forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

anadolu-ajansiAnadolu Ajans? Genel Müdür Yard?mc?l??? ve Genel Yay?n Yönetmenli?i görevlerine Ömer Ek?i getirildi.


AA Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Editör Masas?'nda yapt??? konu?mada, AA Haber Akademisi'nin bu dönemde çok yo?un bir çal??ma sürdürdü?ünü, gelecek dönemde özellikle ?ngilizce yay?nlar konusunda çal??malar?n daha da artaca??n? söyledi.

Öztürk, bu kapsamda Genel Müdür Yard?mc?l??? görevini yürüten Ahmet Tek'in Haber Akademisi Koordinatörlü?üne atand???n?, Genel Müdür Yard?mc?l??? ve Genel Yay?n Yönetmenli?i  görevine ise halen Türkiye Haberleri ile Uluslararas? Haberler Yay?n yönetmenlikleri görevlerini sürdüren Ömer Ek?i'nin getirildi?ini bildirdi.

Ba?ta Kuzey Irak'taki gazeteciler olmak üzere Ortado?u'dan AA'ya e?itim konusunda çok yo?un talep oldu?unu bildiren Öztürk, bu konudaki i?birli?i çal??malar?n? Akademi üzerinden yapmak istediklerine i?aret etti.

Bu kapsamda Tek'in Akademi'de daha fazla görev almas?n? ve burada yo?unla?mas?n? arzu ettiklerini belirten Öztürk, bugüne kadarki katk?lar? dolay?s?yla Tek'e te?ekkür etti.

AA Genel Müdürü Öztürk,  2 y?ld?r AA'da haber alan?nda yo?un çal??ma içinde bulunan Ek?i'nin bundan böyle Genel Müdür Yard?mc?s? ve Genel Yay?n Yönetmeni olarak görevini yürütece?ini vurgulayarak, "Bundan sonraki dönemde haber konusunda Ömer Bey, Akademi ve e?itim çal??malar? konusunda da Ahmet Bey daha yo?un ?ekilde çal??acak. Bu süre içinde baz? arkada?lar?m?z?n görevlerinde de baz? de?i?iklikler yapaca??z. Yeni dönemde biraz daha tazelenmi? olarak, yeni arkada?lar?m?za yeni görevler vererek enerjimizi art?rmay? dü?ünüyoruz" dedi.

AA Genel Müdürlü?ü görevini yürüttü?ü son iki y?lda yard?mc? muhabirlerden yay?n yönetmenine kadar bütün çal??anlar?n büyük gayret gösterdi?ini ifade eden Öztürk, "Bunu Ba?bakan?m?zdan D??i?leri Bakan?m?za, normal bir muhabirden gazetelerin yay?n yönetmenlerine, Ankara temsilcilerine kadar gitti?im her yerde gururla duyuyorum, bu gururu da sizinle de payla??yorum. Çünkü bu tablo sizin eseriniz. Bu, tarihe tan?kl?k eden, not dü?en ve bir hikaye yazan ekibin i?idir. Ekip çal??mas? olmadan kimse bu hikayeleri yazamaz. Ekip ruhu dedi?imiz kavram?n meyvelerini ?u anda topluyoruz" ifadesini kulland?.

"Yeni bir devir ba?lad???n? anlatmam?z gerekiyor"

"Üzücü haberler, dramatik foto?raflar, can yakan videolar ama bizim i?imiz bu. Biz bu i? için kendimizi yeti?tirdik, haz?rlad?k" diyen Öztürk, ?öyle devam etti:

"Bu co?rafyan?n kaderi böyle, sava?lar, katliamlar, sürgünler, bombalar var ama bu co?rafyada güçlü olmayan da maalesef ayakta kalam?yor. M?s?r'da Anadolu Ajans?n?n olmad???n? varsayal?m. Kesinlikle haber seyri ba?ka türlü devam edecekti. Bat?'n?n demokrasi, etik, yay?n ilkesi, haber anlay??? bugün itibar?yla M?s?r'da ya?ananlarla, Gezi olaylar?nda ya?ananlarla beraber çökmü?tür. Art?k bundan sonra hiçbir ?ekilde bize demokrasiyi anlatamazlar, Bat?'n?n yay?n ilkelerini, etik kurallar? anlatamazlar. O yüzden kendimiz olu?turmal?y?z bunu. Yani kendi yay?n ilkelerimizi, kendi yay?n kurallar?m?z?, etik anlay???m?z? biz olu?turmal?y?z.

E?er Kahire'de darbe yapan kesim de darbeye maruz kalan kesim de AA'ya güveniyorsa i?te bu Bat?'ya örnek olabilecek bir davran??t?r. Bundan sonra hiçkimse Bat? referansl? ve Bat?'ya dayand?r?m?? kavramlar kullanmayacakt?r. Ki?isel olarak söyüyorum, bundan böyle hiçbir ?ekilde Bat? merkezli medyan?n yay?n ilkelerine at?f yapmayaca??m, hiçbir ?ekilde o ilkelerle ili?ki kurmayaca??m. Ama bizim onlara örnek olabilecek bir yay?nc?l?k göstermemiz gerekiyor. E?er sizin haberleriniz son 6 ayda bütün bu krize ra?men ve krizdeki tutumunuza ra?men tekzip edilmiyorsa, hakk?n?zda yalan haber yazd? denmiyorsa, bunu  görmeleri gerekir. Art?k bu Bat? merkezli bask?lardan da usand?k. 'Bat? medyas? böyle yap?yor siz böyle yap?yorsunuz.' Bu devir art?k böyle gitmeyecektir, de?i?ecektir. Sadece medya alan?nda de?il demokrasi alan?nda da böyle olacakt?r."

Bu kapsamda kendilerine çok fazla görev dü?tü?ünü dile getiren Öztürk, "Bizim art?k dünyaya yeni bir medya anlay???n? sunmam?z gerekiyor. Yeni bir devir ba?lad???n? anlatmam?z gerekiyor. O yüzden Akademi alan?nda çok iyi çal??malar yapmam?z laz?m. Konferanslar, seminerler, uluslararas? toplant?lar. Bu alanda yo?un çaba göstermemiz laz?m" diye konu?tu.

"Ajansa hangi heyecanla girdiysem ayn? noktaday?m"

Ömer Ek?i de ?imdiye kadar görev ald??? tüm pozisyonlar?n hakk?n? vermeye çal??t???n? söyledi. Sorumlulu?unun büyüklü?üne ve önemine dikkati çeken Ek?i, "Ajansa hangi heyecanla, hangi idealle, hangi azimle girdiysem ayn? noktaday?m" dedi. 

Ahmet Tek de tüm AA çal??anlar?ndan helallik istedi. Anadolu Ajans?nda uzun y?llar güzel çal??malar yapt?klar?n? ifade eden Tek, "Özellikle bizim gibi kurumlarda esas olan de?i?imdir. Bu de?i?imin hay?rl? olaca??na inan?yorum. Ek?i'ye ba?ar?lar diliyorum" diye konu?tu.

Ömer Ek?i

Kilis'te do?an Ömer Ek?i, Gazi Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Ö?rencilik döneminden itibaren gazete ve dergilerde çal??maya ba?lad?, çe?itli yay?n organlar?nda temsilci, yazar, yaz? i?leri müdürü ve yay?n yönetmeni olarak görev ald?. 

Birçok sivil toplum kurulu?unda aktif roller üstlendi, özellikle hukuk, insan haklar?, siyaset felsefesi ve uygulamalar? üzerine çal??malar yapt?. 

Medya ve tan?t?m alan?nda faaliyet yürüten özel bir i?letme kurdu ve uzun y?llar yöneticili?ini yapt?. TBMM'de dan??manl?k ve yay?n editörlü?ü görevlerinde bulundu. Çe?itli bakanl?klarda ve kamu kurulu?lar?nda ileti?im dan??manl??? ve metin yazarl??? görevlerini yürüttü. 2011 y?l?nda Anadolu Ajans?’nda göreve ba?lad?, Türkiye Haberleri Yay?n Yönetmenli?i ile Uluslararas? Haberler Yay?n Yönetmenli?i görevlerini sürdürdü.

Ömer Ek?i, evli ve iki çocuk babas?. AA 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri