forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Zaman Gazetesi AA aboneli?inden ayr?ld?.

Aktif .

ekrem-dumanliZaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürü Ekrem Dumanl?, izledi?i baz? yanl?? uygulamalar sebebiyle Anadolu Ajans? (AA) aboneli?ini iptal ettiklerini duyurdu.

Dumanl?, AA'dan vazgeçmelerinin gerekçesini bugünkü kö?e yaz?s?nda aç?klad?. 

Anadolu Ajans?’ndan ayr?l?yoruz

Epey bir zamand?r Anadolu Ajans? (AA) ile Türk medyas?n?n problemi var. Yaln?z ne hikmetse kimse ajans? kar??s?na almak istemiyor. Ajans?n baz? yanl?? uygulamalar?ndan herkes ?ikâyetçi; ama düzelir diye bekle?iyor insanlar. Mesela kendisine hâlihaz?rda abone olan gazetelerden “özel haber” ad? alt?nda ekstra para talep ediyor ajans. Özel haber de, “özel” olsa bari. Ekstra ödeme yapan herkese servis edilen haber, “özel” olma vasf?n? kaybetmez mi? Bunu söyleyince bozuluyor AA yönetimi. Üstelik “özel” denilen ?eylerin k?sm? azam? devlet imkânlar? ile yap?lan kamu haberleri. Böyle bir haks?zl??a raz? olmak mümkün de?il.

Bir de AA’n?n özel haber ajanslar?na kar?? tak?nd??? menfi tav?r var. Devlet ajans? olma özelli?ini kullanarak elde etti?i haber ve görüntüleri di?er ajanslarla payla?m?yor. Hatta onlar? kamunun gücünü arkas?na alarak olay yerinden uzakla?t?rmak gibi mant?ks?z icraatlar yap?yor. Yer yer baz? kamu yöneticileri de bu ayr?mc?l??a alet oluyor ya da göz yumuyor. Bu hatalar? dile getirdi?inizde de kimli?i ‘belirsiz’ baz? saçma sapan internet siteleri devreye girip, “AA’dan niye rahats?zl?k duyuyorsunuz?” gibi ?eyler yaz?l?yor. Niye rahats?z oldu?umuzu aç?k aç?k yaz?yoruz; buna cevap veremeyen baz? istihbarat yardakç?lar? niye meseleyi çarp?t?yor ki? Kald? ki her f?rsatta bir anonim ?irket oldu?unu dile getiren AA’n?n ortakl?k yap?s?n? ve son dönemde yap?lan sermaye art??lar?ndaki hisse payla??m?n? gündeme getirmedim bile…

Devletten ne kadar destek ald?klar?n?, bu deste?in di?er ajanslar ile k?yaslanmayacak kadar büyük bir fark olu?turdu?unu ortaya koymak çok da zor de?il. Haks?z rekabetin bile bir mant??? olsa gerek. Bas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü’nden ajansa her y?l milyonlarca lira para aktar?l?rken devlet kurulu?u olunuyor da, Twitter’da ahkâm keserken özel bir haber ajans?ym?? gibi davran?l?yorsa ortada bir sorun var demektir.

Her neyse. Anla??lan o ki kimsenin gerçeklerle yüz yüze gelmek gibi arzusu yok. En iyisi aradan çekilmek. Kamuoyunun bilmesinde fayda var galiba:  Zaman Gazetesi bugünden itibaren Anadolu Ajans? aboneli?ini iptal ediyor ve sözle?mesini fesh ediyor. Karde?çe yap?lan ikazlar? bile ba?ka türlü çal?mlarla savu?turmak isteyenlere hay?rl? yolculuklar diliyorum; AA vesayet ve ayr?mc?l?k yolunu de?il, bas?na hizmet yolunu tercih etseydi hem büyürdü hem de sektöre renk katard?. Yönetim, en iyi mü?terilerini bile çantada keklik gibi görüyorsa yapacak bir ?ey yok. Bizden bu kadar."

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri