forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

erhan-tuncellHrant Dink cinayetinin zanl?lar?ndan Erhan Tuncel, yakalanmas?n?n ard?ndan görülen ilk duru?mada çarp?c? aç?klamalarda bulundu.

Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ili?kin aç?lan dava görülüyor. 

Hrant Dink cinayetinin Büyük Abi'si Erhan Tuncel, yakalanmas?n?n ard?ndan görülen ilk duru?mada tüm suçu polis müdürleri Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Ali Fuat Y?lmazer'i suçlad?. 

Verdi?i ifadelerin ard?ndan tan?k koruma program?na al?nd???n? söyleyen Erhan Tuncel ?unlar? söyledi:

POL?S DE??L C?NAYET ?EBEKES?

Kar??m?zda polis yok. Bir cinayet ?ebekesi var. Ben hepsine iyilik ettim. Hepsinin ortak özellikleri yalanc? olduklar? ve adli mercileri yan?ltmalar?d?r. Cinayet çetesinin Ali Fuat ve Sabri Uzun ölüm ihbar? yapmam?? ve yanl?? rapor düzenlenmi?tir. Ali Fuat ve Ramazan Akyürek çetenin üzerindedir. Beni bir numaral? san?k yap?p kendilerini saklam??t?r. Oda TV, Cübbeli, ?ike, KCK, Hanefi Avc? suçsuz. Bunlar? yapan cemaat de?il bu ikisidir. Ben bu ?ah?slara hiçbir kötülük yapmad?m. Savc?l?k halen ?ah?slar?n kurdu?u tuzakla kar?? kar??yad?r.

C?NAYET? ENGELLEMEYE ÇALI?TIM

Yapt???m ihbar nettir. Gerisi z?rvad?r. Bu ?ah?slar beni mahkemede dublör olarak kullan?yor. Bana böyle demeselerdi bu grupla ba?lant?m olmazd?. Yarg?tay'?n bozma karar? yerinde ve eksiktir. Yasin'e yapmamas?n? söyledim ve cinayeti ihbar ettim. Ben hiçbir ?ekilde kaçmad?m. Avukat?ma laptopumu teslim ettim. ?steseydim yurtd???na ç?kard?m. Gelip teslim olacakt?m. 156'y? arad?m. Bir ay sonra teslim olacakt?m. 5 y?ld?r tutuklu olmama ra?men halen tutukluyum. ?stenen "Biz Erhan hakk?nda verilen karara uyuyoruz" diyorsunuz. Tan?k koruma program? için ruhsat verildi. Kaçma ?üphem yok. Ben cinayeti engellemeye çal??t?m. Tutukluluk halimin kald?r?lmas?n? istiyorum. "

Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ili?kin davada verilen karar?n Yarg?tay taraf?ndan k?smen bozulmas?n?n ard?ndan, 2'si tutuklu 18 san???n yeniden yarg?lanmas?na devam edildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri