forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep-tayyipBa?bakan Erdo?an, Habertrk, Show TV ve Bloomberg TV'den ortak canl? yay?nlanan Teke Tek zel'de Fatih Altayl?'n?n sorular?n? yan?tlad?.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an Taksim Gezi Park?'nda ya?anan olaylarla ilgili Habertrk televizyonunda a?klamalarda bulundu.

??te Ba?bakan'?n konu?mas?ndan notlar:

- Ceylan Otel yap?l?rken eylemcilerin nerede oldu?unu soran Erdo?an, "Hilton'un nndeki parkla ilgili benim verdi?im kavgay? herhalde takip etmi?sinizdir. Oray? bizden al?p vereceklerdi. O ilenin s?n?rlar?n?n iinde oldu?u belediye ye?il ???k yakt?.

- Mesela, Ko niversitesi'nin oldu?u yer. Drt drtlk bir ormand?. On ya? ve zeri ormand?. Buras?yla ilgili benim sava??m var. Ben o zaman yaln?z kald?m, ben o zaman yaln?z kald?m. O zaman o niversiteyi yapamazlard?. Ben cezaevindeyken dnemin cumhurba?kan? "bunu engellemek isteyenler ?imdi nerede" dedi. Biz davay? devam ettirdik, sonunda devlet kazand?. ?u anda buras? bizde. Alaca??m?z cretin mahkemesi sryor.

- ?u anda elimde benim bir metin var. Bu metin bu niversitenin rektr taraf?ndan gnderilmi? bir metin. 'De?erli ?renciler ?ehirdeki ola?anst durum itibariyle, s?navlara kat?lamayacak btn ?renciler, sa?l?k raporu getirmeksizin, nmzdeki gnlerde telafi s?nav? alabileceklerdir' isim ve rektr. Zekeriyaky nere, Taksim nere? Bu okul ?rencilerinin byk k?sm? yat?l?. Bu yaz?dan farkl? ?eyler alg?l?yorum. Ayn? ?eyi ODT'de, Hacettepe'de de grdk. niversite ynetimlerinin de ?rencilere hakim olamay??lar? noktas?nda ciddi s?k?nt?lar ya?an?yor. Ben a?klama yapt?m ne dedim? Polis burada biber gaz? kullanmak suretiyle a??r? gitmi?tir. Diyelim ki dn polis bunlar?n hi birini yapmad?lar. Ne yapt?lar? Polisin arac?n? falan yakt?lar" ?eklinde konu?tu. :

- Bir demokrasi mcadelesiyle sand?kta verilir Meydanlar? yak?p y?karak mcadele verilmez.

- Polis biber gaz? s?karak olaylarda a??r? gitmi?tir.

10 TANE TA?INAN 2 TANE DE KES?LEN A?A VAR

Erdo?an, Gezi Park?'ndaki olaylara ili?kin orada 10 tane sklen ve ta??nan, 2 tane de kesilen a?a oldu?unu belirterek, "Burada Topu K??las? vard?. Mimarisi ok farkl? ve gzel bir mimariydi. Taksim Gezi Park? ile ilgili al??malar benim nme geldi belediye ba?kanl??? dnemimde. Bakt?m ki merkezi ynetim bana destek vermiyor, o i?ten vazgetim. Ba?bakan olduktan sonra tekrar gndeme getirdim. Bakt?m ki nefis olacak bunu yaparsak. Hem orada ye?ili ve tarihi yeniden kazan?r?z ve yayala?t?rmay? yapaca??z. Ona ba?lad?k. Bir ba?ka hedef de AKM'yi y?kmak. Yan taraftaki ve arka taraftaki bo?lu?u da katarak ok byk bir kltr merkezi yapmay? d?nyoruz. Bu tarihi eserin zaten asl? var. Bunun nas?l yap?laca??n? sorman?n gere?i yok. CHP taraf?ndan yerle yeksan edilmi? bir eseri biz yeniden kazand?r?yoruz" dedi.

ASIL SEBEP GEZ? PARKI DE??L

- Taksim'de asl?nda meselenin AVM ve Gezi Park? olmad???n? dile getiren Erdo?an, "Bir ?stinye Park gibi bir ?ey oraya yap?labilir mi? ?ehir Mzesi olay?n? telaffuz ettik biz" diye konu?tu.

?stanbul'da bir ?ehir mzesi olmad???n? belirten Erdo?an, "Bunun d???nda biz bir byk bir milli ktphane de d?nyoruz. Rami K??las?, milli ktphane olacak. ?imdi bunlar buna da k?yamet kopar?r. Zaten ?u anda Rami K??las? diye bir ?ey kalmam??" dedi.

MHP, BDP BULA?MADI, CHP YANLIZ KALDI

- Bu i?i krkleyenlerin aras?nda onlar? gryoruz. Btn olumsuzluklar?na ra?men MHP bu i?in ilerisine bula?mad?. BDP de bu i?in ierisine bula?mad?. CHP ortada yanl?z kald?. nmde baz? resimler var. Bunlar yak?l?p y?k?lan baz? aralar, belediye otobsleri. Burada a??r? ular var. Projede CHPnin onay? var.

24 SAATL?K HASAR B?LANOSU

- Hasarlara bak?yoruz resmi rakamlar bunlar 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren, 2 Haziran 2013 saat 11.00'e kadar gerekle?en olaylarda, 89 polis arac?, 42 zel ara, 4 otobs, 18 belediye arac?, 4 bize ait bina, 94 i? yeri, 1 konut, 1 polis merkezi, ok say?da otobs dura?? yak?l?p y?k?ld?. Gazetelerin aralar? y?k?ld?. Neyin kar??l??? bu. Sizin seim haklar?n?z m? elinizden al?nd?. Neden acaba. Bunun cevab?n? sizler bulabildiniz mi?

PHOTOSHOPLU FOTO?RAFLAR YAYINLANDI

- Photosoplarla cesetler yay?nland?. Ben 200 bin ki?iyi ?kar?r?m. Benim bir partim var taban?m var. Ama biz bunlara ayn? anda cevap verme yoluna gitmedik. Partimin taban? da sessiz mi kalaca??z diye arad?lar. Suknetli davranmalar?n? istedim. Her gn 2-3 yerin a?l???n? yap?yorum. Biz bunlar iin terlerken Taksim'de hay?rl? bir hizmet yap?l?rken birileri provoke ediyor. 21.5 Milyon oy alm?? parti olarak sz sahibi olmayaca??z CHP ve a??r? ular gelip tahakkm edecek. o?unlu?un az?nl??a, az?nl???n da o?unlu?una tahakkm etmesine kar??y?m. Kesinlikle olmas? gereken budur. Toplu gsteri mi yapacaks?n mracat?n? yapars?n gider orada gsterini yapars?n. Buna mani bir hal yok. Ama toplumun btn alanlar? yol geen han? de?il ki. Toplum hayat?n? tamemen sekteye u?rat?r. ?stedi?iniz ?eyi istedi?iniz yerde yaparken toplumun di?er katmanlar?na sayg? gstermeyecek misiniz?

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri