forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TRT'nin Almanya yay?nlar? neden engelleniyor?

Aktif .

ET?KETLER:TRT Türk

trtbuyukAlmanya'n?n en büyük kablo televizyon yay?n ?irketi Unitymedia, yay?n listesinden TRT Türk’ü ç?kard?. 

Unitymedia KabelBW,  14 Ocak 2014 tarihinde TRT Türk ile yapt?klar? yay?n sözle?mesinin sona ermesinden dolay? TRT yay?nlar?n? kendi yay?nlar?ndan ç?kard?klar?n? belirtti. ?irket TRT'nin yay?n paras?n? ödemedi?ini iddia etti. 

TRT ise yay?n gerekli ücretlerin ödendi?ini aç?klad?. 

Peki TRT Türk'ün yay?nlar? Almanya'da neden engelleniyor? 

Görünen en büyük ihtimal, Almanya'da ya?anan protestolara TRT Türk'ün yay?nlar?nda geni? yer ay?rmas?. Protestolara Alman medyas? neredeyse hiç yer vermemi?ti. 

TRT: YAYIN PARASINI ÖDED?K

TRT Köln bürosundan yap?lan aç?klamada ?u ifadelere yer verdi...

"Almanya'da uzun y?llard?r ya?amakta olan bizler Türk Toplumu olarak, kendi dilimizde ve kültürümüzde yay?n yapan güvenilir kamu yay?n kurulu?u olan TRT'nin TRT TÜRK Televizyon kanal?n? abonesi oldu?umuz kablo-tv operatörleri arac?l???yla (Unitymedia'da yakla??k 90 bin ve Deutschland Kabel'de yakla??k 50 bin abone) izleyebiliyorduk. Ancak 2013 y?l? sonu itibariyle bu yay?n?n iletimine son verildi?ini üzülerek görmü? bulunuyoruz. Almanya'da ya?ayan Türkler olarak, ücretini ödeyerek abonesi oldu?umuz kablo-tv servisinde talep etti?imiz tv kanal?n? izleyebilmenin demokratik hakk?m?z oldu?unu dü?ünüyoruz. Kald? ki TRT Kurumunun Almanya'da kablo-tv den iletim için ayr?ca ücret talep etmedi?ini de biliyoruz. TRT TÜRK Tv kanal?n?n kablo-tv servisinde yeniden yer almas?n? istiyoruz. 

"?ARTLAR TEKRAR SA?LANIRSA YAYIN VER?LEB?L?R"

Unitymedia bas?n sözcüsü Helge Buchheister, "Kablolu yay?nlar?nda di?er televizyonkanallar?ndan para talep edilmeden yay?nlar?n devam etmesine ra?men, TRT'den 300 bin Euro talep ettikleri" iddialar?na ili?kin sözle?me ?artlar? hakk?nda ayr?nt?l? bilgi veremeyeceklerini belirtti. Yapt??? aç?klamada özet olarak TRT ile uzun süreden bu yana görü?melerin sürdü?ünü dile getiren Buchheister, sözle?me ko?ullar?n?n tekrar sa?lanmas? halinde TRT yay?nlar?n?n tekrar kendi kablolu televizyon a?lar? üzerinden yay?nlanabilece?ini de ekledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri