forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:TRTl?brahim Eren

trt-50yilTRT Genel Müdür Yard?mc?s? ?brahim Eren, "Bu sene 30 tane televizyon filmi yapt?rmaya karar verdik. Bu sektör için çok önemli bir haber" dedi.

AA muhabirinin TRT'nin, kurulu?unun 50'nci y?l dönümünde yapaca?? etkinlikler hakk?nda bilgi veren TRT Genel Müdür Yard?mc?s? ?brahim Eren, "Çok de?erli bir sene bizim için. TRT olarak bu sene bir çok faaliyetler yapaca??z. Kamu kaynaklar?n? daha faydal? kullanmak ve sektöre faydal? olmak için bu sene 30 tane televizyon filmi yapt?rmaya karar verdik. Bu sektör için çok önemli bir haber" de?erlendirmesini yapt?.

Eren, yapt?racaklar? televizyon filmlerinin bir k?sm?n?n edebiyat uyarlamas? olaca??n? kaydederek, "Bir k?sm? özgün senaryo olacak, bu özgün senaryolar içinde fantastik filmler de olabilir. Burada bizim yapt?raca??m?z televizyon filmlerinin sektöre hayat kazand?raca??n?, yeni ba?layanlara imkan sa?layaca??n?, yetene?i ve kabiliyeti olan ancak bir ?ekilde drama yapamam?? ki?ilere drama yapma imkan? verece?ini dü?ünüyoruz. O yüzden çok k?ymet veriyoruz" diye konu?tu.

TRT1'de 'Tarihe Tan?kl?k Edin' mini seri televizyon dizileri ile izleyicilerin kar??s?na geçeceklerinin alt?n? çizen TRT Genel Müdür Yard?mc?s? ?brahim Eren, ?öyle konu?tu:

"Mini seriler yapt?raca??z. Haftan?n bir günü, belirli konseptte örne?in: Tarihe Tan?kl?k Edin ku?a?? ile 4-5 bölümlük seriler yay?nlayaca??z. Ocak ay?nda 'Abdülhamid ve Ç?ra?an Bask?n?', ?ubat ay?nda 'Seydi Be?ir Esir Kamp?', Mart ay?nda ba?ka bir seri. Yani tarihimizle ilgili bir çok i?i 4-5 bölümde anlataca??m?z dönem mini serileri yapt?raca??z. Türkiye'nin al??a geldi?i 90 dakikal?k formatlara alternatif, k?sa süreli formatlar yay?nlayaca??z. Bu, TRT için de Türkiye için de bir ilk olacak.

Ayr?ca televizyon, radyo ve müzi?in hayat?m?za giri?i ve etkilerine dair belgeseller yapt?rmay? planl?yoruz. ?n?allah bu sene hem bizim hem Türkiye için hem de sektörde varolan yap?mc?lar, yeni ba?layan ki?iler için güzel bir y?l olacak." AA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri