forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

erhan-tuncelAgos Gazetesi yay?n yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili yeniden görülen davada azmettirici suçlamas?yla yarg?lanan Erhan Tuncel hakk?nda yakalama karar? ç?kart?lmas?na karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ili?kin dava Yarg?tay'?n bozma karar?n?n ard?ndan bugün Ça?layan'daki ?stanbul Adalet Saray?'nda görülüyor.

Yarg?tay 9. Ceza Dairesi'nin bozma karar? sonras? san?klar ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim kar??s?na ç?kt?.

Mahkeme heyeti, Erhan Tuncel hakk?nda yakalama karar? ç?kart?lmas?na karar verdi.

Mahkeme, Yarg?tay karar?na uyup uymayaca??na daha sonra karar verecek.

D?NK A?LES? DURU?MALARDA YOK
Öte yandan, Dink ailesi, yeniden görülmeye ba?layan duru?malara kat?lmayaca??n? bildirdi.

"Hak ve hukukun ayaklar alt?na al?nd??? o duru?ma salonlar?na, art?k girmeyece?iz" ifadelerine yer verilen aç?klama ?öyle:

Dink ailesi olarak, bundan böyle, bizlerle alay eden devlet mekanizmalar?n?n oyununa alet olmayacak ve cinayet davas?n?n yeniden görülmeye ba?lanan duru?malar?na kat?lmayaca??z. Daha fazla kirlenmemek ad?na, yalan?n su gibi içildi?i, zorbal???n ekmek gibi yendi?i; ya?am hakk?, insan hakk?, do?ruluk, dürüstlük, hak ve hukukun ayaklar alt?na al?nd??? o duru?ma salonlar?na, art?k girmeyece?iz.

19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in katledildi?i günden bu yana Türkiye’de sistem, yarg?s?yla, kollu?uyla, asker ve sivil bürokrasisiyle, siyasi kurumlar?yla, bizimle adeta alay etti. Ad?na devlet denen suç ittifak?, adaleti arar görünürken, gün gün, celse celse, cinayeti yeniden ve yeniden i?ledi. Bu ittifak, cinayeti planlayan ve sonra da üzerini örten suç örgütünün ta kendisidir.

MAHKEMELERDE GÜLÜNDÜ, HAKARET ED?LD?
Cinayetten sonra savc?l??a verdi?imiz ilk dilekçede, bugün Ergenekon üyesi olarak mahkûm edilen pek çok ki?inin ad?n? verip soru?turulmalar?n? istedik. Hiçbiri soru?turulmad?. Bu davan?n hiçbir a?amas?nda etkili bir soru?turma yürütülmedi. Devletin tüm kurumlar?n?n dahil oldu?u bir cinayette kim hangi soru?turmay? etkili yürütebilirdi ki?

?imdiye kadar defalarca mahkemelere girdik ç?kt?k. Üzerimize gülündü, hakaret edildi, “Ya sev ya terk et” denildi. Ama en büyük alay? mahkeme, “Cinayette örgüt yoktur” diyerek etti. Son olarak Yarg?tay’?n yerel mahkemenin karar?n? bozan hükmü, sinsice haz?rlanm?? yeni bir oyunla, var oldu?unu tespit etti?i örgütü birkaç milliyetçi gençle s?n?rlayarak bizlerle bir kez daha alay etti. Yetmezmi? gibi, Yarg?tay’?n bu karar? sanki olumlu bir ad?mm?? gibi yans?t?larak kamuoyu bir kez daha yan?lt?ld?. Bu Yarg?tay, Hrant Dink’i sa?l???nda, türlü hukuksuzluklarla Türklü?e hakaretten mahkum eden Yarg?tay’?n ta kendisiydi.

C?NAYETTE ROL ALANLAR TERF? ETT?
Bu davada, devletin cinayet mekanizmalar?n?n ve suç ittifak?n?n ortaya ç?kar?lmas? konusunda gereken tek ?ey siyasi iradeydi. Siyasi iktidar, kamuoyu önündeki türlü sözlerine ve vaatlerine kar??n, bu iradeyi göstermekten ?srarla kaç?nd?. ?rade göstermek bir yana, cinayette rol alan veya katilleri yücelten devlet görevlilerini terfi ettirdi, emniyet müdürü, müste?ar, vali, ombudsman olarak atad?; baz?lar?n? da kendi bünyesine katarak, milletvekili, bakan yapt?.

Muhalefet partileri ise, kah 301. maddeye ili?kin tutumlar?yla, kah ülkedeki milliyetçi-ulusalc? dalgalanmalar? körüklemeleriyle, kâh tetikçileri yeti?tirdikleri ocaklar?yla, zaten cinayet ikliminin ba? aktörleriydi.

FA?L? MEÇHUL DE??L
?ktidar, kendi döneminde i?lenen bu cinayeti “namus” meselesi haline getirmek yerine koz olarak kullanmay?, silah sadece kendilerine do?rultulunca suçlular? yarg?lamay?, Cumhuriyet tarihi boyunca yüksek sesle insan haklar? mücadelesi vermi? tek Ermeni’nin öldürülmesini yok say?p “Bizim zaman?m?zda faili meçhul cinayet olmam??t?r” diye böbürlenmeyi seçti. Cinayetin hemen ard?ndan “Bu kur?un Türkiye'ye s?k?lm??t?r!” demek, ama sonra bu icraat? göstermek, onursuzluktur. Do?rudur! Bu cinayet faili meçhul de?ildir: Fail, muhalefeti ve iktidar?, askeri, polisi, istihbarat? ve yarg?s?yla, devlettir.

Biz art?k bu müsamerede yokuz. “Bu mahkemenin karar? ?undan iyiymi?”lerden, “bu savc? ?unda daha do?ru demi?”lerden, “bu yapmak istiyormu? da yapam?yormu?”lardan, “?u yapabilirmi? de yapm?yormu?”lardan, “?u asl?nda iyiymi? de çevresi kötüymü?”lerden s?k?ld?k.

Ne bekliyorduk ki. Bir tek bizim mi ba??m?za gelmi?ti? Daha önce ne olmu?tu ki ?imdi ne olacakt?. Ama olsundu. Belki bu kez farkl? olurdu. Belki önceki davalara, belki sonraki cinayetlere de bir faydas? olurdu. Bir de biz deneyelim dedik. Denedik, olmad?. Ac?da akraba olduklar?m?z?n yan?ndaki yerimizi çoktan ald?k. Türklü?e hakarete girmesin diye Türk adaleti demekten özenle kaç?nd???m?z bu ?ey, ad? her neyse, biz art?k yokuz. Önünde ya da arkas?nda devlet olan herhangi bir ?eyden, bir beklentimiz yok.

B?ZE UMUT VEREN TEK ?EY...
Hrant Dink, en yüksek yarg? makam? olarak halklar?n vicdan?n? görürdü. Bütün bu ya?ananlar içinde bizlere gelecek ad?na hâlâ umut veren tek ?ey, halk?n çok geni? bir kesiminin bu cinayeti vicdanlar?nda mahkûm etmesi; ona yüreklerinde yer açmas? oldu.

Bu dava sadece ailemizin de?il, Türkiye’de demokrasiye inanan, ayr?mc?l??? ortadan kald?rmak isteyen, devletin ?effafla?mas?n? arzu eden, yüzle?meden ve bar??tan yana herkesin davas?d?r. ??te bu insanlar ad?na avukatlar?m?z davay? ?eklen takip etmeyi, sahipsiz b?rakmamay? sürdürecekler.

Bizler oldu?umuz ve olmam?z gereken yerde olaca??z. Öyle ya da böyle, devlet eliyle, sopas?yla, copuyla, bombas?yla öldürülenlerin yak?nlar?n?n yan?nda. Daha iyisinin de?il, iyinin kavgas?nda. Salonlarda de?il, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda... ?nsan?na, vicdan?na inand???m?z bu toplumun içinde, onlarla birlikte, bu vicdan? temsil eden gerçek adaletin tecellisi için mücadeleden vazgeçmeyece?iz.

Kaynak: NTVMSNBC

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri