forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

dizilerTürk dizi film ihracat?n?n 2013 y?l? sonunda y?ll?k 150 milyon dolar? a?aca?? tahmin ediliyor.

Türk dizi film sektöründeki ihracat?n önemli bölümünü yapan Calinos Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? F?rat Gülgen, Anadolu Ajans?'na yapt??? aç?klamada, halen 50'nin üzerinde ülkeye dizi film ihracat? gerçekle?tirdiklerini, geçen sene ilk kez Ukrayna, Pakistan, Rusya ve Çin pazar?na girildi?ini, Latin Amerika ülkeleri ile format görü?melerinin devam etti?ini söyledi.

"Türk dizi ihracat?n?n Arap bahar?ndan etkilendi?ini dü?ünmüyorum. Suriye ve M?s?r'daki son siyasi olaylar neticesinde bu ülkelerde ve Körfez ülkelerindeki baz? kanallarda Türk dizilerinin yay?nlar?n?n durduruldu fakat bu seyirci kayb?na sebep olmad?" diyen Gülgen, ?öyle devam etti:

"Diger Kuzey Afrika ülkelerinde yay?nlar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu sorunlar?na??laca??n? ümit ediyorum. Çünkü Türk dizilerine bu bölgelerde büyük bir ilgi var ve her ne kadar kanallarda yay?nlar azalsa da internet üzerinden kaçak izlemeler devam etmektedir. Bu nedenle seyircinin ilgisinde azalma oldu?unu dü?ünmüyoruz."

Halen 50'nin üzerinde ülke kanallar?nda onlarca Türk dizisinin gösterildi?ini kaydeden Gülgen, ?u anda en çok tutan dizilerin ise "Muhte?em Yüzy?l, Fatmagül'ün Suçu Ne, Ad?n? Feriha Koydum ve A?k-? Memnu" oldu?unu bildirdi.

Bu sezon yeni ba?layan yap?mlar?n henüz sunuma ç?kmad???n? ifade eden Gülgengeçendönem ba?layan Karaday?, Huzur Soka??, Benim ?çin Üzülme, ?ntikam ve 20 Dakika dizilerinin pazarda yer buldu?unu, bu sezon ba?layanlardan yay?ndan kalkmay?p devam ederlerse ihracat pazar?nda ?ans? olan yap?mlar?n "Med Cezir, Fatih, Çal?ku?u"nun olabilece?ini anlatt?.

Bölüm ba?? ücret 500 ile 200 bin dolar aras?nda

Türk dizi film ihracat?n?n sat?? serüveninin bölüm ba??na 30-50 dolarlar ile ba?lad???na i?aret eden Gülgen, ?u anda rakam?n bölüm ba?? 500 ile 200 bin dolar aras?nda de?i?ti?ini söyledi.

Gülgen, "En son '?ntikam' dizisinin tüm alt da??t?m haklar? ile 230 bin dolara kadar ç?kt??? yönünde duyumlar ald?k ama yeni dönemde bu rakamlar dü?ü?e geçecektir2013 y?l? sonunda Türkiye'nin y?ll?k dizi ihracat?n?n 150 milyon dolar? a?aca??n? tahmin ediyorum" dedi.

Drama, a?k ve aile dizileri pazarda yer buluyor

Drama, a?k ve aile dizilerinin yurt d??? pazarlar?nda daha çok yer buldu?unu, komedi ve aksiyon dizilerinin ise yurt d??? pazar?na uygun olmad???n? dile getiren GülgenMuhte?em Yüzy?l dizisinin sektöre çok yeni bir ruh getirdi?ini, önemli bir dönemin, kad?n hikayesi üzerinden farkl? bir kostüm, dekor ve çekim mant??? ile seyirciye sunularak, daha önce yap?lm?? Tudors dizisi matemati?i içinde yaz?ld???n? ve çok ba?ar?l? oldu?unu kaydetti.

Fatih dizisi için ?u anda bir ?ey söylemenin erken olaca??n? belirten Gülgen, ?öyle konu?tu:

"Verilen emek, harcanan para gerçekten çok yüksek. Fatih Aksoy kimsenin cesaret edemedi?i bir i?e kalk??t?, in?allah toparlayarak yükselir. Yükselirse Fatih yurt d???nda mutlaka kar??l??? olan bir i?, nitekim filminin sat???n? birçok ülkeye yapt?k. Bizim as?l sorunumuz tarihi i?lerde senaryolar?m?zda oluyor. Günümüz dizilerinde esinlemelerle yabanc? kaynaklardan çevirilerle bir ?ekilde gerekli reytingi kurtar?yoruz ama tarihi konularda maalesef yeteri kadar ön çal??ma olmad???ndan ve kurgu do?ru kurulmad???ndan sorunlar ya?anabiliyor. Muhte?em Yüzy?l'da dikkat ederseniz tarihi gerçeklikten epey uzak, kad?nlar?n iktidar kavgas? üzerinden bir harem hikayesi seyretmekteyiz ama her ?eye ra?men çok ba?ar?l? oldu. Ele?tiriler, Kanuni Sultan Süleyman'?n seferleri yerine o dönem harem hikayelerine odaklanmas?ndan kaynakland?. Kostümleri ç?kar?n, dizi kahramanlar? Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan olmas?n, yap?lan i?in günlük yap?lan dizilerden içerik ve konu itibar?yla farkl? olmad???n? görürsünüz."

Sektöre birlik ça?r?s?

Dizi ihracat? sektöründe ?u anda yanl?? bir gidi?at olu?maya ba?lad???n? kaydeden F?rat Gülgen, "Maalesef biz her ?eye rekabet gözüyle bak?yoruz. Halbuki bugün büyük stüdyolarabakt???m?zda her ne kadar rekabet ediyorlar gibi görünseler de bir ülkeye girdiklerinde film fiyat?n? birlikte belirlerler. Örne?in Warner Bros'un 100 milyon dolar box ofisi olan filme verdi?i fiyat? Disney, (ben ayn? box ofisteki filmi Warner Bros'un verdi?i fiyat?n yar?s?na sat?yorum) demez" diye konu?tu.

Pazara do?ru ürünle paket mant??? ile girmenin çok önemli oldu?una vurgu yapanGülgen, sözlerini ?öyle sürdürdü:

"Bugün hiçbir major stüdyo tek bir film satmaz. Almak istedi?iniz filmlerin yan?nda mutlaka ba?ka dizi ve filmleri verir. E?er siz bunu yapmazsan?z, yay?nlar?nda ba?ka ülke ürünleri yer bulmaya devam eder. Maalesef son y?llarda baz? pazarlarda dü?ü? ya?anmaya ba?lamas?n?n bir sebebi de bu pazarlama stratejisinin uygulanmay???d?r."

?hracat yap?lan ülkeler

Türk dizilerinin halen gösterimde oldu?u ülkeler ?öyle:

"Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Birle?ik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bosna Hersek, Brunei Sultanl???, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Estonya, Fas, Gürcistan, H?rvatistan, Irak, ?ran, ?sveç, ?sviçre, Japonya, Karada?, Katar, Kazakistan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, M?s?r, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tayland, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen, Yunanistan."

Kaynak: http://ekonomi.haber7.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri