forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

FOX TV'nin yapt??? asla gaf falan de?il!

Aktif .

salih-tunaSalih Tuna, Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'?n Aleviler hakk?nda 'Gayrimüslim' tabirini kullanmas?n?n gaf olmad???n? ve bilinçli olarak söylendi?ini yazd?. 

TGRT'nin Enver Ören taraf?ndan Murdoch'a sat?lmas?n? da de?erlendiren Salih Tuna, bunun büyük bir hata oldu?unu savundu. 

Tuna'n?n Yeni ?afak'ta yay?nlanan yaz?s?ndan ilgili bölümler ?öyle... 

TGRT'nin '?srail terör devleti'nin azg?n bir destekçisine sat?lmas?n? hiçbir zaman içime sindiremedim.

Rahmetli Enver Ören'i ekonomik s?k?nt?lar?n buna icbar etti?inden emin olsam da isyan ettim.

Unutulacak bir sat?? de?ildi bu!

Dualarla, infaklarla, gelinlik genç k?zlar?n bilezik paralar?yla kurulan ve birçok dizi filmiyle binlerce ki?inin hidayetine vesile olan televizyon kanal? Murdoch'a sat?lm??t?.

O Murdoch ki, Sabra-?atilla kasab? Ariel ?aron'la i?birli?i içinde ?srail'de yeni Yahudi yerle?im merkezlerinin kurulmas? için emek veren, yard?m eden ?rkç?n?n önde gideniydi.

Yani...

Uygulad??? korkunç ambargoyla Gazze'yi adeta toplama kamp?na dönü?türen, Filistinlileri bebeklerine var?ncaya kadar ac?mas?zca katleden '?srail terör devletinin' azg?n ve a??r? destekçisiydi.

Anadolu'da aç?k ara en çok izlenen TGRT'nin i?te bu kafaya sat?lmas?na kahrolmu?, üzüntüden günlerce uyuyamam??t?m.

Umutlar?m?z sat?lm??t? sanki.

Her daim hay?rla, rahmetle, minnetle and???m Enver abi de muhakkak benden bin kat daha fazla üzülmü?tü.

Dedim ya, korkunç bir ekonomik k?st?r?lm??l?k içinde naçar kalm??t?.

Çok ?ükür ?u s?ralar bir umudum var:

Mücahit Ören ufku, vizyonu ve özellikle de rahmetli babas?ndan, dedesinden devrald??? be?eri sermayeyle nas?l ki Türkiye gazetesinin küllerinden do?mas?n? sa?lad?, dönemin TGRT'sinden bile çok daha etkin bir televizyon kanal? kurmay? neden ba?armas?n!

Manevi iklimin alabildi?ine yans?t?ld??? dizilerin yer ald??? bir kanal, kim ne derse desin hâlâ ihtiyaç.

TGRT'nin b?rakt??? bo?lu?u kimse dolduramad? çünkü.

Yan?l?yor muyum sevgili dostlar?m ?smail Güne?, Nazif Tunç, Cem Akyolda?, Metin Çamurcu, Mehmet Uyar, siz söyleyin?!

Ayr?ca, TGRT yetenekli gençlere imkan sunan bir mektep mesabesindeydi. 'Kuzey Güney'in yönetmeni Hilal Saral dahil birçok yönetmen ve senarist arkada??m?z?n yeti?mesine vesile olmu?tu.

Ne ki, mahut sat??a isyan etmemin temel nedeni, Murdoch'un mensubu oldu?u malum networktu.

O vakitler ülkeye yabanc? sermaye girsin de ne olursa olun dü?üncesiyle 'ne var yani bir kanal sat?lm??sa' diyen 'muhafazakarlar' az de?ildi.

Bunlara laf anlatamay?nca, 'kritik zamanlarda görürsünüz' diyerek kestirip atard?m.

Dedi?im gibi de oldu.

Sat?n ald??? TGRT'nin lisans?yla yay?n yapan Murdoch'un FOX'u ilk kritik e?ikte gerçek çehresini gösterdi.

Gezi olaylar?nda ve sonras?nda ODA TV veya Halk TV veya Sözcü gibi bam güm de?il, 'tu?yan?' son derece ustal?kla ve sinsice zerk etti.

Say?n Ba?bakan'?n demokratikle?me paketi dengelerini bozmu? olacak ki, dünkü haberlerinde o ustal?ktan eser yoktu.

Alevileri (yay?mlad?klar? VTR marifetiyle de) aç?k seçik bir ?ekilde gayrimüslim statüsünde gösterdiler.

Bunu da sureti haktan görünme gayreti içinde, 'demokratikle?me paketinde cemevlerine neden statü verilmedi' diyerek dile getirdiler.

Siz kimsiniz, hangi dini statü hesab?na Alevileri gayrimüslim göstermeye çal???yorsunuz?

Hay?r, FOX TV'nin yapt??? asla gaf falan de?ildir. Gaf olan, vaktiyle Güner Ümit'in yapt??? gibi münasebetsizliklerdir.

Bu olsa olsa korkunç bir plan?n sehven de?ifresinden ibarettir.

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri