forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih-altayli-560Fatih Altayl?, internete d?en ses kay?tlar?n?n ard?ndan art? 1 tv'de Mirgn Cabas ile Her?ey program?na telefonla kat?ld?. 

Konsensus Ara?t?rma ?irketi sahibi Murat Sar? ve Habertrk Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Fatih Altayl?, internete d?en ses kayd?yla ilgili iddialara Art? 1'de Mirgn Cabas'?n sundu?u Mirgn Cabas ile Her?ey program?na telefonla kat?larak cevap verdi.

Konsensus Ara?t?rma ?irketi sahibi Murat Sar?, anketin zerinde herhangi bir oynama yap?lmad???n? ve Habertrk'te yay?nland???n? kaydetti..

Habertrk Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Fatih Altayl? ise internette yay?nlanan ses kay?tlar?n?n montaj oldu?unu, konu?man?n btnne bakmak gerekti?ini savunarak "Gelen anketi oldu?u gibi yay?nlad?k.Bizi bu kavgada bir taraf yapmak istiyorlar. Habertrk de inatla kimsenin yan?nda yer alm?yor. 2007'de benim ba??nda bulundu?um gazeteye sahte bir belgeyle el kondu. Bunu niye kimse hat?rlam?yor? Medyada Fatih Altayl? ve Ciner Grubu'nun dedi?i bedeli neden kimse hat?rlamak istemiyor" ?eklinde konu?tu.

Habertrk Televizyonu Ynetim Kurulu Ba?kanvekili Mehmet Fatih Sara '?n gazetedeki konumunun da a?k oldu?unu belirten Altayl?, "Sara Grubun ynetiminde. Gazetede ad? yaz?yor. Gizli sakl? bir ?ey de?il. Habertrk'te her ?ey ?effaf. Di?er gruplarda neler oluyor, kimse buna bir ?ey demiyor" dedi.

Altayl?, Cabas'?n, "Vahim bir duruma d?tm. ?imdi bu durumdan kurtulsayd?m" diye d?nd?n oluyor mu? sorusuna ise, "ok vahim duruma d?t?m zannetmiyorum. Trk medyas?n?n durumu ne kadar vahimse bizim durumumuz da o kadar vahim..Baz? yerde olmak baz? yerde olmamaktan daha iyidir. Birbirimizden farkl? bir durumda de?iliz. Beni hala oarada tutuyor olmalar? da grup a?s?ndan nemli" cevab?n? verdi. Altayl?, Cabas'?n istifa edip etmeyece?i sorusuna ise "?stifa etmeyi d?nmyorum" diye kar??l?k verdi.

Program sonunda Altayl? ile Mirgn Cabas aras?nda kar??l?kl? soru-cevap trafi?i ya?and?. Altayl?'n?n Mirgn Cabas'a sordu?u, "Benim yerimde ba?ka birinin olmas?n? tercih eder miydin" sorusuna Cabas, "Kimin olaca??na ba?l?, Fatih" szleriyle kar??l?k verirken "Senin haber yapman hi engellenmedi mi?" sorusuna Cabas'?n verdi?i cevap bir hayli arp?c?yd?: Evet engellendi?i iin orada de?ilim..

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri