forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Noam Chomsky

noamchomskyDünyaca ünlü Dilbilimci ve aktivist Noam Chomsky, Yeni ?afak'?n sorular?na verdi?i yan?tlara sad?k kal?nmadan çeviri yap?ld???n?, söylemedi?i ?eylerin röportajda yer ald???n? ifade etti.

26 A?ustos’ta Yeni ?afak gazetesinde Burcu Bulut imzas? ile yay?mlanan Prof. Dr. Noam Chomsky söyle?isine ili?kin olarak Chomsky’nin Facebook sayfas?ndan bir aç?klama yay?mland?. Chomsky, 13 a?ustos tarihinde e-posta yolu ile kendisi ile ileti?ime geçildi?ini belirterek, sorulara verdi?i yan?tlara sad?k kal?nmadan çeviri yap?ld???n?, söylemedi?i ?eylerin röportajda yer ald???n? ifade etti. 

T24'te yer alan habere göre, Chomsky facebook hesab?ndan röportaj?n orijinal metnini payla?t?. Chomsky'nin yay?nlad??? metin ile Yeni ?afak gazetesinde yay?mlanan metnin uzunluklar?n? fakl? oldu?u, baz? sorular?n birbirini tutmad??? görülüyor.

Noam Chomsky'nin yay?mlad??? metin

 - M?s?r’daki iklimi nas?l tan?ml?yorsunuz? Önümüzdeki günler için öngörünüz nedir? M?s?r’da son ya?anan geli?meler sizin için sürpriz oldu mu? Darbe olmas?n? bekliyor muydunuz?

Chomsky: Evet ?a??rt?c?. Ordunun arka planda ayr?cal?klar?n? payla?mak istemedi?ini, ekonomik hakimiyetini ve eleneksel politik kontrolünü korumak istedi?ini biliyordum. Ancak, böylesine zalimce, güç kullanarak askeri bir rejim kurmalar?n? beklemiyordum, özellikle de halk?n yak?nda bedelini fazlas?yla ödeyece?inden ?üphelendi?im bu harekete destek vermesi ?a??rt?c? geldi.


Abdülfettah El Sisi’den böyle bir darbe bekliyor muydunuz? ABD’nin Sisi’ye verdi?i destek hakk?ndaki görü?leriniz neler? Bat? neden Sisi’yi destekliyor?

Chomsky: Destek s?n?rl? görünüyor. ABD ve Bat?l? müttefikleri darbeye aç?kça kar?? ç?kmad?, ancak bölgedeki yayg?n söylentilerin aksine,  sa?lam bir deste?e dair kan?t yok. – Örne?in Suudi Arabistan yapt??? gibi -


ABD, Sisi’nin M?s?r’a demokrasi getirece?ini söylüyor. ABD’nin demokrasi anlay??? nedir? Darbeden sonra Catherine Ashton Mursi’yle ilk görü?en isim oldu. Bu ziyaretin Avrupa Birli?i için  amac? neydi?

Chomsky: Bu, askeri darbeye ve Mursi’nin askeri rejim taraf?ndan gözalt?na al?nmas?na kar?? ç?kmak için yap?lan küçük bir jestti.


-Sizce M?s?r'daki darbeden kim sorumlu? Baz? analizciler Mursi taraf?ndan bir darbenin engellendi?ini dü?ünüyorlar, buna ne diyuorsunuz? Neden böyle dü?ünüyorlar sizce? Baz? uzmanlar da M?s?r'daki darbede El Sisi'nin MOSSAD ile i?birli?i içinde oldu?unu belitriyor. Buna kat?l?yor musunuz?

Chomsky: ?srail darbeye yönelik sempatisini gizlemedi, fakat benim bildi?im kadar?yla muhim bir i?birli?i yap?lmad?.


-Türkiye hakk?nda ne diyebilirsiniz? Sizce Türkiye Ortado?u için bir rol modeli mi? Türkiye M?s?r ve Suriye'deki geli?melere kar?? sessiz kalmad?. Siz Türkiye'nin bu tepkisine kat?l?yor musunuz?

Chomsky: Erdo?an darbeyi sert bir biçimde k?nad?, Müslüman Karde?ler'e deste?ini kuvvetli bir biçimde dillendirdi. Suriye'de de hayli bölünmüi? ve karma??k olan isyanc? muhalefeti destekledi. ?ki durumda da daha farkl? vurgular? olan bir yakla??m daha uygun olurdu.


-Size göre, ?u anda Mursi'nin en büyük destekçisi kim? Neden? ?nsanlar M?s?r'da sivil sava? ç?kmas?ndan endi?eli. Sizce böyle bir ?ey olas? m?? E?er cevab?n?z "evet" ise neden? E?er M?s?r'daki durum düzelmezse bu Ortado?u'yu nas?l etkiler?

Chomsky: Korkar?m M?s?r karanl?k bir kar??-devrim dönemine giriyor. Ancak, geçti?imiz birkaç sen içinde önemli toplumsal kuvvetler serbest kald?. Bu kuvvetlerin kolayca zapt edilece?ini sanm?yorum. ?lerde süprizler ya?anabilir. Ku?kusuz, M?s?r'da olanlar?n bölgede büyük etkileri olacak.

 

Yeni ?afak gazetesinde yay?mlanan metin

 

Tüm dünya M?s?r'a odaklanm?? durumda. M?s?r'daki s?cak geli?meler ile ilgili ne dü?ünüyorsunuz?

M?s?r'da ya?ananlar?n perde arkas?n? iyi okumak gerekir. M?s?r Ordusu'nun bu vah?i sald?r?lar?n?n alt?nda geleneksel imparatorlu?unu y?kmamak ad?na ayr?cal?klar?n?, ekonomik refah?n? korumak yat?yordu. Peki yaln?z m?yd?? Tabii ki hay?r. Bu kimi Bat?l? ve Arap devletlerince -Özellikle ?srail ve Suudi Arabistan- desteklenmesi gereken bir hareketti. Beni en çok ?a??rtan ise bu kanl? eylemlerin halk?n ço?unlu?u taraf?ndan benimsenmemesi oldu. Çünkü bilirsiniz darbeler korku toplumu yarat?r ve bu topluluk -ister inans?n ister inanmas?n- askerin yan?nda yer al?r. Oysa ki M?s?r'da bundan eser yoktu. Devrik Cumhurba?kan? Muhammed Mursi yanl?lar?ndan olu?an, demokrasi özlemi içinde hareket eden kitlesel bir direni? gördük.

Sizce bu kitlesel direni? tam olarak ne diyordu bizlere?

Silahs?z, sava?s?z darbesiz bir demokrasi için meydanlarda ba??r?yorlard?. 60 y?la yak?n bir süre darbelerle yo?rulan M?s?r halk? 'art?k yeter' diye hayk?r?yordu. Böylesi bir direni? bence M?s?r ordusunu hatta bat?l? devletleri bile ?a??rtt?. Çünkü klasik görüntüye al?????zd?r. Darbe sonras? sessizce kabu?una çekilen, ölüm korkusuyla en do?al hakk? olan özgürce ya?ama iste?ini rafa kald?ran bir halk görmeye haz?rlam??t?k kendimizi. Bu ba?kald?r? Arap Bahar?'n?n gerçek ruhunu art?k buldu?unu gösteriyor. Maalesef bu arada yüzlerce insan öldü en ac? olan taraf? bu.

Silahs?z insanlar?n bu ?ekilde katledilmesi sizde ne gibi duygular uyand?rd??

Bunu yapanlar da yapt?ranlar da bedelini çok ac? bir ?ekilde ödeyecekler. Vah?eti yapanlar kadar sessiz kalanlar?n da sonlar? hiçbir zaman iyi olmam??t?r. Tarihte pek çok örne?ini göstermek mümkün. Özellikle ?hvan Sözcüsü El Baltagy'nin katledilen k?z? Esma'n?n dram? unutulacak gibi de?il. 'Bence art?k M?s?r'da darbeden de askerden de ölümden de korkan kimse kalmayacak. M?s?r Ordusu 'Bu direni?e devam ederseniz hepiniz sonu böyle olacak' demek için keskin ni?anc?lar? ile gencecik bir k?z?n hayat?n? söndürdü. Bu olay korkunç bir trajedi olsa da direni? içgüdüsünü kamç?layan bir ivme de oldu. M?s?r halk? özgür bir ülkede ya?ayabilmek için geri ad?m atmadan sonuna kadar çarp??acak.

Bat?l? devletlerin deste?inden de bahsettiniz. Nas?l bir destek bu?

Bat?l? devletlerin- AB, ?srail, ABD vs- ya?anan felaketlere ra?men yapt?klar? temkinli aç?klamalar bize bugün M?s?r'da ya?ananlar? önceden tahmin ettiklerini gösteriyor. Tahminin de ötesinde planlad?klar?n?. Bence oyun belli, oyuncular belli. Oyunun ad? Ortado?u'ya hâkim olabilmek. Bu da nas?l olacak? M?s?r gibi Ortado?u'nun mihenk ta?lar?ndan olan bir ülkenin düzenini bozarak, demokrasinin yerle?mesini engelleyerek, Türkiye gibi güçlü bir devlet olmas?n?n önüne geçerek.

Peki Müslüman ülkelerin güçlenmesi ve say?ca ço?almas? korkular?n?n bir ba?ka nedeni olabilir mi?

Esas?nda bence en önemlisi bu. ABD'de 11 Eylül'de ya?anan terör olaylar?ndan sonra ?slam'a ve Müslüman'a olan bak?? aç?s? da evrim de?i?tirdi. Keza Avrupa'da da durum pek farkl? de?il. ?kinci s?n?f vatanda? muamelesi gören Müslümanlar?n konumu Bat?n?n gözünde hep ayn?. D??lanan, ezilen bir topluluk. Oysa ki bugün yükselen bir de?er olarak Türkiye'yi görüyoruz. Türkiye Ortado?u'da yeni bir dönemin de kap?lar?n? aralad?. Oradaki devletlere moral verdi, örnek oldu. Bu durum tabii ki pek çok Bat?l? devleti rahats?z etti.

E?er M?s?r'da ya?ananlar bu ?ekilde devam eder, herhangi bir iyile?me olmazsa bu durum Ortado?u'yu nas?l etkiler?

M?s?r, tarihinin en karanl?k dönemlerinden birini ya??yor. Bununla birlikte her türlü engele ra?men süregelen halk hareketleri, umut verici geli?melerin de kap?da oldu?unu dü?ündürtüyor. Ordunun yeni denebilecek bu ba?kald?r?y? kolay kolay bast?rabilece?ini de sanm?yorum. Yeni diyorum çünkü bence M?s?r tarihinde demokrasi için bu kadar sava?mad?. Her ne olursa olsun M?s?r'?n Ortado?u'daki dengeleri belirleyece?i bir rol üstlenece?ini tahmin ediyorum. M?s?r ya yükselen bir güç olacak ya da demokrasi kurban?. Bunu izleyip görece?iz.

Türkiye hem Suriye hem de M?s?r konusunda hiçbir zaman sessiz kalmad?. Bu devletlerin Esad rejimi ve M?s?r ordusu gibi diktatörlükten çekti?i zulümleri her zaman k?nad?. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Türkiye ezenin de?il ezilenin yan?nda durdu. Her iki örnekte de ezilenler sivil, silahs?z masum halkt?. Türkiye diktatörlülükten, darbelerden, tek adamc?l?ktan çok çekmi? bir ülke. Zaman?nda benzer sebeplerden ötürü say?s?z insan?n? kaybetmi? bir devletin bugün verdi?i tepkiyi anlamak çok da zor de?il. Ama ?urada ?öyle bir parantez de açal?m. Türkiye kimi zaman oynamalar ya?ansa da cumhuriyet ile birlikte demokrasiyi de kazand?. Demokratik seçimlerle yönetildi. Bugün bunu hiç tatmam?? olan ülkelere verdi?i deste?i anlamak mümkün ama bu Ortado?u'daki devletlerin demokrasiye uzanan yollar?n?n daha çok uzun oldu?u gerçe?ini de bize unutturmamal?.

Bir iddia da M?s?r'daki darbe plan?n?n i?birlikçisinin ?srail oldu?u yönünde. Bu konudaki görü?leriniz?

?srail'in M?s?r ordusuna büyük bir sempati besledi?ini biliyoruz. Hatta s?k s?k görü?tüklerini bir araya geldiklerini de duyduk. Ama aç?kças? M?s?r'da ya?ananlar?n tek sorumlusunun ya da planlay?c?s?n?n ?srail oldu?unu söylemek için de elde çok ciddi bir kan?t yok. En az?ndan ben ?ahit olmad?m. Di?er yandan gerçekten de ?ayet bu v?c?k v?c?k denecek samimi ili?kinin alt?ndan böylesi bir komplo ç?karsa da ?a??rmam.

O zaman Ortado?u'daki Türkiye örne?inin bat?l? devletleri korkuttu?unu söylemek mümkün mü?

Tabii ki. Türkiye çok güçlü bir devlet. Ba?bakan Erdo?an oldukça karizmatik bir lider. Ortado?u'da Bat?'n?n Do?u ile ba?lant?s?n? sa?layan yegâne güçlerden biri. ?yi bir arabulucu. Üstelik hem Müslüman hem de demokrasiyi sonuna kadar sindirmi? bir ülke. Türkiye örne?inin M?s?r'da yeniden hayat bulmas? fikri san?r?m Bat?'y? oldukça korkuttu. Belki de M?s?r'da bugün ya?ananlar Türkiye'nin gücünün sindirilememesinden kaynakland?.

Bat? Ortado?u'da demokrasiyi benimsemi? güçlü devletler istemiyor' diyebilir miyiz?

Kesinlikle öyle. Ortado?u'daki bu karma??kl???n, kaos ortam?n?n Bat?l? devletleri tela?land?rd???n? m? san?yorsunuz? Aksine ne zaman ki her ?ey süt liman olur, düzene girer i?te o zaman Bat?'da tela? ba?lar. Gördü?üm kadar?yla da planlar? i?liyor. Lübnan ve Tunus da topun a?z?nda. Zor bir dönemden geçiyoruz.

M?s?r'da 3 Temmuz 2013 M?s?r askeri darbesi sonras? Rabiatul Adeviye Meydan? demokrasi, ve adalet için atan kalplerin bulu?ma noktas? oldu.ordu, bar??ç?l gösteri yapan halk? y?ld?rmak için Baltac?lar, keskin ni?anc?lar arac?l???yla inan?lmaz katliamlara imza att?. Binlerce ki?inin öldü?ü katliamlara ra?men darbe kar??t? M?s?rl?lar meydanlar? terk etmedi. Rabiatul Adeviye ac?mas?z bir ?ekilde bo?alt?lm?? olsa da halk özgürlük aray??lar?na ara vermeden devam ediyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri