurova Grubu’nun 12 ?irketine el koyan TMSF, ?irketlerle ilgili yol haritas?n? çizdi. Buna göre, ilk etapta ?irketlerde çal??an personelin gecikmi? alacaklar? ödenecek. Ard?ndan da, ?irketlerin de?er tespiti yap?lacak. Üçüncü a?amada ise 12 ?irket ticari iktisadi bütünlük olu?turarak, yani ayr? ayr? gruplar halinde sat??a sunulacak.

Huysuz Virjin paras?n? alacak

Taraf Gazetesi'nin haberine göre, Çukurova Grubu’nun aralar?nda medya ?irketlerinin de yer ald??? 12 ?irketinin yönetimine el koyan TMSF, ilk olarak ?irketlerin alacaklar? ve borçlar?n? mercek alt?na ald?.

Bu çerçevede ?irketlerin tüm hesaplar? donduruldu. Hesap hareketleri ise TMSF’nin izni do?rultusunda gerçekle?tiriyor. Yönetimine el konulan ?irketlerle ilgili bir yol haritas? haz?rlayan TMSF, ilk etapta personelin maa?lar?n? ve yap?mc? ?irketlerin alacaklar?n? ödemeyi planl?yor.

TMSF kaynaklar?, ?irketlere el konulmas?n?n ard?ndan yay?ndan kald?r?ld??? iddia edilen, Huysuz Virjin’in de yer ald??? “Benzemez Kimse Sana” isimli program?n, yap?mc? ?irketin alaca??n? tahsil edemedi?i için yay?n? sona erdirdi?ini ifade ederek, söz konusu program?n alacaklar?n?n da ödenece?ini kaydettiler.

TMSF, el konulan ?irketlerin borç ve alacak ili?kisini düzenledikten sonra ?irketlerle ilgili de?er tespit çal??mas? yapt?racak. Çal??ma kapsam?nda, ?irketlerin üzerine kay?tl? menkul ve gayrimenkuller de ara?t?r?lacak, de?erleri ç?kar?lacak. Her ?irket için ayr? ayr? muhammen bedel belirlenecek.

Gruplara ayr?lacak

Üçüncü a?amada ise ?irketlerin sat??? ç?kar?lmas? söz konusu olacak. TMSF, sadece yönetimine el konulan 12 ?irketi sat??a ç?karacak. Sat?? i?lemi ticari iktisadi bütünlük kriteri do?rultusunda yap?lacak. Ve ?irketler gruplara ayr?larak, sat??a sunulacak. Örne?in yaz?l? bas?n grubu ayr?, televizyon ayr? ve otomotiv ?irketi ayr? sat?lacak. Böylece daha fazla kat?l?m?n olmas? sa?lanacak.

Turkcell ve Digitürk ile hesaplar?na bloke konulan di?er ?irketler, sat?? uygulamas?n?n d???nda tutulacak. Bu ?irketlerle ilgili ise ayr? bir yöntem izlenecek. TMSF yetkilileri, y?l sonuna kadar ?irketlerin sat??a ç?kar?lmas?n? planlad?klar?n? kaydettiler. 

Haberin tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri