forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Cengiz Özdemir

aksam-skyturkTMSF, Çukurova Medya ?irketleri Grup Ba?kanl???’na Cengiz Özdemir'in atand???n? bildirdi.

TMSF'den yap?lan aç?klamada, TMSF'nin dün ak?am itibariyle kamuoyuna ilan etti?i gibi Fon’un gözetiminde SHOW TV'nin Ciner Holding'e sat?lmas? konusunda mutabakat sa?land??? kaydedildi.

Çukurova Grubu Medya ?irketleri bünyesinde Ak?am, Güne?, SkyTürk 360, Alem Dergisi, Alem FM ve Lig Radyo gibi farkl? markalar bulundu?u belirtilen aç?klamada, Fon'un Çukurova Grubu’ndan olan alacaklar?n?n en k?sa sürede tahsilini teminen bu varl?klar sat??a haz?rland??? ifade edildi. 

Söz konusu süreçte Çukurova Medya ?irketleri Grup Ba?kanl???'n? Cengiz Özdemir'in yürütmesi kararla?t?r?ld??? kaydedilen aç?klamada, ?unlar belirtildi:

"Bilindi?i gibi, Cengiz Özdemir daha önce Star Medya Grup Ba?kan? olarak TMSF ad?na sorumluluk üstlenmi? ve söz konusu dönemde grubun yay?n organlar?n?n piyasa de?erleri yükseltilerek ba?ar?l? sat??lar gerçekle?tirilmi?tir.

TMSF kendisine kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, kamu alacaklar?n?n en yüksek de?erle tahsili ve Fona devredilen bankalar?n kamuya maliyetinin en asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle çal??malar?n? etkin ve kararl? bir ?ekilde sürdürecektir."

Cengiz Özdemir kimdir?

Cengiz Özdemir, Hollanda’da Leiden Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Ortado?u Dilleri ve Kültürleri üzerine lisans ve yüksek lisans yapt?. Hollanda Kültür Bakanl???’nca, Hollandaca ve Türkçe olarak yay?nlanan haftal?k Haber Gazetesi’nin Genel Yay?n Yönetmenli?ini görevinde bulundu.

1994 y?l?nda Türkiye’ye dönü?ünde, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n Belediye Ba?kan? oldu?u dönemde ?BB Kültür A? Genel Müdür Yard?mc?l??? ile e?zamanl? olarak bas?ndan, tan?t?m ve halkla ili?kilerden sorumlu Ba?kan Dan??manl??? görevini üstlendi.

Kültür A? Genel Müdürü olarak Miniaturk-Minyatür Türkiye Park? ba?ta olmak üzere pek çok kültür yat?r?m? ve etkinli?ine imza att?. Ayn? dönemde Belediye Radyo Televizyonu’nun yasa gere?i TV yap?m stüdyosuna dönü?türülmesi çal??malar?n? yürüterek CRR Stüdyolar?’n?n kurulup yönetilmesi sürecinde yer ald?.

Ulusal kanallarda Takvim, Pazar Sohbetleri, Gündem, Sosyal Bilgiler adlar?yla haftal?k televizyon programlar? haz?rlay?p sundu. Hürriyet, Radikal, Vatan, Bugün, Zaman, Son Ça?r? gibi gazetelerde kö?e yaz?lar? yazd?.

TMSF taraf?ndan Star Medya Grubu'nun ba??na getirildi. Medya organlar?n?n ba?ar?l? yönetimi ve ba?ar?l? sat?? sürecinin ard?ndan bir süre daha Star TV Genel Yay?n Yönetmeni olarak görevini sürdürdü. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri