forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih-ereM?s?r ?stihbarat? taraf?ndan sorgulanan A Haber muhabiri Fatih Er ya?ad?klar?n? yazd?... 

Fatih Er bugn Sabah gazetesinde gzalt?nda ya?ad?klar?n? anlatan bir yaz? kaleme ald?. Er, kendisine en ok sorulan sorunun "Trk ordusunda al???yor musun?" oldu?unu yazd?.


Fatih Er'in gzalt?nda ya?ad?klar?n? anlatan yaz?s?...   

Askerler taraf?ndan gzalt?na al?nmam?z ba?kent Kahire'deki Adeviyye Meydan? yak?nlar?nda ya?and?. Kendilerine ekim yap?p yapamayaca??m?z? sordu?umuz askerler olumsuz yan?t verince arac?m?za binip uzakla?mak istedik ancak tel rglerden atlayan askerler bir anda kameraman arkada??m Tufan Gzelgn'n kollar?ndan tutup askerlerin bekledi?i noktaya ekmeye ba?lad?. 

Belli ki Mursi yanl?lar?n?n protestosunu izlememizden rahats?z olmu?lard?. Di?er iki asker ise yine ko?arak bana ve mihmandar?m?n yan?na geldiler. ?lerinden biri "Komutan size a??r?yor" diyerek z?rhl? aralar?n aras?na gtrd. Ba??rarak mihmandar?m?za bir ?eyler anlatan rtbeli asker, pasaportlar?m?za ve izin ka??tlar?m?za bakt?ktan sonra, "Bunlar geersiz, sizi tutukluyorum. Birazdan almaya gelecekler" diyerek e?yalar?m?za ve pasaportlar?m?za el koydu. Duvara dnerek beklememizi sylediler. 45 dakika bekletildikten sonra sivil silahl? ki?iler bizi al?p sivil bir cipe bindirdi. Gzlerimizi bezle ba?layan grevliler ba?lar?m?z? ne bast?rd?. Yakla??k 4-5 kilometre gittik. Arkada??mla ayr? ayr? odalara gtrldk. Her ikimize de srekli emirler ya?d?r?yorlard?. Birisi, "Yznz duvara dnn ve k?p?rdamadan ayakta bekleyin" talimat? verdi.

GZLER?M?Z? BA?LADILAR

Her iki dakikada bir odaya gelen sivil grevliler sadece "Neden burdas?n?" diye sorup tekrar odadan ?k?yordu. Baz?lar? yan?t vermemizi bile beklemedi. Daha sonra kibar bir grevli geldi gzlerimi zd, zr diledi ve oturabilece?imi syledi. Bu arada bize ?srarla, "Sen Trk ordusunda grev yap?yor musun?" diye soruyordu. "Askere gitmedim" ?eklinde yan?t verdim.

TELEV?ZYONCU MUSUN GAZETEC? M?S?N?

S?k s?k Trkiye'deki M?s?r Bykelili?i ile gr?yorlard?. Ordunun camide namaz k?lanlara ate? a?p ldrme haberleri ile di?er geli?meleri SABAH'ta yazd???m? bildikleri iin bana, "Sen televizyoncu musun, gazeteci misin" diye soruyorlard?. Daha sonra kameraman arkada??m? da benim kald???m odaya getirdiler. Elinde defterle giren bir grevli ise kimlik bilgilerimizi not ald? ve tekrar odada bizi yaln?z b?rakt?. Odaya giren bir di?er istihbarat grevlisi, "Ba?ka lke vatanda?l???n var m?" diye sordu. Ben ise, "Hay?r" yan?t?n? verdim. Sonra bana, "Do?ru syle. Biz senin ?ngilizce konu?tu?unu biliyoruz. Hem Arapa da biliyorsun. Yalan sylyorsun"diyerek bask? yapt?lar. Israrla, "Trk vatanda??y?m, iyi Arapa konu?amad???m?" syledim. Ancak ?srarlar?na devam ettiler.

?SRA?L'DE NEDEN YA?ADIN

?stihbarat subaylar?n?n zerinde durdu?u di?er bir konu ise ?srail'de uzun sre ya?amam oldu.Pasaportumda ?srail'e giri? ?k?? olmamas?na ra?men grevli ?srail'de neden ya?ad???m? sordu. Grevli olarak bulundu?umu syledim ve Kuds'te ailemle 3 y?l kald???m? syledim. Her defas?nda ayn? yan?tlar? vermeme kar??n ?srail ile ilgili sorular defalarca soruldu. 

6 SAAT GZALTINDA TUTULDUK

Sorgulama bittikten sonra bo? bir odada bekletildik. Tuvalete gitmek istedik. Kald???m?z odan?n kap?s?n? ?srarla vurmam?za ra?men ancak 1 saat kadar sonra iste?imize cevap verildi. 6 saatlik gzalt? sonunda e?yalar?m?z eksiksiz teslim edildi ve nerede oldu?unu bilmedi?imiz ve sonradan yar? in?aat oldu?unu anlad???m?z binadan ayr?ld?k. 

Uzun bir yry?n ard?ndan anayol zerinde taksiye binerek otelimize dndk. Bizden nce gzalt?na al?nan Star Tv Muhabiri Murat Uslu ve Kameraman Zafer Kararka?'a ise daha farkl? sorular soruldu. Mihmandarlar? kamera monopotu ile feci ?ekilde dvlen ekibin ayn? zamanda elleri de kelepelendi. ?stihbarat subaylar? Trk gazetecilere Gezi park? olaylar? hakk?nda ne d?ndklerini ve Erdo?an'? sevip sevmediklerini de sordular.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri