forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

anadolu-ajansiAnadolu Ajans?, kurum hisselerinin Genel Müdür Kemal Öztürk'e sat?ld??? iddialar?n? kesin bir dille yalanlad?.

Konuyla ilgili olarak Anadolu Ajans?'ndan ?u aç?klama yap?ld?: 

"Baz? gazete ve internet medyas?ndaki haberlerde Anadolu Ajans? hisse durumuyla ilgili gerçe?i yans?tmayan bilgiler yer ald???ndan a?a??daki aç?klaman?n yap?lmas?na gerek duyulmu?tur. 

Anadolu Ajans? A.? hisseleri 1920 y?l?ndan beri karma??k ve da??n?k halde bulunmaktad?r. ?irketin ço?unluk hissesi yüzde 47,75 ile Hazine Müste?arl???'na aittir. Yüzde 10 hisse sahibi bilinirken, hisselerin yüzde 42,25'nin kimde oldu?u belli de?ildir. Hissedarlar?n bulunmas? için son 40 y?ld?r yap?lan tüm çal??malar sonuçsuz kalm??t?r. Hissedarlar?n önemli bir k?sm?n?n bilinmemesi bazen Ajans?'n ola?an genel kurulunu toplayamama riskini do?mu?tur.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlü?e girmesi nedeniyle ?irkette sermaye miktar?n?n 50 bin Türk Liras?na ç?kart?lmas? zorunlu hale gelmi?tir. Kuruldu?u günden itibaren hisselerinin yüzde ellisinden fazlas? do?rudan devlette ait olmamas?na özen gösterildi?inden sermaye art?r?m?nda hisseler Hazine Müste?arl??? taraf?ndan al?nmam??t?r. Artt?r?lan hisseler Anadolu Ajans? A.? tüzel ki?ili?i üzerine al?nmak istenmi? ancak kanunen bu mümkün olmam??t?r. Bunun üzerine artt?r?lan hisseler Genel Müdürlük makam? üzerine al?nm?? ancak hisselerin üzerindeki tüm kullanma, oy ve kar pay? haklar?, her türlü idari ve mali haklar, Hazine Müste?arl???'na devredilmi?tir. Ayr?ca hisselerin her Genel Müdür de?i?iminde yeni Genel Müdürlük makam?na devredilmesi taahhüt alt?na al?nm??t?r.

Anadolu Ajans?'n?n 93 y?ld?r devam eden hisse sorununun kökten çözümü için kanuni düzenleme gerekmektedir ve bu konuda çal??malar yap?lmaktad?r.

Haberlerde bahsedildi?i gibi hisselerin bir ?ahsa devredilmesi ya da "AA, Genel Müdüre sat?ld?" gibi iddialar do?ruyu yans?tmamaktad?r. Konu kanuni zorunlulu?un yerine getirilmesi ve hukuki bir belirsizli?in ortadan kald?r?lmas?ndan ibarettir. Yap?lan tüm i?lemler ve düzenlemeler kanunlara uygun bir ?ekilde ve ilgili taraflarla isti?areler edilerek gerçekle?tirilmi?tir. 

Her türlü bilgi kirlili?inin önüne geçmek amac?yla kamuoyuna sayg?yla duyurulur."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri