forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

serbestiyetTaraf gazetesinden ayr?lan yazarlar?n bir araya geldi?i serbestiyet.com yay?n hayat?na ba?lad?.

Site yay?n hayat?na ba?larken kendisi hakk?ndaki iddialara da yan?t verdi. Serbestiyet’in kurulu? amac?n?n anlat?ld??? k?sa tan?t?m yaz?s?nda ?öyle deniliyor... 

Biz sadece biziz…
Hatta “eski Taraf yazarlar?” bile de?iliz.
O defteri kapatt?k, yeni bir sayfa aç?yoruz.
Biz sadece canl? kamusal tart??maya kat?lmak, fikirlerini “agora”ya sunmak isteyen bir arkada? grubuyuz.
Taraf döneminde de aram?zda görü? ayr?l?klar? vard?; göreceksiniz, ?imdi daha çok var.
?ucu ya da bucu olmaks?z?n var olamayan ve bizleri de daha ba?lamadan bir yerlere yamama gayretinde olanlara cevaplar?m?z? yaz?lar?m?zla verece?iz.
Ortal?kta dola?an, gûya keseyi bizim için açan iktidar yanl?s? zengin birileriyle yola ç?kt???m?z? imâ eden tezvirata ise ba?lamadan cevap vermeyi gerekli görüyoruz…
Kurdu?umuz sitenin maliyeti, bir y?ll?k “hosting” ücreti dahil 235, 95 TL’dir.
Sitede yazanlara telif ödenmeyecek.
Herkes yaz?lar?n? kendi bilgisayar?ndan girecek, çünkü bu i?i yapacak profesyonel bir eleman? sürekli istihdam etmemiz olanaks?z. Her birimizin bu prati?i kazanmas?na dek, bir süre bir arkada??m?z?n yar?-profesyonel yard?m?n? alaca??z. Onun birkaç ayl?k maa??n? da kendi aram?zda toplad???m?z
paralarla ka??l?yoruz.
Bize seven ve güvenen okurlar?m?z?n gönlü rahat olsun, her aç?dan ve s?n?rs?zca “serbest”iz.
Bir tarafa s?k??mamak, yenmek için de?il zemini geni?letmek için burada, bir araday?z. Ba?kalar?yla birlikte ya?amak, dinlemek, duymak ve konu?mak istiyoruz…

Serbestiyet’e ho? geldiniz.

S?TEDE K?MLER YAZIYOR?

Oral Çal??lar, Y?ld?ray O?ur, Melih Alt?nok, Roni Marguiles, Alper Görmü?, Ceren Kenar, Kurtulu? Tayiz, Vahap Co?kun, Ferhat Kentel, Demiray Oral, Markar Esayan, Hidayet Tuksal, Halil Berktay, Serdar Kaya.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri