forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Kiral?k Villa

aski-memnu-yaliKiral?k villalar, yerli dizi sektörünün geli?mesiyle, ?stanbul gayrimenkul sektörünün en çok talep görenleri aras?nda yer almaya ba?lad?. 

Yerli dizi sektörünün uluslararas? pazarlara aç?lmas?yla birlikte bir endüstri haline gelmesi di?er sektörleri de etkilemeye ba?lad?. 

?htiyaç duyulan lüks ve dönem dizileri için klasik araçlar, yal?lar ve ah?ap yap?lar çekimler süresince kullan?l?yor. Özellikle dönem dizileri için bu mekanlar y?ll?k, sezonluk, ayl?k veya günlük olarak kiralanabiliyor. 

Böylece kiralama sektörünün içinde olan bütün ürünler ayr? bir sektör olu?turma yoluna gidiyor. Kiralama sektörünün ba??n? ise gayrimenkul yat?r?mlar? çekiyor.

Kimi zaman ünlü bir i? adam?n?n, kimi zaman ise köklü bir ?stanbul ailesinin yeni ta??nd??? evler olarak gördü?ümüz 'kiral?k villalar' bulunduklar? lokasyon ve di?er özelliklerine göre fiyatland?r?l?yor.

Sezon için anla?an kiral?k villa sahipleri, ayl?k veya günlük kiralara k?yasla daha uygun bir fiyat tarifesi üzerinden i?lem yap?yorlar.

Kiralanan villan?n kendisine ait havuzu olmas?, otopark geni?li?i, metrekare bilgisi villan?n kiralama bedeline art? yönde yans?yor. Baz? villa sahipleri yap?m ?irketlerine çekimlerde yard?mc? olmalar? aç?s?ndan hizmet kar kontenjan? dahi sa?layabiliyor. Bu durum sektörün istihdam f?rsatlar?n? geni?letiyor. 

D?Z?LER YEN? B?R SEKTÖR DO?URDU

Diziler için 'Kiral?k Villa' ve di?er mekan ihtiyaçlar?n? kar??lamak amac?yla internet ortam?nda web siteleri kurulmaya ba?land?. 

Yap?m ?irketlerinin kiral?k villa aray??lar?n? online emlak platformlar? üzerinden yapt?klar?n? belirten Emlakdevri.com kurucu orta?? Sinan ??çimenler, “Yap?m ?irketlerinin aray??lar?n?, emlak sahipleriyle bulu?turanlar, ko?ullar ne olursa olsun emlak dan??manlar?d?r. Bunu bildi?imiz için sistemimizde sadece emlak dan??manlar?n?n ilanlar?na yer veriyoruz. Emlak dan??manlar?n?n referanslar?n? inceleyip, yat?r?m veya kiralama yapmadan önce fikir sahibi olman? sa?l?yoruz. Böylece gayrimenkul sektöründeki güven sorununu da ortadan kald?rm?? oluyoruz.” diyor. 

Kiral?k villalarla ilgili fiyat almak ve kar??la?t?rma yapmak isteyenler, EmlakDevri kiral?k villa inceleyebilirler. 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri