forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hrant_dink19 Ocak 2007'de silahl? sald?r? sonucu ldrlen gazeteci Hrant Dink an?s?na Gelin Vicdan?m?zla Bakal?m konulu bir k?sa film yar??mas? dzenleniyor. Organizasyon Komitesi'nde Banu Gven, i?dem Mater ve Sibel Asna gibi isimler var...
YARI?MAYLA ?LG?L? YAPILAN DUYURU ?YLE:

Gelin Vicdan?m?zla Bakal?m projesi amatr-profesyonel uluslararas? tm kat?l?mc?lar?n ekecekleri k?sa filmlerle
vicdan?n farkl? yzlerini sergilemelerini hedefliyor.
Filmler 1 A?ustos 30 Kas?m 2009 tarihleri aras?nda www.vicdanfilmleri.org sitesine yklenebilir.
Gnderilen filmler, teknik bir elemeden getikten sonra sitede yay?nlanacakt?r. Bu teknik eleme projenin
tan?mlanm?? kapsamda olup olmad???n? irdeleyecek ba?ka herhangi bir de?erlendirmede bulunmayacakt?r.
Siteye yklenen filmler, internet zerinden izlenebilecek, halk taraf?ndan oylanacak ve yorumlanacakt?r.
Projenin sonunda siteye yklenen filmler, uluslararas? film yap?mc?lar?, ynetmen, yazar, sanat?, aktivist gibi
e?itli evrelerden olu?turulan jri taraf?ndan, sanatsal ve fikri de?er gibi ieriksel zenginlikleri gz nne
al?narak ikinci bir elemeden geirilecek ve 20 film seilecektir.
Jrinin belirledi?i 20 filmin a?klanma tarihi ?ubat 2010 olarak ngrlmektedir.
Projenin son a?amas?nda seilen bu 20 filmin bir araya getirilmesiyle 90 dakikal?k bir film haz?rlanacak ve
uluslararas? film festivallerine nerilecektir.

V?CDAN KONULU KISA F?LM PROJES? ?ARTNAMES?
1. AMA

Uluslararas? Hrant Dink Vakf??n?n, Hrant Dink'in "Sa?duyunun, vicdan?n sesi suskunlu?a mahkum edildi, ?imdi o
vicdan ?k?? yolu ar?yor." cmlesinden hareketle dzenleyece?i Uluslararas? K?sa Film Projesi, vicdan?n? kamerayla
bulu?turmak isteyenlere sesleniyor.

2. KAPSAM

Uluslararas? Hrant Dink Vakf??n?n Vicdan Konulu K?sa Film Projesi?ne ba?vurular 1 A?ustos 30 Kas?m 2009
tarihleri aras?nda gerekle?ecektir.

Projeye kat?lan filmler, moderatrlerin onay?ndan getikten sonra Uluslararas? Hrant Dink Vakf??n?n
www.vicdanfilmleri.org sitesinde yer alacak ve halk oylamas?na ve yorumlar?na a?lacakt?r.
Profesyonel sinemac?lar, yazarlar ve kltr dnyas?ndan seilen bir jri heyeti, tm filmleri izleyip en iyi 20 filmi
belirleyecektir. Bu filmler daha sonra profesyonel bir ekip ve projenin ileriki a?amalar?nda anons edilecek
nemli bir ynetmen taraf?ndan 90 dakikal?k tek bir film halinde kurgulanacak ve uluslararas? film festivallerinde
zel gsterimleri yap?lacakt?r.

?lk 20?ye giren filmler 2010 y?l?n?n ?ubat ay? iinde anons edilecektir.

3. KATILIM KO?ULLARI

Projeye kat?lacak filmlerin, pelikl (35, 16, 8, sper 8), dijital kamera veya kameral? cep telefonu ile ekilmi?
olmas? gerekmektedir.
Filmlerde tr s?n?rlamas? yoktur. Filmler kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon vb. trde olabilir.
Filmlerin sresi, jenerik dahil 5 dakikay? gememelidir. Be? dakikadan uzun filmler kabul edilmeyecektir.
Filmler bu proje iin ekilmi? olmal?d?r. Ba?ka yar??malara kat?lm?? ve daha nce gsterilmi? filmler yar??maya
kat?lamaz.
Kat?l?mc?larda herhangi bir ya? ya da deneyim s?n?rlamas? yoktur. Daha nce film ekmi? ki?iler, profesyonel
ynetmenler veya hi film ekmemi? ki?iler de projeye kat?labilir.
Altyaz? dili ?ngilizcedir. Btn filmler tercihen ?ngilizce altyaz?s? yap?lm?? olarak gnderilmelidir. Altyaz?s?
olmayan filmler, ?ngilizce evirilerinin time-code'lar? ile birlikte gnderilebilir.
Filmler bir ekip taraf?ndan yap?lm?? olsalar bile, ba?vuru, filmin ynetmeni taraf?ndan yap?lmal?d?r.
Web sayfas?na yklenecek olan filmlerin AVI, MPEG/MPG, MOV veya FLV format?nda olmas? gerekmektedir.
Moderatrn onay?ndan geecek olan filmler web sitesinde yer alacak ve halk taraf?ndan oylanacak ve
yorumlanacakt?r. Projenin amac?na uygun olmayan, teknik ko?ullar? ta??mayan filmler de?erlendirilmeye
al?nmayacakt?r.

4. TEL?F HAKLARI

Projeye kat?lan filmlerde telif hakk? do?uran fikir ve sanat eserleri (senaryo ve mzik vs) kullan?lm?? ise, filmin
ynetmeni, bu eserlerle ilgili telif haklar?n? alm?? olmal?d?r. Kat?lacak filmlerde, kullan?lan fikir ve sanat
eserlerinden do?acak uyu?mazl?klarda vakfa herhangi bir sorumluluk yklenemez.
Projede dereceye giren filmlerin eser sahipli?i hakk? ynetmenine ait olmak zere, bu filmlerin o?alt?lmas?,
toplu gsterimi, kiralanmas?, da??t?m?, festivallere gnderilmesi, ve bu haklar? nc ki?ilere devir hakk?,
herhangi bir bedel demeksizin, Uluslararas? Hrant Dink Vakf??na ait olacakt?r.
Film ilk 20 aras?na girer ise filmin ynetmeni ?artnamede yaz?l? olan kurallar? ieren noter tasdikli bir
muvafakatname imzalamay? ve e?er zgn fikir ve sanat eserleri kullan?lm?? ise bunlarla ilgili telif belgelerini
sunmay? kabul etmi? say?l?r.

Filmin ynetmeni, projede derece alan filmiyle ilgili ticari bir anla?ma yapmak istedi?i durumda, sz konusu
anla?malar? UHDV?nin st paragrafta belirtilen haklar?na halel vermeyecek ?ekilde yapmak ve UHDV?yi yaz?l?
olarak anla?malarla ilgili olarak bilgilendirmekle ykmldr.
?lk 20 filmin tamam? ya da filmlerin bir k?sm?n?n bir araya getirilmesiyle yarat?lacak olan 90 dakikal?k yeni filmin
eser sahipli?i hakk? UHDV?ye ait olacakt?r. 90 dakikal?k film iinde eserleri kullan?lanlar hibir hak talebinde
bulunmayacakt?r.

5. F?LMLER?N ?ADES?

Projede dereceye giremeyen filmler UHDV ar?ivine devredilecektir.
Projede dllendirilen filmler yine UHDV ar?ivinde saklanacak olup, filmler uzun metrajl? bir filmin paras?
olarak, ynetmeni bilgilendirilerek UHDV'nin uygun grd? mecralarda gsterilebilecektir.
Webe yklenen filmler hibir ?ekilde iade edilmeyecektir.
SE?C? KURUL
Filmler, UHDV taraf?ndan belirlenecek bir n Seici Kurul taraf?ndan n elemeye tabi tutulacakt?r. Seici kurulun n
elemesinden geen filmler jri yeleri taraf?ndan de?erlendirilecek ve ilk 20 film seilecektir. Jri yeleri web-
sitemizde ilan edilecektir.

DE?ERLEND?RME TAKV?M?

Projeye kat?lan filmler, 1 A?ustos 30 Kas?m 2009 tarihleri aras?nda www.vicdanfilmleri.org
yklenebilir.
Jrinin seti?i ?lk 20 filmin a?klanma tarihi ?ubat 2010 olarak ngrlmektedir.

JR?:

?brahim Betil
Costa Gavras
Georges Moustaki
Harutyun Khachatryan
Nebahat Akko
mer Madra
Lale Mansur
Rakel Dink
Serra Y?lmaz
Rela Mazali
Serge Avedikian
Vaughan Pilikian
Y?ld?r?m Trker

ORGAN?ZASYON KOM?TES?:
Ay?e Gl Alt?nay
Banu Gven
i?dem Mater
Delal Dink
Hermine Sayan
Karin Karaka?l?
Melek Ulagay
Sibel Asna

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri