forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Anadolu Ajans?'ndan Zaman'a cevap...

Aktif .

ET?KETLER:Anadolu Ajans?

anadolu-ajansiEkrem Dumanl? Zaman Gazetesi'nin Anadolu Ajans? aboneli?inden ç?kt???n? yazm?? ve ajans? yönelik baz? ele?tirilerde bulunmu?tu. 

Anadolu Ajans? ise Dumanl?'n?n suçlamalar?na yapt??? yaz?l? bir aç?klamayla cevap verdi. 

Anadolu Ajans?’ndan Abonelerine Duyuru 

Anadolu Ajans?’n?n,  iki günden beri Zaman gazetesinde gerçekleri yans?tmayan haber ve yorumlara konu edilmesini üzüntü ile takip ediyoruz.

Medya çal??anlar?n?n da çok yak?ndan bildi?i gibi Anadolu Ajans?, kurulu? felsefesi ve kanunlar?n çizdi?i s?n?rlar çerçevesinde, 93 y?ld?r Türkiye’nin sesini dünya duyurmaktad?r.

Ülkemizin ve milletimizin içinden geçti?i kritik süreçte tüm enerjimizi ve birikimimizi bu do?rultuda sarf ederek haber, foto?raf ve görüntü üretimimizi abonelerimizle payla?may? sürdürüyoruz.

Bütün çal??anlar?m?z tüm dünyaya Türkiye'de ya?anan olaylar? gerçek haliyle aktar?p, dezenformasyon çabalar?na engel olmaya çal??maktad?r.

Zaman gazetesinin de böyle bir süreçte, yanl?? bilgi ve ç?kar?mlarla Anadolu Ajans?’n? y?prat?c? yay?nlar yaparak hem kamuoyunu hem de abonelerimizi etkilemeye çal??mas?n? anlamakta güçlük çekiyoruz.

Türkiye’nin ve dünyan?n önemli gündem maddeleri dururken, üstelik de gazetenin ön sayfas?ndan Anadolu Ajans? aleyhine yay?n yap?lmas?n?n iyi niyetle ba?da??p ba?da?mad???n?n takdirini kamuoyuna b?rak?yoruz.

Bu arada Ajans?m?zdan aboneli?ini iptal etti?ini belirten ba?ka bir bas?n kurulu?u da bulunmamaktad?r. 

Yanl?? bilgilendirmelere kar?? bu aç?klaman?n yap?lmas?na gerek duyulmu?tur.

 

Kamuoyuna sayg? ile duyururuz.  

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri