forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

nuhalbayrakTürkiye Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Nuh Albayrak, A Haber’de Selin Ongun’un sundu?u Bi Sormak Laz?m program?nda, “AK Parti’de ?ki Kad?n Ajan, Ajanlar Partinin Kurcular? Aras?nda” ba?l?kl? habere ili?kin olarak neden özür diledi?ini anlatt?.

Nuh Albayrak, AK Parti ?stanbul Milletvekili, Milli E?itim eski Bakan? Nimet Ba? ve AK Parti Kurucu üyelerinden Ay?e Böhürler’in sosyal medyada yer alan tepki mesajlar?ndan sonra haberdeki “ajanlar partinin kurucular? aras?nda” ba?l?kl? sunumu fark etti?ini söyledi.

Sosyal medyada yer alan bu mesajlardan sonra özür diledi?ini ve Böhürler’e telefon açt???n? da ifade etti. Öte yandan Albayrak, “AK Parti’de iki Kad?n Ajan” man?etinin arkas?nda durduklar?n?, haberin do?ru oldu?unu, “ajanlar kurucular aras?nda” sunumunun gerçe?i yans?tmad???n? kaydetti.

MAN?ETTEK? ‘KURUCULAR’ ?FADES? NEDEN?YLE ÖZÜR D?LED?M

AK Parti’nin kurulu?undan itibaren orada yer alan isimler bunlar. Ama o kurucu üyeler aras?nda de?il. Zaten haberin iç?nde böyle aynen böyle  yer al?yor. AK Parti’nin kurulu?unda yer alan diye. Bununla ilgili bir tereddüt de yok zaten. Ama kurucular kelimesi belli bir say?y? ifade ediyor.  

Mevcut isimlerden birilerine bunlar m? acaba diye, Ay?e Böhürler Han?m, Nimet Ba? Han?m hiç alakal? olmad??? halde, dolayl? da olsa töhmet alt?nda kald?. Ben onu fark eder etmez özür diledim. Diledi?im özür haberin yanl??l??? ile alakal? de?il, sunumumuz böyle bir yanl?? anla??lmaya sebep oldu?u için. Hatta Ay?e Han?m’? bizzat aray?p telefonla da görü?tüm. Tekrar söylüyorum, ?u ba?l???n? kullanal?m da haber ?öyle oldu?u halde, böyle anla??ls?n, çok etkili olsun. Bu bizim tarz?m?z de?il. Hiç yapmad?k bunu, yapmad?k ve yapmayaca??z.

?u anda savc?l?k olaya el koydu. ?simler aç?kland?. Bizim elimizdeki verilere göre, hala bunlar AK Parti’nin içinde de?ilse bile d??ar?dan destek veriyor. Bunlar partiye çok uzak isimler de?il. Haberin devam?nda da var, baz? yöneticilerin villalar?na girmi?ler, oraya da dinleme cihazlar? koymu?lar. O villalara rastgele isimler, rastgele kad?nlar girebilir mi, bir yak?nl??? olmasa parti içinde. Sadece kurucular denilen 13 ki?iden birisi, ikisi de?il bunlar. Benim özür diledi?im ?ey de bu zaten. Böyle bir ?ey anla??ld??? için. Biz böyle bir ?ey demiyoruz zaten. Yanl??a yanl??, do?ruya do?ru.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri