forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Turkuvaz

turkuvazÇal?k'?n medyadaki Katarl? orta?? Lusail, ATV'deki hisselerini Çal?k Holding'e devretmek için Rekabet Kurumu'na ba?vurdu. 

Wall Street Journal'?n haberine göre, Katarl? Lusail International Media Company, ATV'de ortakl?ktan ç?k?yor. ?irket Turkuvaz Radyo TV ve Turkuvaz Aktif adl? ?irketlerdeki yüzde 25 hissesini Çal?k Holding'e devretmek için Rekabet Kurumu'nun kap?s? çald?. Kurum onay verirse, Lusail ATV'de ortakl???n? bitirmi? olacak.

Rekabet Kurumu'nda yer alan bilgilere göre Çal?k Holding ve orta??, 9 Ekim tarihinde, 2013-2-56 dosya numaras? ile gerçekle?tirmek istedikleri hisse devri konusunda kuruma ba?vuruda bulundu. Rekabet Kurumu'nun duyurdu?u bildirimde taraflardan gelen i?lem iste?i ?u aç?klama ile anlat?ld?: "Turkuvaz Aktif'in sermayesinin yüzde 25'inin tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Lusail taraf?ndan Çal?k Holding'e devri Turkuvaz Radyo sermayesinin yüzde 25'inin tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Lusail taraf?ndan Çal?k Holding'e devri"

Ayr?ca, Çal?k Holding Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili ve Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili ve Genel Müdürü Serhat Albayrak da ayn? ?irketlerde ?ahs?na ait olan yüzde 1'er hisseyi Ahmet Çal?k'a devretmek için yine Rekabet Kurumu'na ba?vuruda bulundu.

Rekabet Kurumu'ndan edinilen bilgiye göre ad? verilen ?irketler ATV'yi temsil ediyor. ATV Avrupa da sat??a dahil. Sabah gazetesi ise bildirilen bu devre konu de?il.

ATV'nin künyesinde yer alan bilgilere göre Turkuvaz Aktif, ATV'yi temsil eden ?irket olarak görünüyor. Sabah Gazetesi'nin künesinde ise imtiyaz sahibi olarak Turkuvaz Gazete Dergi Bas?m A? görünüyor. Buna kar??n Kartarl? Lusail, Ticaret Sicil Kay?tlar?nda Tukuvaz Gazete Bas?m A?'nin do?rudan orta?? olarak da yer alm?yor.

2008'DE ORTAK OLDULAR

Park Grubu'nun (Turgay Ciner) kontrolündeyken, TMSF taraf?ndan el konulan Sabah-ATV medya grubu, 5 Aral?k 2007'de yap?lan ihaleyle Çal?k Grubu'na sat?lm??t?. ?haleye tek talip olarak giren Çal?k, muhammen bedel olan 1.1 milyar dolar? ödemeyi kabul ederek medya grubunu sat?n alm??t?.

2008 y?l?nda kurulan Katarl? Lusail, ilk yat?r?m?n? ayn? y?l Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yay?nc?l?k A.?.'ye yüzde 25 oran?nda hissedar olarak gerçekle?tirmi?ti. Katarl? ortak, bu ortakl??a kar??l?k, Turkuvaz A.?.'ye özkaynak olarak 125 milyon dolar, Çal?k Holding ise özkaynaklar?ndan kar??lamak suretiyle Turkuvaz A.?.'ye 375 milyon dolarl?k kaynak aktar?m? yapm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri