forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Cem Uzan Ayd?n Do?an'a meydan okudu!

Aktif .

aydindogan-cemuzanCem Uzan Taraf yay?nlanan iddialar?n? yalanlayan Ayd?n Do?an'a meydan okudu: Yüre?in yetiyorsa, kendi TV'lerinin birinde canl? yay?nda, kar?? kar??ya tart??al?m.

??te Cem Uzan'?n sosyal medya arac?l???yla Ayd?n Do?an'a yapt??? ça?r?... 

Ayd?n Do?an'a "Yüre?in yetiyorsa, kendi TV'lerinin birinde canl? yay?nda, kar?? kar??ya tart??al?m".

Taraf Gazetesinde yay?nlanan röportaj?ma 10 Ekimde "güya" verdi?in cevapta Poa?, 38 milyon Usd talebin ve kay?t konusunda söylediklerin her zamanki gibi yalan. Ben röportaj?mda dogrular? ve hakikatlar? anlatt?m.

?imdi, TV'de kar??ma ç?k tart??al?m: Özellikle Ahmet Ertürk'le ve Mecit Ceylan'la olan ili?kini, Nedim ?enerin Yalanlar?n?, 28 ?ubattaki rolünü, T.C. Ba?bakan?n? pijama ile kar??lay???n? Do?an otomotivi , ?? Bankas?n?n D?? Bank? sana pe?ke? çeki?ini, ?? Do?an-Poa? birle?mesini ve bu yüzden mahkum olanlar?, Nebil ?lseven'i, Senin ve adamlar?n?n Motorola ile ili?kilerini, ÇEA? VE KEPEZ'e el konulmas?nda senin ve Fatih Altayl?'n?n rolünü, Akaryak?t kaçakç?l???n?, Ka??t kaçakç?l???n? ve her konuyu, hepsini tart??al?m. ÇIK KAR?IMA!

AYDIN DO?AN'IN AÇIKLAMASI

Ayd?n Do?an, Cem Uzan'?n kendisiyle ilgili sözlerinden dolay? Taraf'a gönderdi?i aç?klamada "Petrol Ofisi ihalesinin 'olabilecek en ?effaf ?ekilde televizyondan canl? yay?mlanarak' gerçekle?tirildi?ini hat?rlatarak, Uzan'?n sözlerini "ahlaks?zca bir iftira" olarak de?erlendirdi. Uzan, söyle?ide, Do?an Medya yay?n organlar?nda hakk?nda yay?mlanan olumsuz haberlerin kald?r?lmas? için Ayd?n Do?an'?n kendisinden 38 milyon dolar istedi?ini ileri sürmü?tü. Do?an, yan?t?nda "Olay?n gerçek yüzü ?udur" diyerek Uzan'?n Bodrum'daki görü?melerini kay?t alt?na ald???n? söyledi. "Uzan'?n montajlanm?? kaset kay?tlar?yla kendisine ?antaj yapt???n?" söyleyen Do?an, "Bu kaset nedeniyle Uzanlar aleyhine hem ceza, hem de tazminat davas? açt?m. Tazminat davs?n? kazand?m, ancak Uzanlar aleyhine Kad?köy ?kinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açt???m kamu davas? yurtd???nda olduklar?ndan tebligat yap?lamad??? için zaman a??m?na u?rad?" ifadesini kulland?. 

Cem Uzan ne demi?ti? 

Cem Uzan, 8 Ekim'de Taraf'ta yay?mlanan söyle?isinde, Ayd?n Do?an'?n kendisinden rü?vet istedi?ini ve konu?malar?n?n kaydedildi?ini ?u sözlerle anlatm??t?: 

"Bodrum'da görü?tüm. Ayd?n Do?an 40 gün benim aileme sald?rd?. 40 gün sesimi ç?karmad?m, 41. gün randevu al?p gittim. Bodrum'da evinde birebir görü?tüm. "Verirsin 38 milyon dolar. Yay?nlar? keseriz," dedi. Görü?me 2001 y?l?n?n A?ustos ay?nda gerçekle?ti. Bu görü?me onun yan?nda çal??an birisi taraf?ndan kaydedilmi?. Kendi konu?malar?n? da kaydediyor. Oradan birisi bana gönderdi. Benim ofisimde vard?. Ofisler bas?ld???nda savc?l???n eline geçti. Savc?l?k bantla ilgili olarak ifadeye ça??rd?. Ertu?rul öztürk ile birlikte ifadeye gittiler."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri