forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

kilicdaroglu-sarigul

Haftasonunda gözler K?l?çdaro?lu-Mustafa Sar?gül, bulu?mas?na çevrilmi?ti. Özellikle de CHP'ye yak?n gazeteciler bulu?may? çok yak?ndan takip ettiler. Öyle ki, kahvalt? masas?na kadar.. 

Sar?gül ile K?l?çdaro?lu'nu ilk kez biraraya getiren kahvalt?dan 3 ki?inin göründü?ü bir foto?raf yans?m??t? d??ar?ya.

Peki o foto?raf? kim çekmi?ti?

Anadolu Ajans?'n?n da servise koydu?u o foto?rafta ilginç bir detay vard?. Masada 4. tabak olmas?na ra?men, 4'üncü ki?i görünmüyordu.

Peki o ki?i kimdi?
Ortaya at?lan iddia ise ?a??rtt?.

CHP’ye dönü?ü onaylanan Mustafa Sar?gül bu geli?me öncesinde K?l?çdaro?lu ile bir yemekte bulu?mu? ve CHP ?stanbul ?l Ba?kan? O?uz Kaan Sal?c?’n?n da haz?r bulundu?u bu yemekte ihraç karar?n?n kald?r?lmas? için yazd??? dilekçesini teslim etmi?ti.

ÜÇLÜ FOTO?RAF, DÖRTLÜ YEMEK!

Bu yemekle ilgili bas?na K?l?çdaro?lu, Sar?gül ve Sal?c?’n?n oldu?u bir foto?raf yans?d?. Fakat üç ismin göründü?ü foto?rafta dikkat çeken bir nokta masada dördüncü taba??n varl??? ve bu taba??n yemek yenmi? bir tabak olmas?yd?.

kilicdaroglu-sarigul 2

O K??? HÜRR?YET'TEN ÇIKTI

?ddialara göre masadaki dördüncü ki?i Hürriyet Gazetesi yazar? ?ükrü Küçük?ahin’den ba?kas? de?ildi.

KÜÇÜK?AH?N'DEN HENÜZ SES YOK

Sar?gül ile CHP'nin biraraya geldi?i masadaki gizemli ki?i oldu?u iddia edilen Hürriyet yazar? ?ükrü Küçük?ahin henüz iddialara bir yan?t vermi? de?il. Ancak Küçük?ahin bugünkü yaz?s?nda K?l?çdaro?lu ile Sar?gül'ün biraraya geldi?i toplant?dan notlar geçerken Sar?gül ile yapt??? sohbetten baz? detaylar da payla?arak iddialara güç kazand?rm?? oldu.

?ükrü Küçük?ahin'in ilgili yaz?s? için buraya t?klay?n...

Kaynak: Gazeteciler.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri