forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

anadolu-ajansAnadolu Ajans?, Yeni ?afak ve Star gazetelerinin yay?nlad??? dinleme iddilar?na ili?kin  cumhuriyet savc?l???na su duyurusunda bulundu. 

Yap?lan a?klamada, "Trkiye Cumhuriyetinin kkl ulusal haber ajans?na ve al??anlar?na ynelik as?ls?z ve hukuk d??? su isnatlar?na kar?? her trl hukuki yola ba?vurulacakt?r" denildi.

Anadolu Ajans?'n?n a?klamas? ?yle:

"Yeni ?afak ve Star gazetelerinde bugn yay?mlanan ve a?layan Adliyesinde Terrle Mcadele Kanunu kapsam?nda yrtlen 2011/762 nolu dosya kapsam?nda, Anadolu Ajans? (AA) santral telefonlar?yla, Genel Mdr Kemal ztrk, Genel Yay?n Ynetmeni mer Ek?i, Ynetim Kurulu yesi Mcahit Kky?lmaz, Trkiye Haberleri Yay?n Ynetmeni Ertu?rul Cingil, Yeni Medya Editr Vekili Behet Gngr, Ortado?u ve Afrika Haberleri Yay?n Ynetmeni Turan K??lak?, ajans avukat? ?erife Gl Ar?man, Ekonomi Muhabiri Tamer To?ana??n dinlendi?i iddia edilmektedir.

Anadolu Ajans? ncelikle konuyla ilgili Ba?bakanl?k, ?i?leri Bakanl???, Adalet Bakanl???, Emniyet Genel Mdrl?ne ba?vuru yaparak kurumun, Genel Mdr ve kurum al??anlar?n?n, hangi tarihten itibaren dinlendi?i, dinleme karar? olup olmad??? hususunda Bilgi Edinme Kanunu Kapsam?nda bilgi talep etmi?tir.

Ayr?ca cumhuriyet savc?l???na konuyla ilgili bilgi talep eden bir dileke verilmi?tir. Bu dilekede y?ld?r devam etti?i iddia edilen sz konusu dinlemelerle ilgili hak kayb? ya?amamak ad?na bas?na yans?yan bu soru?turman?n ieri?iyle ilgili 4982 say?l? Bilgi Edinme Kanunu gere?ince, su i?leyenler hakk?nda yap?lacak ba?vurular mahfuz kalmak zere, bilgi talep edilmi?tir.

Ayr?ca dinleme iddias?na ili?kin Haberle?menin Gizlili?inin ?hlal Edilmesi, Ki?iler Aras?ndaki Konu?malar?n Dinlenmesi ve Kayda Al?nmas?, zel Hayat?n Gizlili?inin ?hlal Edilmesi, Hukuka Ayk?r? Olarak Ki?isel Verilerin Kaydedilmesi sular? kapsam?nda savc?l??a su duyurusunda bulunulacakt?r.

Terr rgt ?ddias?na ?li?kin Su Uydurma Suu ve iftira kapsam?nda da ayr?ca su duyurusunda bulunulacakt?r. Delillerin ve ?phelilerin ortaya ?kmas? sonras?nda ise iddialar?n tahkik edilmesi ve do?ru ?kmas? durumunda ilgililer hakk?nda HSYK'ya su duyurusunda bulunulacak ve maddi-manevi tazminat davas? a?lacakt?r.

Trkiye Cumhuriyetinin kkl ulusal haber ajans?na ve al??anlar?na ynelik as?ls?z ve hukuk d??? su isnatlar?na kar?? her trl hukuki yola ba?vurulacakt?r.

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur. "

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri