forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

medyavecocukÇocuk ve medya ili?kisinde medyan?n olumlu ve olumsuz etkilerinin irdelenerek, çözüm yollar?n?n aranaca?? 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi ba?lad?.  

Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n himayelerinde Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü (BYEGM), Çocuk Vakf?, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) taraf?ndan Lütfi K?rdar Uluslararas? Kongre ve Sergi Saray?'nda gerçekle?tirilen kongrenin aç?l???na, Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç da kat?ld?.

Çocuk ve medya ili?kisinde medyan?n olumlu ve olumsuz etkilerinin irdelenece?i, çözüm yollar?n?n aranaca?? kongreye, 116 çocuk ve 395 yeti?kin delege kat?l?yor.

Medyan?n çocuklar için demokratikle?mesi sürecini harekete geçirmenin hedeflendi?i kongre ile medyan?n zararlar? kar??s?nda yasaklamay? de?il, s?n?rlar kavram?ndan hareketle medya okuryazarl??? kültürünün geli?tirilmesi ve yayg?nla?t?r?lmas? öngörülüyor.

Kongrede, RTÜK'ün haz?rlad??? "Türkiye'de Çocuklar?n Medya Kullanma Al??kanl??? Ara?t?rmas?"n?n sonuçlar? ilk kez RTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun taraf?ndan aç?klanacak.

Kongrede ayr?ca TÜ?K'in "Çocuklarda Bili?im Teknolojileri Kullan?m? ve Medya Ara?t?rmas?"n?n yan? s?ra ikisi TRT Çocuk taraf?ndan gerçekle?tirilen çocuk ve medya ili?kisine yönelik 4 önemli ara?t?rma daha yine kamuoyu ile payla??lacak.

ATÖLYE ÇALI?MALARI VE SERG?

Kongre kapsam?nda bugün 17.10-18.00 saatleri aras?nda 2 ayr? Çocuk ve Medya Karikatür Atölyesi düzenlenecek. Çal??maya, Aziz Yavuzdo?an, ?brahim Tapa, Mükremin Seçim, Necdet Y?lmaz, Osman Turhan, Ra?it Yakal? ve Yurdagün Göker kat?lacak.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri