forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cumhuriyetgazetesiCumhuriyet Gazetesi Genel Koordinatr Avukat Ak?n Atalay,BMMye sunulan ve 2937 say?l? M?T Kanunu'nda nemli de?i?iklikler getiren teklif ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi al??anlar?na bir duyuru yapt?.

??te Cumhuriyet Gazetesi al??anlar?na ynelik duyuru... 

AKPli iki milletvekili taraf?ndan TBMMne sunulan ve 2937 say?l? M?T Kanununda nemli de?i?iklikler getiren teklifin, nmzdeki hafta komisyonda gr?lece?i ve yerel seimler ncesinde Genel Kurul gndemine al?narak kanunun ?kar?laca?? sylenmektedir.
 
Kanun de?i?ikli?inin gazetemizi, al??anlar?m?z? ve esasen gazetecilik mesle?ini birinci derecede yak?ndan ilgilendirdi?i ku?kusuzdur. Belki de M?T gzetiminde ve kontrolnde gazetecilik yapmak zorunlulu?u gibi ???r a?c? yeni bir gazetecilik anlay??? kanun zoruyla dayat?lmaya al???lmaktad?r. Bas?n zgrl?n tmyle yok etme kapasite ve ieri?ine sahip bu kanun teklifi nedeniyle, gecikmeksizin a?a??daki nlemlerin al?nmas? gerekmektedir.
 
Teklifin gazetemizi ve siz gazetecileri birinci derecede tehdit eden yan?, 3. maddesinde yer alan;
 
Milli ?stihbarat Te?kilat? grevlerini yerine getirirken a?a??daki yetkileri kullan?r:
 
() di?er tzel ki?iler ve tzel ki?ili?i bulunmayan kurulu?lardan bilgi, belge, veri ve kay?tlar? alabilir, bunlara ait ar?ivlerden, elektronik bilgi i?lem merkezlerinden ve ileti?im altyap?s?ndan yararlanabilir ve bunlarla irtibat kurabilir. Bu kapsamda talepte bulunulanlar, kendi mevzuatlar?ndaki hkmleri gereke gstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden ka?namazlar. ?eklindeki dzenlemedir.
 
Bu dzenleme gere?ince, gazetemiz bnyesinde mevcut tm veri, belge ve kay?tlar kurumsal olarak M?Te istendi?i anda verilmek zorundad?r. Aksi takdirde iki y?ldan drt y?la kadar hapis cezas? ngrlmektedir.
 
Bu dzenlemenin bilinen anlam?yla- bas?n zgrl?n ve gazetecili?i tmden yok edece?i a?kt?r.
 
te yandan, teklifin k?sa srede kanunla?abilece?i de d?nlerek gazete kurumsal haf?zas? ve bnyesinde, i?yerinde tutulan gazetecilik bilgi, belge ve verileri ile muhabir, yazar ve di?er al??anlar?m?z?n zel ya?am?n ve haberle?menin gizlili?i hakk? kapsam?ndaki her trl materyalleri, verileri, belgeleri ve bilgilerinin payla??lmas?n?n nlenmesi iin acil baz? nlemler al?nacakt?r.
 
1- ncelikle, kanun teklifinin yasama sreci yak?ndan takip edilerek henz kanun yrrl?e girmeden, gazetemiz mail serverinin diskinde bulunan @cumhuriyet.com.tr uzant?l? e-mail adresleri zerinden yap?lan tm mail ierikleri, trafik bilgileri vs. geri getirilemez ?ekilde silinecektir.
 
Bu nedenle, @cumhuriyet.com.tr uzant?l? e-mailinize istinaden ana server zerinde a?lm?? olan mail kutunuzdaki maillerinizi yedeklemenizi, ba?ka bir e-mail hesab? aarak oraya nakletmenizi nemle hat?rlatmak isteriz. Belli bir a?amadan sonra, @cumhuriyet.com.tr uzant?l? e-mail adresleri tmyle kald?r?lacak ve bu adres zerinden hi kimse e-mail al?p gnderemeyecektir.
 
2- Her ne kadar Bas?n Kanununun 12. maddesinde gazeteler ve gazeteciler, bilgi ve belge dahil her trl haber kaynaklar?n? a?klamaya zorlanamaz. denilmekte ise de, bu hkm gereke gsterilmek suretiyle M?Tin talebinin yerine getirilmesinden ka?n?lamayaca?? yeni dzenlemede a?ka yer almaktad?r. Bu nedenle, i?yerindeki masa st al??ma bilgisayar?n?zda veya ortak olarak kullan?lan ana serverlerde bulunan haber kaynaklar?n?za dair ya da zel nitelikteki belge, veri, kay?tlar?n?z? k?sacas? her trl elektronik dokman ve verilerini bir an nce yedeklemenizi, nakletmenizi nemle hat?rlatmak isteriz. nk, gerekti?inde ve zaman?nda gazetede bulunan masa st bilgisayarlardaki hard diskler tmyle yenilenecektir.
 
?leride gazetemiz bilgi i?lem merkezi ya da ileti?im alt yap?s? zerinde payla?aca??n?z ya da saklayaca??n?z zel nitelikteki veri, kay?t ve belgelerinizin M?Te verilmesi gerekebilece?ini d?nerek hareket etmenizi nemle bilgilerinize sunar?z.
 
Sayg?lar?m?zla,
 
Ak?n ATALAY
 
Genel Koordinatr

Kaynak Gazeteciler.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri