forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TRT kurulu?unun 50. y?l?n? kutluyor...

Aktif .

ET?KETLER:TRT

trt-50yilTRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, gazete ve televizyonlar?n Ankara temsilcilerini a??rlad?. Toplant?ya, TRT'nin eski genel müdürleri Nevzat Yalç?nta?, Cengiz Ta?er ve Yücel Yener de kat?ld?.

TRT KÜLTÜRÜMÜZÜN BEKÇ?S?

TRT'nin 3-4 olan yay?n say?s?n? 15'e ç?kard???n? belirten TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, TRT'nin 31 Ocak 1968 y?l?ndan bu yana televizyon yay?n? yapt???n? belirtti. Eme?i geçenlere te?ekkür eden ?ahin, "TRT ayn? zamanda kültürümüzün bekçisi, kültürümüzü bugünlere ta??yan bir olgu" dedi.

TRT ne kadar ele?tirilirse ele?tirilsin, yap?lanlar?n unutulamayaca??n? belirten ?ahin, TRT'nin özel televizyonlar?n kurulu?una da büyük katk? sa?lad???na dikkat çekti.

ÇOK KAL?TEL? YAYINCILIK YAPIYORUZ

?u anda çok kaliteli yay?nlar yap?ld???n? stüdyolar?n, biri hariç, yenilendi?ini ve yeni stüdyolar?n yap?ld???n? belirten ?ahin, farkl? dil ve lehçelerde yay?nlar?n yap?ld???n? da hat?rlatt?. ?lk yay?n?n Kürtçe ile ba?lad???n? ve Kürtçe'nin üç farkl? lehçesinde yay?nlar?n devam etti?ini söyleyen ?ahin, Kürtçe televizyonun sadece Türkiye'de de?il, Kuzey Irak'ta da izlendi?ini vurgulad?. ?ahin, TRT Arapça ile de Arap co?rafyas?na yay?n yap?ld???n? söyledi.

TRT ?NG?L?ZCE BU YIL YAYINA G?RECEK

?brahim ?ahin, çal??malar? devam eden TRT ?ngilizce kanal? hakk?nda da bilgi verdi. 

''?ngilizce kanal ?u anda üzerinde durdu?umuz en önemli çal??ma" diyen ?ahin, "Bütün arkada?lar?m?z a?ustos ay?nda, en geç bu y?l sonunda 50. y?l?m?z dolay?s?yla biraz da çal??malar?m?z? artt?rd?k. ?ngilizce kanalla ilgili zorlu?umuz ?u, di?er kanallar?m?z Türkçe konu?uldu?u için insanlar?m?z hatam?z? kusurumuzu mazur görebiliyordu. Ama ?ngilizce kanal tüm dünyaya yay?n yapacak ve dünyada ?ngilizce konu?an anlayan insanlara yay?n yapabilece?i için de takdir edersiniz ki Al Cezire gibi, CNN gibi, BBC World gibi kaliteli yay?n yapmak zorunday?z. O nedenle kanal?n iyi olmas? için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Umar?m bunu da insanlara be?endiririz" diye konu?tu.

MÜZE TREN YOLA ÇIKIYOR

?ahin, TRT'nin 50'inci kurulu? y?l dönümü dolay?s?yla farkl? etkinlikler yapmay? planlad?klar?n? da aç?klad?. 50. y?l kutlamalar?n? bas?n toplant?s? ile ba?latt?klar?n? ifade eden ?ahin, bir müze tren olu?turduklar?n? ve trenle 20 farkl? ilde belli gün ve tarihlerde çocuklar, gençler ve televizyon merak? olan insanlara TRT tarihini göstereceklerini söyledi. ?ahin ayr?ca 50. y?l etkinlikleri kapsam?nda müzik albümleri ç?karacaklar?n?, konserler düzenleyeceklerini ve 50. y?l hat?ra orman? olu?turulaca??n? belirtti.

1964 YILINDA KURULDU

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet ad?na radyo ve televizyon yay?nlar?n? gerçekle?tirmek amac?yla, 01 May?s 1964’de, özel yasayla özerk tüzel bir ki?ili?ine sahip olarak kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde ise televizyon yay?nc?l???na ba?land?.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri