forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hilmi Hacalo?lu

hilmi-hacalogluSkytürk360'da yay?nlanan ?imdi Söz Sende program?n?n konuklar?ndan biri Skytürk'te yay?nlanan 'Gündem ve Ekonomi' program?n?n yay?ndan kald?r?lmas?n? protesto etti. 

Program?n suncusu Hilmi Hacalo?lu, konu?unun yapt???na 'dost kaz???' diyerek art?k program? yapmayaca??n? aç?klad?. 

Medyaradar.com'un haberine göre, Galatasaray Üniversitesi ö?retim üyesi Mehmet Karl?, Tasarruf Mevdut? Sigorta Fonu’nun (TMSF) Çukurova Grubu’na ait Show TV, Dijitürk, Lig TV, Ak?am gazetesi ve SkyTürk360’a el koyduktan sonra T24 Genel Yay?n Yönetmeni Do?an Ak?n ile Murat Sabuncu’nun SkyTurk360’ta sundu?u "Gündem ve Ekonomi" program?n?n yay?ndan kald?r?lmas?n? ayn? kanal?n canl? yay?n?nda protesto etti.

KORSAN B?R EYLEM YAPIYORSUNUZ

Hilmi Hacalo?lu’nun sundu?u ?imdi Söz Sende program?na kat?lan Mehmet Karl?, "Sabuncu ve Ak?n sadece gazetecilik yapmak istedikleri için TMSF taraf?ndan i?lerinden at?ld?lar" dedi. Karl?, Hacalo?lu’nun "Korsan bir eylem yap?yorsunuz; reklama girelim" uyar?s?n?n ard?ndan program? terk etmeye haz?rlan?rken TMSF’nin kanal?n yönetimine atad??? Cengiz Özdemir’e seslenerek "Say?n Özdemir hay?rl? olsun, Gezi’den selam olsun" dedi.

HACALO?LU: SON PROGRAMIM

Karl? bu sözlerin ard?ndan program? terk etti. Hilmi Hacalo?lu programa daha sonra Star yazar? Halime Kökçe, Ak?am yazar? Tu?çe Tatari ve Rota Haber Genel Yay?n Yönetmeni Ünal Tan?k’la devam etti. 

Bu protestodan dolay? bir hayli üzgün oldu?u gözlenen Hilmi Hacalo?lu program? kapat?rken son kez program yapt???n? aç?klad?.

DOST KAZI?I, UCUZ KAHRAMANLIK 

Protestonun ard?ndan Hilmi Hacalo?lu twitterdaki hesab?ndan ?u aç?klamay? yapt?:

Ald???m karar?n TMSF'yle ilgisi yok. Art?k @simdisozsizde 'yi yapmayaca??m. Dost kaz???na gelince, ucuz kahramanlar hayat?m?zda hep olacak

PROGRAMDA NELER YA?ANDI

"?imdi Söz Sende" program?n?n ilgili bölümünde Karl? ve Hacalo?lu aras?nda geçen konu?ma ?öyle:
 
Mehmet Karl?: Ben buraya gelmeden önce çok dü?ündüm, istemeyerek geldim. Çünkü devletin, TMSF’nin el koydu?u SkyTürk’te son bir hafta içinde neler oldu? Önce, "CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’nun grup toplant?lar?n? vermeyin" emri geldi. 
 
Hilmi Hacalo?lu:
 O haber yalanland? .
 
Karl?: Yalanlayan, TMSF’nin atad??? komiser Cengiz Özdemir’di. Ard?ndan, Murat Sabuncu ve Do?an Ak?n sadece gazetecilik yapmak istedikleri için TMSF taraf?ndan i?lerinden at?ld?lar. Neden at?ld?lar, çünkü gazetecilik yapmak istiyorlard?.
 
Hacalo?lu: ?zah etmek gerekiyor. Bugün Murat Sabuncu ile  konu?tum ve 10 gün izne ayr?laca??n? söyledi.
 
Karl?: Ama neden program yapamad?klar? çok aç?k. E?er programlar?n? yapabilselerdi, Gezi eylemlerinin ABD taraf?ndan organize edilmedi?ini söyleyeceklerdi, Wall Street’te 17 ki?inin ölmedi?ini söyleyeceklerdi. Bu insanlar?n görevlerinden al?nmas?n?n nedeni bu: Gerçeklerin saklanmas?. 
 
Hacalo?lu: Korsan bir eylem yap?yorsunuz. 
 
Karl?: Sizlerin hiçbirinizin haberi olmadan bunu yap?yorum. SkyTürk ve Show TV emekçilerinden özür dilerim, ama ben bu konu?may? yapmak için buraya geldim.
 
Hacalo?lu: Reklama girelim. 
 
Karl?: Gezi ruhu budur. 
 
(Rejinin reklama girmemesi üzerine Karl?’n?n sesi duyuldu)  
 
Karl?: Say?n Özdemir hay?rl? olsun, Gezi’den selam olsun.
 
Hacalo?lu: Program? terk ediyorsun galiba... 
 
Karl?: Terk ediyorum. Diren Do?an Ak?n, diren Sabuncu... . 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri