forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

BYEGM'den Yeni Medya dergisi...

Aktif .

id-iletisimBas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü'nün "?&D ?leti?im veDiplomasi" hakemli dergisinin "Yeni Medya" temal? ilk say?s? ç?kt?.

?nternet, haber-gazeteci- okur ba?lam?nda ortaya koydu?u de?i?imlerin yan? s?ra
yaz?l? bas?na bir tak?m avantajlar sa?lam??t?r. Örne?in tüm dünyan?n haberleri,
sandalyesinden kalkmadan haber yapmak isteyen gazeteciler için müthi? bir kaynak haline gelmi?tir. 1970'li y?llarda yan?na foto?raf makinas? al?p yollaradü?mek zorunda kalan, 80'lerde birinin telefon konu?mas?n? bitirmesini bekleyip haber kayna??n? aramak için s?raya giren, 90'larda ajanslar?n haberlerinin topland??? bilgisayar sistemleri önünde haber arayan gazetecilerin yerini internet kullanabilenler alm??t?r. Bu ki?iler haber kaynaklar?na tek bir elektronik postayla ula?abilmekte, resimlerini dâhi internet kanal?yla toplayabilmektedir.

Temel amac? kitlelere haber ula?t?rmak olsa da bas?l? gazeteler ve internet gazeteleri birçok bak?mdan farkl? özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin bas?n i?letmelerine olan etkileri ise a?a??daki gibi derlenebilir:

DÜNYANIN EN PAHALI ??? HABERD?R

Dünyan?n en pahal? i?lerinden biri haberdir. Çünkü önemli olan içeriktir. ?nternet gazeteleri haberlerin görsel, yaz?l? ve sesli bir biçimde, gazete radyo ve televizyonun bir bile?imi olarak dünyan?n her yerinde çok daha az maliyetlerle ula?mas?n? mümkün k?lmaktad?r. Geleneksel bas?n i?letmelerinin kâ??t, bask? ve da??t?m giderleri ile televizyon ve radyo i?letmelerinin donan?m, yaz?l?m ve frekans giderleri de?erlendirildi?inde internet gazeteleri daha dü?ük maliyetli i?letmelerdir.

GELENEKSEL MEDYA YER?NE ?NTERNET

Yeni medya geleneksel medyan?n gerektirdi?i yüksek sermayeyi bir kenara iterek
daha dü?ük maliyetlerle gazetecilik yapman?n önünü açm?? ve internet arac?l???
ile de gazetecilerin yüksek sermaye gereksinimi duymadan gazetecilik yapmas?n?n önünü açm??t?r. ?nternet gazetecili?i gider olarak geleneksel bas?n i?letmelerinden daha masrafs?z ve istihdam aç?s?ndan daha avantajl? bir pazar yaratm??t?r.

YEN? ?LET???M TEKNOLOJ?LER?NDE EN ÖNEML? SONUÇ

Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri, 21. yüzy?l? ?ekillendiren en etkili
güçler aras?nda yer almaktad?r. Bu teknolojiler insanlar?n ya?ama, ö?renme veçal??ma ?ekilleriyle, sivil toplum ile devletin etkile?imini devrim yaratacak ?ekilde
etkilemi? ve hala bireysel ve toplumsal ya?am? kökünden de?i?tirmekte; çok ciddi
ekonomik, sosyal, kültürel ve politik sonuçlar do?urmaktad?r.

Yeni ileti?im teknolojilerinin do?urdu?u en önemli sonuç, küresel ve yerel düzeyde enformasyon ve bilgi ak???n?n h?zlanm??, kolayla?m?? ve ucuzlam?? olmas?d?r. Art?k dünyan?n herhangi bir A noktas?ndan bir B noktas?na günün her an?nda sinyal ula?t?rmak, ses, yaz?, görüntü ve veri göndermek oldukça kolayla?m??t?r.

YEN? MEDYA DÜZEN?

Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü (BYEGM) taraf?ndan haz?rlanan ve editörlü?ünü Prof. Dr. Naci BOSTANCI'n?n üstlendi?i "?&D ?leti?im ve Diplomasi" adl? hakemli derginin "Yeni Medya" temal? ilk say?s? ç?kt?.

D?G?TAL ORTAMDA SUNULACAK

Her say?s?n?n ana konusu tematik olarak belirlenecek derginin, kendi alan?nda temel ba?vuru kaynaklar? aras?nda yer almas?, uluslararas? bir boyut kazanmas?,ili?kili çevrelerde kar??l?k bulmas? ve katk? sa?lamas? amaçlanmaktad?r. Bir kamu kurumu olan BYEGM'nin sosyal sorumluluk anlay??? do?rultusunda dergi ücretsiz olarak da??t?lacakt?r. Ayr?ca, daha geni? kitlelere ula?t?r?lmas? amac?yla Genel Müdürlü?ün (www.byegm.gov.tr) ve derginin (www.iletisimvediplomasi.com)internet sayfalar?nda elektronik olarak ve dijital yay?n ortam?nda sunulacakt?r. Alt? ayda bir yay?mlanacak olan derginin ikinci say?s?nda "Çocuk ve Medya" temas? ele al?nacak olup, makale kabul süreci ba?lam??t?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri