forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Sava? Kaptan son yolculu?una u?urland?

Aktif .

ET?KETLER:Sava? Ay

savaycenazeTedavi gördü?ü hastanede, 9 Kas?m'da hayat?n? kaybeden gazeteci-yazar Sava? Ay son yolculu?una u?urland?. 

Barbaros Bulvar?'ndaki Sabah gazete binas? önündeki törene, Sava? Ay'?n cenazesi getirildi. Tabutun üzerine Ay'?n foto?raf? ve adeta kendisiyle özde?le?en, üzerinde 'A' yaz?l? ?apkas? b?rak?ld?. Usta gazetecinin o?lu Ula? Ay, törene babas?n?n foto?raf makinesi boynunda as?l? olarak geldi. Törene, Ula? Ay'?n yan? s?ra, Sava? Ay'?n k?zkarde?i I??l Ay, Çal?k Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Ahmet Çal?k, ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül, televizyoncu Korcan Karar, aralar?nda H?ncal Uluç, Mahmut Övür, Hasan Bülent Kahraman'?n da bulundu?u çok say?da yazar, çal??ma arkada?lar? ve meslekta?lar? kat?ld?.

Sabah Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Erdal ?afak, yapt??? konu?mada Sava? Ay'?n mesle?ine a??k oldu?unu ve gazetecili?i hayat?n?n her saniyesine yerle?tirdi?ini belirterek, Sava? Ay'?n hastanede yazd??? son yaz?lar? okudu. Törende Ay'?n baz? meslekta?lar?n?n ve yak?nlar?n?n a?lad??? gözlendi. ?afak, sözlerini "Ho?ça kal Sava? Ay, ho?ça kal" diyerek bitirdi.

Konu?man?n ard?ndan ?mam Mustafa Çiçek taraf?ndan okunan dualar?n ard?ndan, Sava? Ay'?n çal??ma arkada?lar?ndan 'helallik' al?narak tören sonland?r?ld?.

Gazeteci Ay'?n cenazesi, arkada?lar? ve meslekta?lar?n?n alk??lar? aras?nda cenaze arac?na konularak, Cemal Re?it Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek tören için buraya götürüldü.

GÖZYA?LARINA BO?AN VAS?YET

edavi gördü?ü Samatya'daki ?stanbul E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'nde iki gün önce vefat eden gazeteci yazar Sava? Ay için, Cemal Re?it Rey (CRR) Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

Ay'?n tabutunun yan?na, foto?raf? ile adeta kendisiyle özde?le?en, üzerinde "A" yaz?l? ?apkas? b?rak?ld?.

Törene, babas?n?n foto?raf makinesini boynunda ta??yan o?lu Ula? Ay, k?z? Sanem Ay, k?zkarde?i I??l Ay ve ye?enleri, Beyo?lu Belediye Ba?kan? Ahmet Misbah Demircan,?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül, Halit K?vanç, Co?kun Aral, Tayfun Talipo?lu, Nebil Özgentürk, Can Dündar, Zülfü Livaneli, Ahmet Selçuk ?lkan, Sezen Cumhur Önal, Selami ?ahin, Mustafa Alabora, Rutkay Aziz ile meslekta?lar? ve yak?nlar? kat?ld?.

Televizyoncu Okan Bayülgen'in sunumunu yapt??? caneze töreninde, Can Dündar'?n seslendirdi?i, "A Tak?m?" ekibi taraf?ndan haz?rlanan, Sava? Ay'?n hayat?na dair kesitlerin yer ald??? sinevizyon gösterimi yap?ld?.

Gösterimin ard?ndan Bayülgen, bugün i?lerinin çok zor oldu?unu belirterek, ?unlar? söyledi:

"Gelin bunu hep beraber bir 40. y?l onurland?rmas? gibi dü?ünelim. Çünkü ölüm kar??s?nda aciz, çaresiz, as?k suratl? insanlar, etraf?nda toplanm?? O'nu u?urlamaya çal???yoruz. Bugün burada u?urlad???m?z adam?n hikayesi vazgeçmeyen adam?n hikayesidir. Herhalde gençli?inden ölümüne kadar O'nun hayat?n?n bir k?sa günü birço?umuz için maceran?n ta kendisidir. Daha dolu dolu ya?ayan bir adam görmedim. Sava? A?abey ölmemek için u?ra?an bir adam de?ildi. Galiba hiç u?ra?mad? da. O, vazgeçmeyen bir adamd?. O, vazgeçilemez olanlardan vazgeçmeyen bir adamd?. ?imdi onu hep birlikte sayg?yla u?urlarken, ard?ndan gelen genç meslekta?lar?, sevenleri olarak bizler ya?am?m?z?n vazgeçilemez yanlar?n? bir kez daha dü?ünelim..."

Sava? Ay'?n k?zkarde?ine vasiyeti

Ay'?n k?zkarde?i I??l Ay, sanatç? bir aileden geldiklerini belirterek, "55 y?ll?k a?abeyimdi. Sizlerin de a?abeyiydi. Hastane odas?nda bir gün bana bir vasiyeti oldu. Vasiyeti herkesin huzurunda söylemek istedim. 'Ninni' ?ark?s?n? çok severdi. Ben nas?l söyleyece?im, bu üzüntümle bilmiyorum ama annemden o ninnilerle büyüdük. "Lütfen mezar?m?n ba??nda bu ?ark?y? m?r?ldan?r m?s?n?' dedi. ?imdi elimden geldi?i kadar bu ?ark?y? m?r?ldanaca??m a?abeyime. Mekan? cennet olsun, rahat uyusun" diye konu?tu.

I??l Ay, a?abeyinin vasiyetini yerine getirerek, ?ark?y? seslendirdi, ard?ndan Sava? Ay için yazd??? ?iiri okudu.

Ay'?n eski dostu oldu?unu belirten Zülfü Livaneli de "Sava?'?m burada yatarken konu?mak çok zor. Benim yi?idim, aslan?m burada yatarken konu?mak çok zor" ifadelerini kulland?. Livaneli, Ay'?n ki?isel dertlerinde, çok zor günlerinde de her zaman "Ald?rma, bunlar da olur geçer" dedi?ini, hayat? mizahla kar???k ya?ad???n? söyledi.

Livaneli, Ay'?n sadece olaylar? izleyen bir gazeteci olmad???n?, olaylara ki?ili?iyle kat?ld???n? anlatarak, "Bence gazeteciydi ve ayn? zamanda bir sanatç?yd?. Onun varl???n?, dostlu?unu, ?akalar?n?, akordiyonunu çok arayaca??z. Son zamanlarda al??t???m?z dünyan?n en güzel sesi gibi gelen o k?s?k sesini çok arayaca??z. Çok özleyece?iz seni Sava? ve hiçbir zaman unutmayaca??z. Sevgili karde?im ho?çakal" dedi.

"Güle güle kaptan"

Ay'?n sokakta mucizeler yaratan bir haberci oldu?unu ve çok erken hayat?n? kaybetti?ini dile getiren gazeteci Nebil Özgentürk de usta gazeteciye, "Güle güle kaptan" diye veda etti.

Beyo?lu Belediye Ba?kan? Ahmet Misbah Demircan da Sava? Ay'?n Beyo?lu'nda ya?ad???n? ve orada yediden yetmi?e herkes taraf?ndan tan?nan, sevilen biri oldu?unu ifade etti.

?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül de gazeteci Ay'?n iki y?l önce annesini kaybetti?ini hat?rlatarak, ?unlar? söyledi:

"?imdi de Sava? a?abeyi bugün büyük bir yolculu?a u?urluyoruz. Ben sizlere çok te?ekkür ediyorum, ahde vefan?n oldu?unu, dostlu?un oldu?unu bir kez daha bu salonu onurland?rarak gösterdiniz. Sava? a?abey hepimizin örnek almas? gereken bir ki?ilik, mesle?ine bu kadar ba?l? ve seven, neredeyse gece yatarken dahi makinesini yan?ndan ay?rmayan biriydi. Sava? a?abey yenilikçi ve büyük bir devrimciydi. Müthi? bir çal??ma merak?, heyecan? vard?. Yapt???na inan?rd? ve inand???n? yapard?. Mekan?n cennet olsun, Allah'?m taksirat?n? affetsin."

Gazeteci Co?kun Aral ise hayat?n?n en zor an?n? ya?ad???n?, çünkü 40 y?ll?k dostunu, arkada??n? kaybetti?ini dile getirdi. Aral, "En çok kavga etti?im ve en çok bar??t???m insand?. Onunla birlikte bu mesle?e ba?lad???m?z günlerde bir farkl?l???n pe?inde ko?tuk. O amac?na ula?t? çünkü çok güzel bir okul yaratt?. O 'A Tak?m?' okuluyla Türkiye'nin en karanl?k dönemlerinde insanlara bir umut ????? oldu. ?yi ki vars?n ve bizim için hep var olacaks?n. Ruhun ?ad olsun" diye konu?tu.

"A Tak?m?"n?n kendi ya?am?nda çok önemli bir yeri oldu?unu ifade eden gazeteci Tayfun Talipo?lu da "A Tak?m?", "Bamteli" ve "Haberci" programlar?n?n ayn? kanalda oldu?unu, bunlar?n insanlara umut veren yap?mlar oldu?unu dile getirdi.

Talipo?lu, Sava? Ay'?n bu nedenlerle hiçbir zaman unutulmayaca??n? belirterek, "Bana her zaman 'Biz muhabiriz' derdi. Sava? Ay, Türk televizyon tarihinde bir devrim yapt?. 'Sava? Ay'?n ya?am öyküsünü okuyun' diyorum genç arkada?lara. Rahat uyu a?abey" ifadelerini kulland?.

"Çok sevdi?i bir evlad?n? kaybetmi? bir baba gibi hissediyorum"

Sava? Ay'?n ad?n?n "Bar??", soyad?n?n da "Güne?" olmas? gerekti?ini dile getiren Halit K?vanç da "Çok sevdi?i bir evlad?n? kaybetmi? bir baba gibi hissediyorum. ?imdi a?lat?yor bizi. Fakat o kadar güzel ?eyler yapt? ki mutlulu?umuzu sürdürece?iz" dedi.

Ula? Ay törende, tüm "A Tak?m" ekibini, babas?n?n cenazesinin yan?na davet etti. Üzgün oldu?u görülen ve zaman zaman gözya?lar?n? tutamayan Ula? Ay burada, "A Tak?m? bitmedi ve devam edecek" dedi.

Konu?malar?n ard?ndan Sava? Ay'?n yak?nlar? taziyeleri kabul etti. Daha sonra Ay'?n cenazesi omuzlara al?narak araca ta??nd?.

Tören salonuna, ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?'?n çelenk gönderdi?i görüldü.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri