forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Nuh Albayrak

nuhalbayrak33 y?ld?r Türkiye Gazetesi'nde çal??an ve son olarak Genel Yay?n Yönetmenli?i koltu?unda oturan Nuh Albayrak gazeteye veda etti. 

NUH ALBAYRAK'IN VEDA YAZISI... 

Ayr?lsak da beraberiz...

De?erli okuyucular?m?z,       
1981 y?l?nda Teknik Servis'te Pikajör ç?ra?? olarak ba?layan Türkiye gazetesindeki yolculu?um bugün itibariyle sona erdi.
33 y?l boyunca, gazetenin bütün birimlerinde, merdivenleri a??r a??r ç?karak devam eden bu yolculu?un son yedi y?l? ise basamaklar?n en yükse?i gibi görünen asl?nda sorumluluklar?n en yükse?inde; gazetenin kaptan kö?künde geçti.
Teamüllerimize ve benim ölçülerime göre uzun bir süre...
Zira bendeniz, üst düzey yöneticilerin en fazla 5 y?l sonunda yenilenmesi gerekti?ini dü?ünen ve bu dü?üncemi de 5. y?l?n sonunda say?n Yönetim Kurulu Ba?kan?m?za ileten biriyim.
Ama ?hlas gelene?inde görev talep etmek de, aff?n? teklif etmek de edebe uymad???ndan “yenilenme” bugüne kadar gecikti...
Ne mutlu ki, göreve ba?larken, benim için de?erini izah etmemin mümkün olmad??? merhum Enver A?abey taraf?ndan tevdi edilen “?hlas Gazetecilik A.?.'nin kurumsalla?t?r?lmas?” ve Mücahid Bey taraf?ndan tevdi edilen “Türkiye'nin okunan ve etkili bir gazete hâline dönü?türülmesi” hedeflerinin her ikisine de, yine onlar?n destekleriyle ula?t???m?z? dü?ünüyorum.
Bu dü?ünceyle de nöbeti gönül huzuru içinde teslim ediyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri